Άρθρο 09: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

9.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί, βάσει σχετικών συμβάσεων με αρμόδιους φορείς της αλλοδαπής, οι οποίες γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή τους, να συμμετέχει στη διενέργεια και εκμετάλλευση Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
9.2 Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται στην προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τους κανόνες διεξαγωγής του κάθε προσφερόμενου Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος με σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στον Ιστότοπο και στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Στον Ιστότοπο, αναρτώνται επίσης στη γλώσσα που έχουν εκδοθεί, καθώς και μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, οι κανονισμοί που διέπουν τα Στοιχήματα αυτά, όπως ισχύουν κάθε φορά.
9.3 Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9.5, οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται και για κάθε προσφερόμενο Αλλοδαπό Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα.
9.4 Οι Αποδόσεις κάθε προσφερόμενου Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος καθορίζονται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα οργάνωσης και διεξαγωγής του και ανακοινώνονται από το Φορέα Εκμετάλλευσης προς το ελληνικό κοινό.
9.5 Οι παράγραφοι 8.2 και 8.3 του Κανονισμού ισχύουν και για το Αλλοδαπό Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα.