Άρθρο 27: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ

27.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται:
27.1.1 Να διασφαλίζει ότι όλες οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα, ο εξοπλισμός, το λογισμικό, τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία και δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και πληρούν τις προβλεπόμενες για τη λειτουργία και την εγκατάστασή τους προδιαγραφές. Να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ασφάλεια των Δελτίων Συμμετοχής και των εσόδων από το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες κλοπής, απάτης ή κατάχρησης.
27.1.2 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα, τον εξοπλισμό ή στα αρχεία του.
27.1.3 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται οι οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή άλλες παρεμβάσεις καθώς και οι οποιεσδήποτε επιδράσεις πεδίων, συχνοτήτων, ακτινοβολίας ή άλλες στα συστήματα, στον εξοπλισμό και στα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
27.1.4 Να διασφαλίζει τη φύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων, τη δυνατότητα ακριβούς αναπαραγωγής τους και την αποτελεσματική ανάκτηση δεδομένων.
27.1.5 Να διασφαλίζει την κεντρική καταγραφή της έκδοσης, της ταυτοποίησης και της εξαργύρωσης των Δελτίων.
27.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει να διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης στην τήρηση προτύπων που αφορούν στην δραστηριότητά του. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απαιτήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης να συμμορφωθεί με συγκεκριμένο γενικά αποδεκτό πρότυπο εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας. Ως γενικά αποδεκτό πρότυπο νοείται αυτό το πρότυπο που εφαρμόζεται από δύο τουλάχιστο αντίστοιχους φορείς σε χώρες της Ε.Ε.