Άρθρο 20: ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΠΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

20.1 Για κάθε Τύπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκπονεί ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, για το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες με τη μορφή Οδηγών Τύπων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Οι οδηγοί αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
20.1.1 Το όνομα του κάθε Τύπου Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
20.1.2 Κάθε ζήτημα σε σχέση με τη συμμετοχή των Παικτών, την κατώτατη ηλικία των ατόμων τα οποία επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο Στοίχημα, καθώς και τη μέθοδο προσδιορισμού της Απόδοσης του συγκεκριμένου Τύπου Στοιχήματος.
20.1.3 Το ισχύον σύστημα απόδοσης κερδών και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους.
20.1.4 Πληροφορίες για τους ισχύοντες κανόνες διοργάνωσης των Ιπποδρομιών και ανάδειξης των νικητών ίππων ή των συνδυασμών που κερδίζουν.
20.1.5 Πληροφορίες για την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.
20.1.6 Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς και τον Ιστότοπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, στον οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των Πρακτόρων.
20.1.7 Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών, την αναγγελία των αποτελεσμάτων των Ιπποδρομιών που συμμετέχουν στο Στοίχημα και την υποβολή καταγγελιών.
20.1.8 Ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης και το Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα ρυθμίζονται και εποπτεύονται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή.
20.1.9 Ότι ο Κανονισμός και οι Ειδικοί Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, όπως και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.
20.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οι Οδηγοί Τύπων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος διατίθενται ή/και είναι προσβάσιμοι δωρεάν, σε κάθε Σημείο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, καθώς και ότι είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
20.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των Οδηγών Τύπων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος σε σχέση με τις υποπαραγράφους 20.1.1 έως και 20.1.9, γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό πριν την έναρξη κατάθεσης Δελτίων Συμμετοχής για τα Στοιχήματα, τα οποία αφορούν.