Άρθρο 24: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

24.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών, καθώς και να τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών.