Άρθρο 18: ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

18.1 Για να συμπεριληφθούν Ιπποδρομίες μιας Ιπποδρομιακής Συγκέντρωσης στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα πρέπει να έχει εκδοθεί επίσημο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών για αυτή την Ιπποδρομιακή Συγκέντρωση, σύμφωνα με το οποίο διεξάγονται οι Ιπποδρομίες. Καμία αλλαγή δεν επιτρέπεται στο επίσημο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών, μετά την έναρξη πώλησης στοιχημάτων
18.2 Το επίσημο Πρόγραμμα Ιπποδρομιών συντάσσεται, ελέγχεται και ανακοινώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.