Άρθρο 11: ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ

11.1 Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος επί ημεδαπών ιπποδρομίων αρχίζει μετά την επίσημη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης Ιπποδρομίας και, επί περισσοτέρων, της τελευταίας από αυτές, και αφού τα αποτελέσματα ανακοινωθούν με τα προβλεπόμενα οπτικοακουστικά μέσα, στον χώρο του Ιπποδρόμου. Από τη στιγμή αυτή η πληρωμή είναι οριστική, ακόμη και στην περίπτωση όπου τυχόν μεταβληθεί η σειρά άφιξης των ίππων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στους Ειδικούς Κανονισμούς ρυθμίζονται τα θέματα ανάδειξης των νικητών ίππων ή συνδυασμών που κερδίζουν, στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση εναντίον ίππων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
11.2 Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Τύπου Ημεδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος επί αλλοδαπών Ιπποδρομίων αρχίζει μετά την επίσημη έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης Ιπποδρομίας και, επί περισσοτέρων, της τελευταίας από αυτές από τον φορέα διοργάνωσης των αλλοδαπών Ιπποδρομιών, σύμφωνα και με την παράγραφο 8.3 του Κανονισμού.
11.3 Η καταβολή των κερδών οποιουδήποτε Αλλοδαπού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος αρχίζει μετά τον καθορισμό των Αποδόσεων από τον φορέα διοργάνωσης των αντίστοιχων Ιπποδρομιών και την ανακοίνωσή τους στο ελληνικό κοινό, σύμφωνα και με την παράγραφο 9.4 του Κανονισμού.
11.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:
11.4.1 Οι Παίκτες μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα εάν έχουν κερδίσει, χωρίς επιβάρυνση και χωρίς δυσκολία.
11.4.2 Η ταυτοποίηση των Δελτίων Συμμετοχής που κερδίζουν πραγματοποιείται απρόσκοπτα, τα δε αποδιδόμενα κέρδη καταβάλλονται άμεσα, πλήρως και ολοσχερώς στους κατόχους των Δελτίων που κέρδισαν.
11.4.3 Με τους Ειδικούς Κανονισμούς προσδιορίζεται το όριο του ποσού των κερδών που καταβάλλεται από τους Πράκτορες και του ποσού, μετά από το οποίο η καταβολή των κερδών θα πραγματοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο τρόπος πραγματοποίησης της καταβολής καθώς και το όριο του ποσού των κερδών μετά από το οποίο η καταβολή πραγματοποιείται μετά από αίτηση του Παίκτη.
11.5 Άκυρα, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 7.10, είναι τα Δελτία τα οποία:
11.5.1 Δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παραγράφου 7.9 ή δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ειδικού Τεχνικού Κανονισμού ή δεν έχουν διατεθεί στους Παίκτες από τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
11.5.2 Φέρουν αλλοιώσεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αναγνώριση αυτών από τις τερματικές μηχανές ή δεν επιτρέπουν, με οριστικό τρόπο, τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με την υποπαράγραφο 11.5.1. Τα στοιχεία που, εφόσον είναι ευδιάκριτα αναγνώσιμα, αρκούν για τη μη ακύρωση ενός τέτοιου Δελτίου, καθορίζονται στους Ειδικούς Κανονισμούς.
11.5.3 Εφόσον Δελτίο που κερδίζει, ακυρώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού και του Ειδικού Κανονισμού, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να καταβάλει στον κάτοχο του Δελτίου το αποδιδόμενο κέρδος που αναλογεί.
11.6 Δελτίο που κερδίζει μπορεί να εξαργυρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του τελευταίου από τα Ιπποδρομιακά Γεγονότα, τα οποία περιλαμβάνει.