Άρθρο 19: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

19.1 Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί την αντίστοιχη Σύμβαση Προσχώρησης. Η Σύμβαση Προσχώρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους του Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών. Η γνωστοποίηση της Σύμβασης Προσχώρησης στο καταναλωτικό κοινό γίνεται είτε με έντυπα είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
19.2 Η αποδοχή της Σύμβασης Προσχώρησης πραγματοποιείται με την έκδοση του Δελτίου Συμμετοχής.
19.3 Η εκπόνηση των Συμβάσεων Προσχώρησης γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.
19.4 Η έγκριση των Συμβάσεων Προσχώρησης, καθώς και οποιασδήποτε τροποποίησής τους, γίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή τους σε αυτή. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση των Συμβάσεων Προσχώρησης.