Άρθρο 30: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

30.1 Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου, του Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της:
30.1.1 επιβάλει κατ’ αποκοπή το πρόστιμο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ως ποσό ή ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή/και
30.1.2 απαγορεύει προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά τη διεξαγωγή ορισμένων ή όλων των Τύπων Στοιχήματος, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
30.2 Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης παραβάσεων και επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία είσπραξής τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.