Άρθρο 25: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

25.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π., με τον τρόπο και τον τύπο που καθορίζεται από αυτήν, τα ακόλουθα:
25.1.1 Στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, έκθεση για τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, στην οποία θα περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή:
α. Στοιχεία πωλήσεων, διανεμημένων κερδών για κάθε διεξαγωγή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
β. Οικονομικά στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, αυτά που αφορούν το ύψος των Συμμετοχών, τις προμήθειες των Πρακτόρων, τις δαπάνες Εμπορικής Επικοινωνίας, τα αποδιδόμενα κέρδη, το ποσοστό διανεμομένων κερδών, τα μη εισπραχθέντα κέρδη, τα κλασματικά υπόλοιπα της Απόδοσης Στοιχήματος καθώς και την απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
γ. Στοιχεία των Πρακτόρων και των Σημείων Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
δ. Στοιχεία που αφορούν την καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων του κοινού και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.
ε. Στοιχεία που αφορούν διακοπές λειτουργίας, δυσλειτουργίες ή βλάβες του Πληροφορικού Συστήματος ή επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού, δομών ή διαδικασιών και των αντίστοιχων ενεργειών αντιμετώπισής τους.
στ. Μελέτες, έρευνες ή αναφορές που αφορούν τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των καταναλωτών Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, τη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος και τη λειτουργία του Φορέα Εκμετάλλευσης.
25.1.2 Πληροφορίες σχετικές με τη διαχείριση και τη λειτουργία του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
25.1.3 Δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του καθώς και στις εγκαταστάσεις των Πρακτόρων και όσων διατηρούν με τους ανωτέρω σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, διασφαλίζοντας με ρητή συμβατική υποχρέωση ότι αυτοί θα συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο και θα παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τη διαχείριση και λειτουργία του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.