Άρθρο 28: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

28.1 Το Πληροφορικό Σύστημα που θα εγκαταστήσει ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη λειτουργία και διαχείριση του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος πρέπει:
28.1.1 Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
28.1.2 Να αποτελείται από εξοπλισμό, μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας και λογισμικό προηγμένης τεχνολογίας.
28.1.3 Να επιτρέπει πλήρη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση, μέσω σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, των εκτελουμένων από αυτό λειτουργιών.
28.1.4 Να εξασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων (back-up).
28.1.5 Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής του χρόνου σύνδεσης και αποσύνδεσης οποιουδήποτε περιφερειακού σημείου συνδεδεμένου με αυτό.
28.1.6 Να έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και εντοπισμού τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων.
28.1.7 Να δύναται να εφαρμόζει διαδικασίες αποκλεισμού σε περιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιοδήποτε από τα μέρη του συστήματος.
28.2 Το Πληροφορικό Σύστημα πρέπει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία του καθώς και όλων των υποσυστημάτων του.
28.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία, η δημιουργία, η τροποποίηση και η φύλαξη αρχείων και δεδομένων, η ταυτοποίηση Δελτίου καθώς και γενικά η οποιαδήποτε επεξεργασία που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος σε σύστημα άλλο από το Πληροφορικό Σύστημα ή σε εξοπλισμό μη συνδεδεμένο με αυτό.
28.4 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, στην περίπτωση χρήσης του διαδικτύου ως μέσου κατάθεσης Δελτίων Συμμετοχής, θα πρέπει να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνδέσεις με το Πληροφορικό Σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούνται τα επίγεια Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος. Επιπλέον, ο Φορέας Εκμετάλλευσης, σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσει επαρκείς ρυθμίσεις για την αποτροπή συμμετοχής από ανηλίκους στο Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό Στοίχημα και τη μείωση του κινδύνου απάτης.
28.5 Για κάθε νέα εγκατάσταση, προγραμματισμένη ή έκτακτη αναβάθμιση ή αλλαγή στο Πληροφορικό Σύστημα ή σε μέρη αυτού θα ενημερώνεται η Ε.Ε.Ε.Π. αρμοδίως για τον χρόνο εφαρμογής, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις τυχόν νέες λειτουργίες και τα προσδοκώμενα οφέλη που απορρέουν από αυτές.