Άρθρο 07: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

7.1 Η διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος γίνεται με τη χρήση Πληροφορικού Συστήματος ενώ προϋποθέτει την εγκατάσταση από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων Συγκεντρωτών Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Όλα τα συστήματα και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Ειδικού Τεχνικού Κανονισμού.
7.2 Η συμμετοχή των Παικτών στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα γίνεται με την έκδοση Δελτίου Συμμετοχής. Η έκδοση Δελτίου Συμμετοχής σημαίνει αυτόματα την από μέρους του Παίκτη πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της Σύμβασης Προσχώρησης.
7.3 Τα Δελτία Συμμετοχής εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη στιγμή εκκίνησης της Ιπποδρομίας ή, σε περίπτωση διεξαγωγής Στοιχήματος επί συνδυασμού περισσοτέρων Ιπποδρομίων, της πρώτης από αυτές.
7.4 Ο Συγκεντρωτής Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ταυτόχρονα με την εκκίνηση της Ιπποδρομίας, διακόπτει αυτόματα τη δυνατότητα κατάθεσης Δελτίων σε όλα τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Σε περίπτωση ανάκλησης της εκκίνησης Ιπποδρομίας, επαναφέρεται η δυνατότητα κατάθεσης Δελτίων μέχρι την επόμενη εκκίνηση.
7.5 Οι Αποδόσεις είναι κοινές για όλα τα Δελτία Συμμετοχής, ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο έκδοσής τους.
7.6 Η Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού είναι ενιαία ανά Τύπο Στοιχήματος και καθορίζεται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό.
7.7 Τα Δελτία Συμμετοχής εκδίδονται στη Βασική Μονάδα Στοιχηματισμού ή σε πολλαπλάσιά της, οπότε και η απόδοσή τους θα είναι αναλόγως πολλαπλάσια της Απόδοσης της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού, η οποία ανακοινώνεται και εμφανίζεται στους ηλεκτρονικούς πίνακες αποτελεσμάτων και στον Ιστότοπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
7.8 Η αξία των Δελτίων Συμμετοχής καταβάλλεται μετρητοίς ή με χρέωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Απαγορεύεται η χρήση πιστωτικών καρτών για την εξόφληση της αξίας του Δελτίου Συμμετοχής ή την πίστωση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης ή έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσέλκυσή του στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα ή/και η αύξηση του ποσού συμμετοχής του, απαγορεύεται. Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης δεν υπάγεται η εφαρμογή προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), ως μέρος της Εμπορικής Επικοινωνίας.
7.9 Σε κάθε Δελτίο Συμμετοχής, αναγράφονται υποχρεωτικά, και κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
7.9.1 Ο αριθμός ή οι αριθμοί των ίππων που στοιχηματίζονται.
7.9.2 Ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί των ίππων που στοιχηματίζονται.
7.9.3 Ο Τύπος του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
7.9.4 Η αξία της Βασικής Μονάδας Στοιχηματισμού και ο αριθμός των μονάδων που στοιχηματίζονται.
7.9.5 Η συνολική αξία της Συμμετοχής.
7.9.6 Ο αριθμός της Ιπποδρομίας.
7.9.7 Η ημερομηνία της Ιπποδρομίας.
7.9.8 Η ημερομηνία και ώρα έκδοσης.
7.9.9 Ο αριθμός του φορολογικού στοιχείου (απόδειξη) πληρωμής του Δελτίου Συμμετοχής.
7.9.10 Ο κωδικός ταυτοποίησης του Δελτίου Συμμετοχής.
7.9.11 Ο αριθμός του τερματικού έκδοσης.
7.9.12 Ο αριθμός του ταμία.
7.10 Ακύρωση Δελτίου Συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις:
7.10.1 Διαγραφής ίππου ή ματαίωσης ή ακύρωσης Ιπποδρομίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό διεξαγωγής της.
7.10.2 Ματαίωσης στοιχήματος, όπως προβλέπεται στον Ειδικό Κανονισμό του Τύπου του Στοιχήματος.
7.10.3 Σε περίπτωση διόρθωσης λαθών και μόνο για την κάθε φορά τελευταία συναλλαγή της τερματικής μηχανής για τον κάθε πελάτη, πάντα δε από την ίδια τερματική μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει η εκκίνηση της Ιπποδρομίας ή, σε περίπτωση συνδυασμού Ιπποδρομιών, της πρώτης από αυτές, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο προς ακύρωση Δελτίο Συμμετοχής.
7.11 Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης Δελτίου Συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 7.10, επιστρέφεται αμέσως στον Παίκτη το ποσό της Συμμετοχής του. Για όλες τις πράξεις ακύρωσης εκδίδονται υποχρεωτικά αντίστοιχες αποδείξεις.
7.12 Ομόσταυλοι ίπποι που μετέχουν στην ίδια Ιπποδρομία θεωρούνται, ειδικά όσον αφορά στο Στοίχημα ως ένας ίππος. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα έκδοσης Δελτίων με τον κάθε Ομόσταυλο ίππο χωριστά, το Στοίχημα είναι ενιαίο ως προς τη διανομή και τον υπολογισμό της Απόδοσης.
7.13 Για ορισμένους Τύπους Στοιχήματος, τα θέματα της παραγράφου 7.12 μπορεί να ρυθμίζονται διαφορετικά στους αντίστοιχους Ειδικούς Κανονισμούς.