Άρθρο 03 – Κωλύματα εγγραφής σε Αθλητικά Σωματεία

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος Αθλητικού Σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησής του ούτε και μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους αρμοδιότητα ή έργο σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του Αθλητικού Σωματείου:
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα
γ) όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα,
δ) όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα για τα αδικήματα της φαρμακοδιέγερσης, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 347 ΠΚ), παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ή χειραγώγηση αγώνα
ε) καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα που τελέστηκε από δόλο, σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους με απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, καταδικάστηκε τελεσίδικα για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
στ) όποιος στερήθηκε με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση,
ζ) όποιος τιμωρήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 150 του παρόντος, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία,
η) όποιος τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρο 1676 Α.Κ.),
θ) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη ή μη των οικείων συνδέσμων διαιτητών του οικείου αθλήματος, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Αθλητικού Σωματείου, που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα, παρά μόνο μετά την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκαν. Η ημερομηνία διαγραφής πιστοποιείται με βεβαίωση του Δ.Σ. του συνδέσμου διαιτητών του οποίου ήταν μέλος. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και μόνο, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Κατ’ εξαίρεση, οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, Μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη Αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, της τοξοβολίας, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού της αθλητικής αλιείας και του μηνανοκίνητου αθλητισμού. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής εγγραφή ως μέλους σε Αθλητικό Σωματείο ή η συμμετοχή σε αρχαιρεσίες Αθλητικού Σωματείου και η τυχόν εκλογή στα όργανα αυτού είναι αυτοδίκαια άκυρες.
ι) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Αθλητικού Σωματείου το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
ια) Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής Αθλητικού Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που ασκεί εμπορία ή κατασκευή αθλητικών ειδών ή εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής αποκλειστικά και μόνο κάνοντας χρήση του σήματος του μητρικού Σωματείου, μπορεί να καταστεί μέλος σε Δ.Σ. αυτού, αλλά δε μπορεί να είναι μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού.
ιβ) Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για Σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

2. Το κώλυμα των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση σε κάθε δε άλλη περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

3. Δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη, η άρση των συνεπειών της καταδίκης και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής, ούτε και η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε Αθλητικό Σωματείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του ένα τουλάχιστον έτος μετά από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικέια αθλητική Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της. Το κώλυμμα αυτό δεν ισχύει για τους αθλητές της σκοποβολής, του γκόλφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας, της αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, της ιστιοπολοϊας ανοικτής θάλασσας, καθώς επίσης και για τους αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε Αθλητικό Σωματείο που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα και να μετέχουν στο Δ.Σ. και τα άλλα όργανα αυτού, καθώς και στις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
5. Αν συντρέξει σε πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατά το χρονικό διάστημα που φέρει την ιδιότητα του μέλους Αθλητικού Σωματείου ή κατέχει αξίωμα από αυτά της ίδιας παραγράφου, έστω και μία από τις περιπτώσεις των κωλυμάτων των περιπτώσεων α έως και ιβ της ίδιας παραγράφου, το πρόσωπο αυτό, ανάλογα με την ιδιότητά του, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα που φέρει, ή εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Αθλητικού Σωματείου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που το όργανο έλαβε γνώση του κωλύματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ο οποίος κηρύσσει, με την ίδια πράξη του, έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του που δεν διαπίστωσαν την έκπτωση, παρά το ότι είχαν λάβει γνώση του κωλύματος.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 12:21 | ΠΑΝΕΛ. ΣΥΛ. ΥΠΑΛ. Γ.Γ.Α.

  Να αφαιρεθεί οπωσδήποτε στην παρ.1 η φράση «Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, της τοξοβολίας, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού της αθλητικής αλιείας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.» καθότι θέτει σε κίνδυνο τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των αθλητών. Δεν νοείται να υπάρχει η οποιαδήποτε εξαίρεση αθλήματος, όσο και ιδιαίτερο να είναι, ειδικότερα για τους κριτές των αθλημάτων αυτών.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 07:51 | Στέλιος Χριστοδούλου

  Οπως έχω σχολιάσει και στο αρ. 67, λείπει άρθρο με ορισμούς όρων που χρησιμοποιούνται στον Αθλ Νόμο. Εδώ, η γενικότητα του όρου: «έμπορος αθλητικών ειδών» δημιουργεί παράλογους αποκλεισμούς ή καταστρατηγήσεις. Π.Χ. να αποκλείονται οι έμποροι αθλητικών παπουτσιών από ομοσπονδία αθλημάτων νερού ή να μετέχουν έμποροι, π.χ. μοτοσυκλετών σε ομοσπονδία μοτοαθλητισμού με την κάλυψη ότι στην εφορία δεν αναφέρονται ως έμποροι αθλητικών ειδών.

  Προτείνω λοιπόν την διατύπωση:

  Έμποροι αθλητικών ειδών (*), καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως κύριο αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή ειδών ή την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τα αγωνίσματα που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του αθλητικού σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

  Ακόμα, και σε σχέση με τις λεγόμενες «μικρές ομοσπονδίες» και «μικρά σωματεία» που ψάχνουν με αγωνία για μέλη και στελέχη, προτείνω να διαγραφεί το:
  «όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.»
  διότι αυτό όχι μόνο εμποδίζει το μέλος ΔΣ που είναι π.χ. ελαιοχρωματιστής να κάνει μια καλή προσφορά για να βάψει τα γραφεία του σωματείου, κλπ με αποτέλεσμα το Σωματείο ή να παρανομεί ή να βλάπτεται αλλά μάλλον το κώλυμμα αυτό δεν συμβαδίζει και με το κοινοτικό δίκαιο.

  Η ιστορία έχει δείξει ότι ή διάταξη της παρ. 5 η οποία ισχύει και σήμερα (σωστή μεν η αύξηση των 15 ημερών σε 30 αλλά το 30 να είναι 30 ημέρες !!!) εφαρμόζεται με μεγάλη δυσκολία (αν εφαρμόζεται…) και καθυστέρηση από την ΓΓΑ ενώ η εφαρμογή της θα πρέπει να οδηγεί και σε απαγόρευση των εκπιπτομένων από την συμμετοχή σε εκλογές ανάδειξης μελών ΔΣ για ορισμένο διάστημα΄(ή/και εκλογικές αναμετρήσεις), γιατί απλά, αν ο ΓΓΑ εκδώσει σχετική απόφαση έκπτωσης μελών ΔΣ, αυτά προκαλούν έκτακτες έκλογές, ξαναεκλέγονται και συνεχίζουν.

  Σημαντικό: Δεν αναφέρεται κώλυμα συμμετοχής σε ΔΣ σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας αν το φυσικό πρόσωπο είναι μέλος σε περισσότερα του ενός σχετικών ΔΣ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 01:36 | Γεώργιος Αραχωβίτης, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΑ ,πρόεδρος προπονητών Χιονοδρομίας

  Άρθρο 3 .παρ.1 εδάφιο θ. Κωλύματα εγγραφής σε αθλητικά σωματεία

  Αν σε μια Ομοσπονδία-άθλημα δεν υπάρχει σύνδεσμος κριτών-διαιτητών, οι διαιτητές ,κριτές κλπ, θα μπορούν να είναι μέλη σωματείου και να εκλέγονται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας ή της Ένωσης ;
  Όχι βεβαίως . Πρέπει να ισχύει και γι΄αυτούς το ίδιο όπως και τους διαιτητές-κριτές που έχουν σύνδεσμο κριτών.
  Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πρόβλεψη στον νόμο.

  Στην παράγραφο 4.
  Να πάψουν οι εξαιρέσεις για την εγγραφή αθλητή ως μέλος σε σωματείο τουλάχιστον των αθλημάτων τοξοβολίας,σκάκι,ιππασίας,αναρρίχησης.
  Αυτή η διάταξη υπάρχει από παλιά, από τότε που δεν υπήρχαν ίσως αρκετοί αθλητές σ΄αυτά τα αθλήματα.Τώρα νομίζω ότι έχει εκλείψει πλέον αυτή η ανάγκη και δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτής της εξαίρεσης.
  Προσοχή , η ορειβασία δεν είναι άθλημα και κακώς αναφέρεται στο άρθρο αυτό.
  Οι παράγραφοι 1 και 4 πρέπει να επανεξετασθούν.

 • Οι προτάσεις που υποβάλλουμε είναι αποφάσεις της Γ.Σ της Ομοσπονδίας της 27ης Νοεμβρίου 2016
  Άρθρο 3. 1 (θ) Κωλύματα εγγραφής

  Με δεδομένο ότι η Ιστιοπλοΐα είναι άθλημα με πολλούς και ιδιαίτερους κανονισμούς και τα στελέχη που έχουν τη δυνατότητα να έχουν την ιδιότητα του κριτή ολιγάριθμα προτείνουμε στο συγκεκριμένο άρθρο να προστεθεί και η λέξη «της ιστιοπλοΐας» ως εξής:

  «Το κώλυμα του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, της τοξοβολίας, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού, της ιστιοπλοΐας, της αθλητικής αλιείας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού».

  Άρθρο 3. 4
  Με δεδομένο ότι το άθλημα της ιστιοπλοΐας δίνει τη δυνατότητα και σε άτομα μέσης και τρίτης ηλικίας να συνεχίζουν να είναι αθλητές και να συμμετέχουν σε αγώνες και ολυμπιακών διαδρομών και ανοικτής θάλασσας προτείνεται η εξαίρεση που υπάρχει για τους αθλητές της ανοιχτής θαλάσσης να αναφέρεται γενικότερα ,όπως στις άλλες εξαιρέσεις, στους αθλητές της ιστιοπλοΐας. Προτείνεται στο συγκεκριμένο το άρθρο να διαμορφωθεί ως εξής:

  «Το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τους αθλητές της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας, της αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, της ιστιοπλοΐας, καθώς επίσης και για τους αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε Αθλητικό Σωματείο που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα και να μετέχουν στο Δ.Σ. και τα άλλα όργανα αυτού, καθώς και στις υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.»

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 16:42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Τα αθλούμενα μέλη άνω των 25 ετών μπορούν να λαμβάνουν μέρος και στη διοίκηση του σωματείου.
  Στη διοίκηση του σωματείου μπορεί να εκλέγεται οιοσδήποτε δεν ενέχεται με εργασιακή σύμβαση ή με εμπορική οικονομική συναλλαγή με το σωματείο και με κρίση σε αγώνες που συμμετέχει το σωματείο (συνεπώς επιτρέπεται η συμμετοχή στη διοίκηση και προπονητών, κριτών, εμπόρων κλπ.). Τέτοιες εργασιακές συμβάσεις, συναλλαγές και πινάκια κριτών ανεβαίνουν υποχρεωτικά στη διαφάνεια της ΓΓΑ, άλλως οι συμβάσεις και οι αγώνες δεν ισχύουν μέχρι τη δημοσίευσή τους. Σε οιαδήποτε παράβαση του άρθρου, ειδική επιτροπή της ΓΓΑ ακυρώνει τις συμβάσεις ή τους αγώνες, ή τη συμμετοχή των παραβατών (όσων δολίως παρέβησαν τους κανόνες), και καθαιρεί τα μέλη των διοικήσεων των σωματείων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 11:51 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 3 – Κωλύματα εγγραφής σε αθλητικά Σωματεία
  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι μέλος Δ.Σ. Ένωσης, Τοπικής Επιτροπής ή Ομοσπονδίας. Εάν εκλεγεί σε ανώτερο όργανο θεωρείται αυτοδίκαια ότι έχει εκπέσει από τα μικρότερα αξιώματα…

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 23:11 | Λαγαρας Σ.

  Ως αθλητής στο άθλημα του ζατρικιου, θέλω κι εγώ με την σειρά μου να αναφέρω την ανησυχία μου όσο αφορά στην Διαιτησία του συγκεκριμένου αθλήματος! Δεν γίνεται τα μέλη του ΔΣ των σωματείων ακόμα και τα απλά μέλη να είναι Διαιτητές σε αγώνες! Ούτε να είναι Διαιτητές οι συναθλητές μας! Σε αρκετούς αγώνες υπάρχει άσχημο κλίμα μετά από κάθε αγώνα και συνεχής αμφισβήτηση, αφού όλοι θεωρούν ότι ο Διαιτητης βοηθάει τον αθλητή του σωματείου του! Δεν γίνεται να υπάρξει υγιής αθλητισμός και να τσακωνόμαστε σε κάθε αγώνα με οργάνωση, σωματεία, διαιτητές και συναθλητές για τυχόν στημένα παιχνίδια! Προσπαθείτε να εξαφανίσετε τη διαπλοκή στο ποδόσφαιρο και στο άθλημα μας τη νομιμοποιειτε! Με όλα όσα γίνονται σε λίγο καιρό από ζατρικιο θα γίνουμε kick boxing.
  Ζητούμε αρκετοί αθλητές του ζατρικιου να καταργηθούν οι εξαιρέσεις σε μας! Μόνο κακό κάνει στους αθλητές και βοηθάει τους έχοντες εξουσία!

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 14:55 | sotiriou

  Στην παράγραφο 1 εδάφιο θ , η εξαίρεση για το σκάκι (ζατρίκιο) καλόν θα ήταν να καταργηθεί. Για παράδειγμα δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος σκακιστικού σωματείου, πολλές φορές και μέλος του ΔΣ του και να είναι και διαιτητής σε σκακιστικό αγώνα. Σύμφωνα με τους κανονισμούς , οι αποφάσεις του διαιτητή μπορεί να είναι οριστικές και άμεσα εκτελεστές, που σημαίνει ότι ο διαιτητής είναι παντοδύναμος σε κάθε σκακιστικό αγώνα και μπορεί ο ρόλος του να είναι καθοριστικός για το αποτέλεσμα. Υπήρξα πρόεδρος σκακιστικού σωματείου και συγχρόνως πολλές φορές διαιτητής σε αγώνες που μεταξύ άλλων ,έπαιζαν αθλητές του σωματείου μου, ο γιός μου, η γυναίκα μου κλπ. Ως γνωστόν διαιτητές ορίζονται από το σωματείο που διοργανώνει τα εκάστοτε τοπικά πρωταθλήματα με αποτέλεσμα την άμεση σχέση ταύτιση διαιτητών και παραγόντων με όλες τις επικίνδυνες συνέπειες. Δεν βλέπω κανέναν μα κανένα πραγματικά λόγο εξαίρεσης από τον γενικό κανόνα του αθλήματος του σκακιού.

 • 5 Δεκεμβρίου 2016, 04:39 | Αθλητρια Μηχανοκινητου Αθλητισμου

  Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ουδέποτε μετέφρασε και κατέθεσε στην Γ.Γ.Α. τους Διεθνεις Κανονισμούς, όπως επιβάλλει ο παρών Νόμος,ώστε να πάρει έγκριση και να ισχύει. Σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και με τον Διεθνή Κώδικα, πρέπει να τηρούν κατά γράμμα όλα τα άρθρα της Διεθνους Ομοσπονδίας. Σας παραθέτω κατωτέρω το σχετικό link, όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με σχετική εγκύκλιο ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ούτε απο τη ΓΓΑ, ουτε απο την Διεθνη ομοσπονδία, βάζει τον Διεθνή Κώδικα δεύτερο σε σειρά προτεραιότητας ισχύος. Εφόσον τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας δεν τους έχει το ηλεκτρονικό αρχείο, όπως θα έπρεπε για να δώσει την Αθλητική αναγνώριση, πως προβαίνετε σε εξαίρεση των κωλυμάτων της Διαιτησίας σε ένα αθλημα που δεν γνωρίζει κανείς στην ΓΓΑ πως λέιτουργεί? Παρακαλώ όλες οι εξαιρέσεις να διαγραφούν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση σας. Με εκτίμηση

  Εγκύκλιος τεχνικών Κανονισμών ΟΜΑΕ
  Σειρά προτεραιότητας Κανονισμών

  ΣΕΛ 3,4
  http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/E_11_2016_Technikoi_Kanonismoi.pdf

 • 3 Δεκεμβρίου 2016, 15:44 | Αθλητρια Μηχανοκινητου Αθλητισμου

  Κυριε Υπουργέ ζητώ να εξαιρεθεί ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός από τις εξαιρέσεις του άρθρ. 3. Είναι άκρως αντισυνταγματικές και εντελώς αδικαιολόγητες.
  Αρνούμαι ως αθλήτρια να έχουν δικαιοδοσίες επάνω μου τα ΔΣ των σωματείων των αντιπάλων μου αφού μπορούν να έχουν και την ιδιότητα των Διαιτητών.
  Αρνούμαι να εχουν δικαιοδισίες επάνω μου αντίπαλοι μου και γενικά συναθλητές μου εφόσον μπορουν, βάσει των εξαιρέσεων, να είναι Διαιτητές και ΔΣ σωματείων.
  Σας παραθέτω ένα κραυγαλέο παράδειγμα, όπου ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού λαμβάνει μέρος σε αγώνες αυτοκινήτου.
  Δείτε εδω τον συμμετέχοντα με το Νο 58 τον αντιπρόεδρο της ΟΜΑΕ.
  http://agonistiko.gr/attachments/article/179/entry_list_dirt_games_2016.pdf
  Εκτός από τον ίδιο που λαμβάνει μέρος σε αγώνες, λαμβάνουν και τα τέκνα του.
  Δεν αισθάνομαι ασφαλής να έχω αντιπάλους μου ανθρώπους που έχουν θέση στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, μιας και ουτε εύκολα θα μπορώ να κάνω ένσταση στον Αθλητή αυτόν, αφού εκείνος ελέγχει τα πειθαρχικά όργανα και τους Διαιτητές. Ποιός θα τολμήσει να ελέγξει τον κινητήρα του? Ποιος θα τολμήσει να τον περάσει πειθαρχικό? Ποιός θα τον πειράξει γενικά?
  Εαν ο άνθρωπος αυτός διεκδικέι πρωτάθλημα, πόσο εύκολο είναι να το κερδίσει πετώντας τον αντίπαλό του εκτός αγώνα για δήθεν παραβίαση κανονισμού? Ποσο ευκολο είναι να »μαγειρευτεί» ένα πρωτάθλημα όταν έχεις την εξουσία?
  Παρακαλω να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.
  Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων.
  Με εκτίμηση Αθλήτρια Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

 • 27 Νοεμβρίου 2016, 19:18 | ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  O δεκαετής αποκλεισμός κάποιου που καταδικάστηκε για βία στα γήπεδα (και μάλιστα πολλές φορές αφορά σε νεαρούς κυρίως αθλητές ή φιλάθλους) είναι υπερβολικός. Αν τιμωρηθεί κάποιος που είναι 25 ετών πότε θα μπορέσει να ασχοληθεί πάλι είτε ως παράγοντας είτε ως προπονητής κτλ.?Ούτε σε εμπόρους ναρκωτικών δε συμβαίνει αυτό…Ας μειωθεί στα πέντε έτη(να επανακτά το δικαίωμα δηλ. να συμμετέχει στα Δ.Σ αθλητικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών ή να μπορεί να συμμετέχει μετά από πέντε έτη σε ανώτερα διπλώματα προπονητών όπως π.χ. uefa pro κτλ.) με την προυπόθεση ότι αν επαναληφθεί το παράπτωμα η ποινή αποκλεισμού του να είναι εφόρου ζωής.Όλοι πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 10:15 | Παναγιώτης Τσόγιας

  Η διάταξη του άρθρου 3 & 1 ε που προβλέπει ότι «δεν μπορεί ναι είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων της διοίκησης του ….. όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για πλημμέλημα εκ δόλου σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους» θεωρώ ότι ως προς την ιδιότητα μέλους αθλητικού σωματείου : α)αντιβαίνει στα άρθρα 5 & 1 και 12 & 1 και 9Α του Συντάγματος και β)είναι εκτός πραγματικότητας και δυσεφάρμοστη διότι στην πράξη θα συνεπάγεται την προσκόμιση και διαρκή ανανέωση ποινικών μητρώων των μελών Σωματείων και τη γέννεση κωλύματος για πλείστα και συνήθη αδικήματα της σημερινής Ελλάδας (όπως π.χ.επιταγές, χρέη σε εφορία κλπ). Για τα μέλη του ΔΣ είναι και ορθή και εφαρμόσιμη.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 23:32 | s.m.

  Το να μας κατατασσετε μαζι με το ζατρικιο και το μπριτζ, που ελεγχεται ευκολα δεν μπορω να το κατανοησω. Πως συγκρινεται επιτραπεζια παιχνιδια, με ενα αυτοκινητο που ανεβαινει στο βουνο και βρισκεται ερμαιο στην κριση του εκαστοτε Κριτη στοφης, στην κριση του εκαστοτε τεχνικου ελεγκτη, στην κριση τοσων διαιτητων. Θελετε την αναπτυξη διαπλοκης ή την διαφανεια?

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 16:20 | Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας

  Ειδική Αθλητική αναγνώριση σε ομοσπονδία Αθλήματος, δίχως την ύπαρξη μεταφρασμένων στα ελληνικά Κανονισμών της αντίστοιχης Διεθνούς, ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ επειδή καταρτισμένα προσχέδια εθνικών Κανονισμών του Αθλήματος, δίχως σύγκριση με τους Διεθνείς, όπως απαιτεί το άρθρο. 27, δεν δύνανται να εγκριθούν.
  Οι ιδιότητες του Αθλητή, του μέλους ΔΣ, του Οργανωτή αγώνων, του Διαιτητή και του Δικαστή Εφέσεων στα Αθλήματα, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ.
  Νομοθετημένες ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ και επιχειρούμενες να νομιμοποιηθούν νέες με αφορμή τον νέο Νόμο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτιολογούνται αναντίρρητα πλήρως, άλλως δικαίως ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να καταγγελθούν άμεσα αρμοδίως ως νομοθέτηση πράξεων διευκόλυνσης της ανάπτυξης των φαινομένων της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ και της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ εις βάρος των αθλουμένων.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 14:10 | Βασίλης Παπαμιχαηλ

  Κύριε Υφυπουργέ, για να εξαιρεθεί ένα άθλημα από την Δισιτησια, πρέπει να υπάρχουν κατατεθειμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι οι Διεθνείς Κανονισμοί, ώστε να γνωρίζει η ΓΓΑ πως λειτουργεί ένα άθλημα και να μπορεί να κάνει εισήγηση για απαλλαγή άπο τα κωλύματα της Διαιτησίας. Χωρίς να γνωρίζει λοιπόν πως έκανε τέτοια εισήγηση; Επειδή ζητήθηκε δια λόγου από τους διοικούντες της εκάστοτε ομοσπονδίας; Δηλαδή ότι ζητάνε το παίρνουν και ας είναι αντισυνταγματικό-αντιδεοντολογικό; Οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς έρευνα και μελέτη και με πλήρη άγνοια των Διεθνών Κανονισμών;;;
  Η ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού πήρε αθλητική αναγνώριση χωρίς να καταθέσει τους Διεθνείς Κανονισμούς, όπως επιβάλλει το δικαιλογητικο Νο 11, που ζητάει μεταφρασμένους επίσημα τους Διεθνείς Κανονισμούς,ώστε να δοθεί αναγνώριση.
  Ερώτηση: 1) πως πήρε αναγνώριση χωρίς τα δυο δικαιολογητικά (μεταφρασμένοι διεθνείς κανονισμοί, πίνακας διαιτητών)
  2) Πως εξαιρείτε από τη διαιτησία ένα άθλημα που δεν έχει γνώση η ΓΓΑ του πως λειτουργεί βάσει διεθνούς ομοσπονδίας;
  Ζητάμε Ίση μεταχείριση σε όλα τα αθλήματα και καμία διάκριση. Όλοι οι αθλητές είναι ίσοι από οποίο άθλημα και αν προέρχονται και δεν είναι δίκαιο, ηθικό, τίμιο και συνταγματικό να γίνονται τέτοιες διακρίσεις και να υπάρχουν αθλήματα στο έλεος των διοικούντων τους.
  Ζητάμε ΑΜΕΣΗ προστασία και βγάλτε όλες τις εξαιρέσεις των κωλυμάτων ΑΜΕΣΑ. Έχουν γίνει σοβαρά περιστατικά τα οποία θα μάθετε επισηνα.
  Αδικαιολόγητη εξαίρεση και άκρως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. Ενισχύει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ!

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 12:12 | Αριστείδης Μπεφάνης

  Κύριε Τσίφκα, που είδατε ότι αν ενέργεια αθλητής άνω των 18 μπορεί να είναι μέλος σωματείου και να έχει δικαίωμα του εκλέγεσθαι;;;;
  Με εκτίμηση Α.Μ.

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 20:36 | s.m.

  Αν αρχιζει σιγα σιγα η εξαιρεση αθληματων απο τα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ολο και περισσοτερες ομοσπονδιες θα ζητανε απαλλαγη και για τις ιδιες. Θα φτασουμε σε σημειο να δουμε και το ποδοσφαιρο χωρις διαιτησια. Ας ξεσηκωθουν και οι αλλες ομοσπονδιες να ζητανε απαλλαγη λοιπον, αφου οσες ζητανε το κερδιζουν. Στον μηχανοκινητο αθλητισμο καταγγελθηκαν παρανομοι διαιτητεςσε θεσεις διοικησης. Δεν τους απομακρυναν σε 15 ημερες οπως οριζει ο νομος, αλλα φτασαμε σε σημειο να τους κανουν νομιμους και να συνεχιζουν να διοικουν το αθλημα και να διαιτητευουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Αν ενα αθλημα δεν χρειαζεται να εχει διαιτητες, τοτε δεν υπαρχει λογο να ειναι στον αθλητικο νομο.

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 18:54 | Τσίφκας Στέφανος

  Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα νέοι θεσμοί δημοκρατικής λειτουργίας για τον αθλητισμό. Ατομικά δικαιώματα στον αθλητισμό.
  4. Καταργείται κάθε καταστατική αναχρονιστική διάταξη που αποκλείει και εμποδίζει τους πολίτες από την εγγραφή τους ως ισότιμα μέλη και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των αθλητικών φορέων, όπως διατάξεις περί πάρεδρων ή δοκιμαστικών μελών, η υποχρέωση πρότασης εγγραφής από δυο μέλη του σωματείου κτλ.
  5. Αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο αθλητικό σωματείο όλοι οι εν ενεργεία αθλητές άνω των 16 ετών με δικαίωμα εκλέγειν και άνω των 18 ετών με δικαίωμα εκλέγεσθε, με ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα όπως των υπολοίπων μελών.Οι αθλητές μέλη δεν πληρώνουν δίδακτρα για την συμμετοχή τους στην ομάδα, παρά μόνο την μηνιαία συνδρομή τους ως μέλη του σωματείου. Οι γονείς των ανήλικων αθλητών κάτω των 16 ετών είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται ως μέλη στο αθλητικό σωματείο.
  Όλα τα παραπάνω είναι από το αθλητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το οποίο και πήρε την λαική εντολή να κάνει πράξη. Παρά ταύτα στο άρθρο 3 περί κωλυμάτων εγγραφής σε αθλητικά σωματεία στο 1α λέει ότι όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18 έτος ηλικίας δεν μπορεί να είναι μέλος σωματείου, ισχύει λοιπόν το πρόγραμμα ή όχι…….

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 17:22 | Αριστείδης Μπεφάνης

  Διερωτώμαι γιατί τόσο καιρό δεν άλλαξε ο νόμος που εξαιρεί τον μηχανοκίνητο από τη διαιτησία, ενώ έγινε και το Μάρτιο τροποποίηση, αν θυμάμαι καλά, και έγινε τώρα μετά από καταγγελίες που μάθαμε ότι έγιναν; Έχουν γίνει καταγγελλιες και έχουν δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ για παράνομες θέσεις διαιτητών σε θέσεις διοίκησης και τώρα βγαίνει νόμος που τους νομιμοποιεί; γιατί τώρα και όχι πέρυσι δηλαδή;; Και πως είναι δυνατόν να εξαιρεθεί άθλημα από τη διαιτησία; Πως και ποιον θα βοηθήσει κάτι τέτοιο, εκτός των ίδιων των Διαιτητών που προεδρεύουν σε σωματεία και δέχονται χορηγίες και μπορούν να κατευθύνουν πρωταθλήματα κλπ; που θα μπορούν οι ίδιοι να φτιάχνουν τους κανονισμούς; Από ποτέ ένα άθλημα διοικείται από Διαιτητές;;;! Από ποτέ οι Διαιτητές συντάσσουν κανονισμούς;;; και από ποτέ οι ίδιοι οι αθλητές μπορούν να αυντασσσουν κανονισμούς και παράλληλα να αθλούνται κιόλας;;! Που στο κόσμο γίνονται αυτά; Δηλωνω δημόσια αν το 2017 θα ανταγωνίζομαι συναθλητές που θα μπορούν να είναι στη διοίκηση της ομοσπονδίας ένα πάσα ώρα ή σε διαιτητικές θεςεις, θα εγκατάλειψω αυτό το άθλημα. Φαντάζομαι το ίδιο θα πράξουν και αρκετοί άλλοι. Δεν θέλω να φτάσω σε σημείο να γίνει αρένα ο αγωνιστικός χώρος, γιατί εκεί θα φτάσει αν δεν υπάρχει διάκριση στους ρόλους!

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 16:15 | Αριστείδης Μπεφάνης

  Διερωτώμαι γιατί τόσο καιρό δεν άλλαξε ο νόμος που εξαιρεί τον μηχανοκίνητο από τη διαιτησία, ενώ έγινε και το Μάρτιο τροποποίηση, αν θυμάμαι καλά, και έγινε τώρα μετά από καταγγελίες που μάθαμε ότι έγιναν; Έχουν γίνει καταγγελλιες και έχουν δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ για παράνομες θέσεις διαιτητών σε θέσεις διοίκησης και τώρα βγαίνει νόμος που τους νομιμοποιεί; γιατί τώρα και όχι πέρυσι δηλαδή;; Και πως είναι δυνατόν να εξαιρεθεί άθλημα από τη διαιτησία; Πως και ποιον θα βοηθήσει κάτι τέτοιο, εκτός των ίδιων των Διαιτητών που προεδρεύουν σε σωματεία και δέχονται χορηγίες και μπορούν να κατευθύνουν πρωταθλήματα κλπ; που θα μπορούν οι ίδιοι να φτιάχνουν τους κανονισμούς; Από ποτέ ένα άθλημα διοικείται από Διαιτητές;;;! Από ποτέ οι Διαιτητές συντάσσουν κανονισμούς;;; και από ποτέ οι ίδιοι οι αθλητές μπορούν να αυντασσσουν κανονισμούς και παράλληλα να αθλούνται κιόλας;;! Που στο κόσμο γίνονται αυτά; Δηλώνω δημόσια ότι αν το 2017 συναθλητές μου έχουν το δικαιώματα είναι σε θέση να με διοικούν , να αποφασίζουν κανονισμούς, ‘να με διαιτητεύσουν κλπ, Διερωτώμαι γιατί τόσο καιρό δεν άλλαξε ο νόμος που εξαιρεί τον μηχανοκίνητο από τη διαιτησία, ενώ έγινε και το Μάρτιο τροποποίηση, αν θυμάμαι καλά, και έγινε τώρα μετά από καταγγελίες που μάθαμε ότι έγιναν; Έχουν γίνει καταγγελλιες και έχουν δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ για παράνομες θέσεις διαιτητών σε θέσεις διοίκησης και τώρα βγαίνει νόμος που τους νομιμοποιεί; γιατί τώρα και όχι πέρυσι δηλαδή;; Και πως είναι δυνατόν να εξαιρεθεί άθλημα από τη διαιτησία; Πως και ποιον θα βοηθήσει κάτι τέτοιο, εκτός των ίδιων των Διαιτητών που προεδρεύουν σε σωματεία και δέχονται χορηγίες και μπορούν να κατευθύνουν πρωταθλήματα κλπ; που θα μπορούν οι ίδιοι να φτιάχνουν τους κανονισμούς; Από ποτέ ένα άθλημα διοικείται από Διαιτητές;;;! Από ποτέ οι Διαιτητές συντάσσουν κανονισμούς;;; και από ποτέ οι ίδιοι οι αθλητές μπορούν να αυντασσσουν κανονισμούς και παράλληλα να αθλούνται κιόλας;;! Που στο κόσμο γίνονται αυτά;θα εγκατάλειψη αυτό το άθλημα. Φαντάζομαι το ίδιο θα πράξουν και αρκετοί άλλοι. Δεν θέλω να φτάσω σε σημείο να γίνει αρένα ο αγωνιστικός χώρος, γιατί εκεί θα φτάσει αν δεν υπάρχει διάκριση στους ρόλους!

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 16:28 | Ράνια Δραγούμαλου

  Αν περάσει κάτι τέτοιο θα πάει κατευθείαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορεί να επιτραπεί κάτι τόσο αντισυντγματικό. Είμαι σίγουρη ότι ο Υπουργός θα κάνει τα πάντα για τη διαφάνεια των αθλημάτων. Έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας.
  Ράνια Δ.

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 11:23 | Αριστείδης Μπεφάνης

  Διορθωση ονόματος Αριστείδης Μπεφάνης

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 11:16 | Αριστείδης Μπρφάνης

  Με την αλλαγή του άρθρου αυτού θα νομιμοποιηθεί η ασυδωσία. Δεν μπορεί να επιτρέπεται σε Διαιτητές να διοικούν αθλήματα. Ποιος θα τους ελέγχει ή περνάει πειθαρχικά, όταν θα είναι οι ίδιοι διοίκηση και ειδικά σε αθλήματα που δεν υπάρχει ομοσπονδία Διαιτητών, όπως ο μηχανοκίνητος; Είναι άρθρο αντισυνταγματικό και δεν καταλαβαίνουμε πολλοί το σκεπτικό. Στα αλλά αθλήματα με αυστηρή νομοθεσία περί διαιτησίας και δεν μπορεί να ελεγχθεί και εδώ πάτε να την καταργήσετε εντελώς με νόμο; Θελουμε οι διαιτητές να ελέγχονται από την ομοσπονδία και όχι να την διοικόυν και να μην τους ελέγχει κανείς. Ήδη στον μηχανοκίνητο έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Αν γίνει και με τις «ευλογίες» του νόμου, το άθλημα θα καταστραφεί. Με ποια αιτιολογία γίνεται προσπάθεια να νομοθετηθεί κάτι τέτοιο και αφήνετε στα χέρια των Διαιτητων-σωματεία έχων τις τύχες μας; Τα σωματεία ανταγωνίζονται μεταξύ τους, είναι απαράδεκτο τα ΔΣ τους να έχουν τέτοιες διαιτητικές εξουσίες! Σαν να λένε ο πρόεδρος μισς γνωστής ομάδας ποδοσφαίρου να είναι και διαιτητής; Ανεπίτρεπτο! Παρακαλόυμε να μεριμνήσετε γι αυτό και να το επανεξετάσετε με προσοχή!
  Με εκτίμηση Αριστείδης Μπρφάνης, αθλητής /οδηγός αγώνων motocross.

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 01:52 | Ράνια Δραγούμαλου

  Κύριε Υφυπουργέ,είμαι σίγουρη ότι θέλετε να καταπολεμήσετε την διαφθορά στον αθλητισμό. Χωρίς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ δεν μποερεί να επιτευχθει κάτι τέτοιο. Προτείνω να βγουν από τις εξαιρέσεις των κωλυμάτων έστω τα αθλήματα που έχουν πολλούς διαιτητές με διαφορετικές εξουσίες, όπως αεραθλητισμός και μηχανοκίνητος αθλητισμός, στα οποία διακινούνται και δαπανώνται από τους αθλητές κυρίως πάρα πολλά χρήματα. Τα αθλήματα έχουν κανόνες. Υπεύθυνοι για τν εφαρμογή τους είναι οι Διαιτητές. Σωστή εφαρμογή απο Διαιτητές μη ανεξάρτητους, με ασυμβίβαστες ιδιότητες δεν μπορει να υπάρξει, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για υγιή αθλητσμό. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανοχή σε θέματα διαιτησίας. Ολα τα αθλήματα έχουν την ίδια ανάγκη, δεν βλλεπω τον λογο της εξαιρεσης κάποιων αθλημάτων από το αρθρο αυτό. Ζήτω με όλο το σεβασμό, την επανεξέταση του άρθρου αυτού.
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ράνια Δ.

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 03:38 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡ.

  Kύριε Υφυπουργέ στις επερχόμενες εκλογες της ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, υπέβαλλε υποψηφιότητα ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αθλητής ετών 36, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του σωματείου του. Σε περίπτωση που εκλεγεί και αποτελέσει μέλος του ΔΣ για το 2017, εγώ να συνεχίζω να αθλούμαι και να τον ανταγωνίζομαι? Σε περίπτωση που του κάνω ένσταση ή αναφορά, θα δικαιωθώ θεωρείτε? Με συμφέρει να ασκήσω το ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ δικαίωμα της ένστασης σε ένα από τα 11 μέλη ΔΣ της ομοσπονδίας, η οποία ομοσπονδια είναι αυτή που σου δίνει την αγωνιστική άδεια και αν θέλει μπορεί να στην αρνηθεί και χωρίς αιτιολόγηση ή μπορει ανά πάσα ώρα να στην αφαιρέσει? Ο Τεχνικός Έφορος που θα εκδικλασει την ένσταση, θα μπορεί εύκολα να βάλει ποινή ή να αμην καλύψει το μέλος της Ομοσπονδιας, που του δίνει το πτυχίο και αν θέλει μπορεί να απομακρύνει και αυτόν. Μπορει ένας αθλητης κύριε Υφυπουργέ να ασκεί εξουσία στους ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ με την άλλη του ιδιότητα, αυτή του μέλους ΔΣ? Επιτρέπεται? Ειναι δικαιο για εμάς τους υπόλοιπους? Να χαλάσω χρήματα το 2017 ρισκάροντας να αντιμετωπίσω τέτοιες περιπτώσεις? Να φοβάμαι να ασκώ τα δικαιώματά μου στυς συναθλητές μου μη τυχόν με »εξαφανίσουν» με τις άλλες τους ιδιότητες?
  Σας παρακαλώ, κάντε διακριτές τις ιδιότητες. Οι αθλητες να ειναι αθλητες, οι διαιτητες να ειναι διαιτητες και η διοικηση ΜΟΝΟ δοικηση. Θελουμε διακριτές θέσεις και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ. Ειναι καταστροφικες για τους ΑΘΛΗΤΕΣ. Με εκτίμηση και σεβασμό Π.Σ.

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 01:16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡ.

  Αποζημίωση των Στελεχών
  Αρθρ. 139 , σελ 36

  http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/EAK_2016_FINAL.pdf

  – Τό λειτούργημα των Αγωνοδικων είναι τιμητικό. Τα υπόλοιπα στελέχη μπορούν να αποζημιωθούν για τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με μία κλίμακα αποζημιώσεων που συντάσει η Εθνική Αθλητικη Ομοσπονδία.
  – Η ΟΜΑΕ.ΕΠΑ καθορίζει ετησίως τις μέγιστες αποζημιώσεις που επιτρέπεται να καταβάλουν οι οργανωτές στα στελέχη των αγώνων. Ο Καθορισμός αυτός γίνεται με κριτήριο την ερασιτεχνική και φίλαθλό ιδιότητα του κριτή-χρονομέτρη που αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση χορήγησης της ταυτότητας του και τα κοστολόγια διαβίωσης και μετακίνησης. Κάθε περίπτωση υπέρβασης αυτών των καθορισμένων ορίων αποζημιώσεων εμπίπτει στο αρθρ. 136 του παρόντος κανονισμού και στα άρθρα 151 και επόμενα. Κυρώσεις επιβάλλονται τόσο στους εμπλεκόμενους κριτές-χρονομέτρες όσο και στους οργανωτές. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ.

  Από τα ως άνω διαπιστώνουμε ότι η ΟΜΑΕ/ΕΠΑ καθορίζει τις αποζημιώσεις. Αν θα μπορούν τα ΣΤΕΛΕΧΗ να εκλέγονται στο ΔΣ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ, τοτε οι ιδιοι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ/ΣΤΕΛΕΧΗ θα αποφασιζουν για το πόσο θα αποζημιώνονται.
  Αν θα μπορουν οι ΚΡΙΤΕΣ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΕΣ να είναι στο ΔΣ ΟΜΑΕ/ΕΠΑ , πως θα τους επιβληθεί η ποινή που αναφέρει το παρόν αρθρό? Οι ιδιοι θα επιβάλλουν ποινή στον εαυτό τους?
  Εφόσον η Διεθνής Ομοσπονδια αναφέρει ότι το λειτούργημα των ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ είναι τιμητικό, άρα δεν αποζημιώνεται, εφόσον θα υπάρχουν στο ΔΣ αγωνοδίκες, λογικό δεν είναι να αλλάξουν το άρθρο και να αποφασίσουν να δίνουν αποζημίωση στον εαυτό τους?
  Με την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ θα επικρατήσει χάος και θέσεις θα καταχράζονται. Όλα εις βάρος των αθλητών, που θα είναι έρμαια στις αποφάσεις των διοικουντων, που θα ειναι και ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ, που θα ειναι και συναθλητες τους, που θα ειναι και ΔΣ σωματειων αντιπάλων τους ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ. Παρακαλω κύριε Υπουργε την προστασία σας.

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 01:38 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡ.

  Καθήκοντα Κριτών

  -Σε αγώνα που απαιτείται η πιστοποίηση του γεγονότος της επαφής ή της διέλευσης του διαγωνιζόμενου από κάποια γραμμή ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιας φύσης γεγονοτος, που να περιγράφεται στον συμπληρωματικό κανονισμο του αγώνα, ορίζεται ένας ή περισσότεροι κριτές γεγονότων για τη διαπιστωση και πιστοποίηση τέτοιων γεγονότων.
  (Σελ 39 http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/EAK_2016_FINAL.pdf )

  – Από την οργανωτική επιτροπή ενός αγώνα ορίζονται ένας ή περισσότεροι κριτές με καθήκον την επίβλεψη των εκκινήσεων. Οι κριτές εκκίνησης πρέπει να αναφέρουν αμέως στον ΑΛΥΤΑΡΧΗ οποιαδήποτε περίπτωση κακής εκκίνησης.
  ( Σελ. 28. http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/EAK_2016_FINAL.pdf )

  ΑΛΥΤΑΡΧΕΣ (μερικές δικαιοδοσίες αλυταρχών)

  -Ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ μπορεί να σταματήσει τους γύρους σχηματισμού και να αναρχίσει τη διαδικασία εκκίνησης με την αρχική σειρά, αν θεωρήσει ότι ένας οδηγός ακινητοποιήθηκε από λάθος άλλου. Προκειμένου να ξαναπάρει ένας οδηγός τη θέση του, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άλλης διαδρομής εκτός από την πίστα του αγώνα. Ο αλυτάρχης…..pits.
  -Η ανακοίνωση ποινής εκκινησης προς οποιοδήποτε οδηγό πρεπει να γίνεται από τον Αλυτάρχη του αγώνα με τις προβλεπόμενες πινακίδες ‘’πεναλντι’’ ή τις αντίστοιχες σημαίες σε περίπτωση αποβολής κατά τη διάρκεια του σκέλους. Η ανακοίνωση της ποινής από τη μεγαφωνική εγκατάσταση θεωρείται ότι πληροφορεί τον διαγωνιζόμενο και συνιστάται. Ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει και τον διαγωνιζόμενο, εφόσον έχει ενημερωθεί ο οδηγός από τις προβλεπόμενες πινακίδες. Η ποινή θα αναγράφεται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων μετά το τέλος του σκέλους.
  -Σε περίπτωση που ο κινητήρας ενός καρτ σταματήσει όταν αυτό βρίσκεται στην γραμμή εκκίνησης, ο οδηγός πρέπει να σηκώσει το χέρι του……..Σε οποιαδήποτε περίπτωση ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΥΤΑΡΧΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΤΡΑ ΓΥΡΟΥΣ.
  Μόλις ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ με τη θεση σχηματισμού θα ανάψει τα κόκκινα φώτα.
  Στον τερματισμό θα γίνεται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος που μπορεί να προβλέπει μέχρι και την αποσυναρμολόγηση του κάρτ:
  Α. για τα κάρτ που έχουν καταταγεί στις τρεις πρώτες θέσεις κάθε κατηγορίας.
  Β. σε οποιοδήποτε άλλο κάρτ, κατά την απόλυτη κρίση των Aγωνοδικών, που ενεργούν αυτεπάγγελτα ή μετά από ένσταση ή μετά από ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΑΛΥΤΑΡΧΗ ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ ή κατόπιν εντολής της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ

  .(Σελ 12. http://www.omae-epa.gr/images/kart/2016/Kanonismoi/GK_Kart_2016_V2.pdf )

  – Οποιαδήποτε απόφαση ΑΛΥΤΑΡΧΗ-ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ, που αφορά ποινή χρόνου ή αποκλεισμού από τον αγώνα θα ανακοινώνεται από τον ΑΛΥΤΑΡΧΗ στους οδηγούς με επίδειξη πινακίδας.
  (Σελ. 15 http://www.omae-epa.gr/images/kart/2016/Kanonismoi/GK_Kart_2016_V2.pdf)

  Από τα ως άνω διαπιτώνουμε ότι και Κριτές και Αλυτάρχεις ασκούν διαιτητικό έργο, αφού ΚΡΙΝΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ και είτε ποινοβαλτούν οι ίδιοι, είτε ενημερώνουν και ‘επηρεαζουν’ τους ανωτατους ‘ποινοβαλτες’ Αγωνοδίκες. Δεν νοείται ΔΣ σωματειου ή αθλητής άνω των 35 να έχει δικαιοδοσίες να ακυρώνει εκκινήσεις »κατάτο δοκούν»και να μπορεί να βοηθάει ή να σαμποτάρει άλλους αθλητές. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 00:57 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡ.

  Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός
  αρθρ. 145, σελ 38
  145. Τεχνικοί Έφοροι

  http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/E_10_2016_Diadikasies_Technikon_Elegxon_V2.pdf

  – Οι Τεχνικοί έφοροι είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των μηχανικών εξαρτημάτων των αυτοκινήτων.
  – Εκτελούν τους έλέγχους, είτε πριν από τον αγώνα, εφόσον αυτό απαιτείται απο την ΕΑΑ ή την οργ. Επιτροπή, είτε κατά την διάρκεια του αγώνα , αν αυτό απαιτηθεί απο τον ΑΛΥΤΑΡΧΗ.
  – Συντάσσουν και υποφράφουν με προσωπική τους ευθύνη τις αναφορές τους και θα τις παραδίνουν σε εκείνον που διέταξε τον έλεγχο.
  – Οι Τεχνικοί Έφοροι διαπιστώνουν την κανονική κατάταξη των αυτοκινήτων σύμφωνα με τους κανονισμούς.

  Εγκύκλιος 10
  http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/E_10_2016_Diadikasies_Technikon_Elegxon_V2.pdf

  -Οι Αγωνοδίκες ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να τροποποιήσουν την εισήγηση των Τεχνικών Εφόρων ως προς το ουσιώδες της παράβασης, ούτε να αγνοήσουν την έκθεση των Τεχνικών Εφόρων. Στη συνέχεια, κρίνοντας από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, οι Αγωνοδίκες μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες ποινές:
  •Για επουσιώδεις παραβάσεις, ποινή χρόνου έως: 10 ́ ́
  •Για ουσιώδεις παραβάσεις, ποινή αποκλεισμού
  Σε όλες τις περιπτώσεις ουσιώδους τεχνικής παράβαση
  ς, πέραν της ποινής για το συγκεκριμένο αγώνα, οι
  Αγωνοδίκες παραπέμπουν τον αγωνιζόμενο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

  Από τα ως άνω, διαπιστώνουμε ότι οι ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ στο κομμάτι ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ,είναι οι τεχνικοί έφοροι, οι οποιοι αποφασίζουν και κρίνουν τη νομιμότητα ενός κινητήρα ή πλαισίου. Δεν μπορούν οι αγωνοδίκες να επέμβουν στις αποφάσεις των Τ.Ε. για τον απλούστατο λόγο ότι οι αγωνοδίκες δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν γνώση σε τεχνικά θέματα.
  Όπότε, πως είναι δυνατόν κύριε Υφυπουργέ, να μπορεί ένας αθλητής ή ένα μέλος ΔΣ σωματείου να εκτελεί τέτοιο έργο? Και να μπορεί να κατευθύνει ένα πρωτάθλημα, βοηθώντας και προωθώντας το μέλος του σωματείου του ή αν είναι αθλητής και βρεθέι να ελέγχει μοτέρ συναθλητή του, να μπορέι να τον ακυρώσει?

 • 14 Νοεμβρίου 2016, 00:42 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΡ.

  Εθνικός Αθλητικός Κανονισμός ΟΜΑΕ/ΕΠΑ
  Αρθρ. 140,141/σελ 36
  http://www.omae-epa.gr/images/documents/2016/EAK_2016_FINAL.pdf

  140. Καθήκοντα των Αγωνοδικών

  -Είναι γενικός κανόνας να μην ευθύνονται οι Αγωνοδίκες με κανένα τρόπο για την οργάνωση ενός αγώνα και ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ που να έχει σχέση με αυτόν.
  -Επομένως είναι φυσικό επακόλουθο ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν έχουν καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε άλλον εκτός απο την ΕΑΑ κάτω από τους κανονισμούς της οποίας ενεργούν.

  141. Εξουσίες των αγωνοδικών

  – Αποφασίζουν τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στις περιπτώσεις παράβασης των κανονισμών (αρθρ 64, σημείωση 1)
  – Τροποποιούν τον Συμπληρωμτικό Κανονισμό του αγώνα σε εξαιρετικές περιπτώσεις (αρθρ. 66).
  – Τροποποιούν τη σύνθεση ή τον αριθμό των σειρών με τις οποίες είναι δυνατόν να διεξάγεται ένας αγώνας.
  – Επιβάλλουν προστιμα
  – Επιβαλλουν αποκλεισμούς
  – Τροποποιούν τη σειρά κατάταξης όταν απαιτηθεί
  – Απαγορέυουν τη συμμετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε οδηγού ή αυτοκινήτου που θα έκριναν οι ίδιοι ή που θα τους υπέδειχνε Ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ σαν επικίνδυνο.
  – Μπορούν να απκλείσουν από έναν αγώνα ή απο όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής συνάντησης διαγωνιζόμενο ή οδηγό που τους υπέδειξε ο ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ σαν ανίκανο να λάβει μέρος ‘η σαν ένοχο για απρεπή συμπεριφορά ή δόλια ενέργεια.
  – Μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή του αγώνα
  Κύριε Υφυπουργέ, από τα ως άνω διαπιστώνουμε ότι οι ΑΓΩΝΟΔΙΚΕΣ ασκούν καθαρό διαιτητικό έργο και ο Εθνικός Κανονισμός, όπως και ο Διεθνής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κάθε σχέση τους με την όργάνωση, αρα δεν μπορεί να έιναι μέλη ΔΣ σωματείων. Με ποια δικαιολογία έγινε εισήγηση να εξαιρεθέι απο τα κωλύματα της διαιτησίας ένα τέτοιο άθλημα? Αυτή η τροποποίηση θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στους αθλητές κατά την εφαρμογή της? Το θεωρώ εντελώς αντισυνταγατικό να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Με όλο το σεβασμό εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας, σας ζητώ να το επανεξετάσετε. Σε επόμενη ανάρτηση αναφέρω περιεκτικά και τις εξουσίς των άλλων διαιτητών του αθλήματοες, αφού το άθλημα αυτό αποτελείται από πολλούς διαιτητές.

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 04:01 | Λεωνιδας Μ.

  Με όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό τον τελευταίο χρόνο, ως απλός παρατηρητής, αν και είμαι οδηγός και ιδιοκτήτης ανταλλακτικών αυτοκινήτων, θέτω την εξής ερώτηση, η οποία όταν μου δημιουργήθηκε με φόβισε, δεν το κρύβω.
  Σε κάποιους αγώνες, τα έτη 2015 και 2016, υπήρξα χορηγός σε κάποιους αγώνες και εναντι κάποιου αντιτιμου μπήκαν αυτοκόλλητα πάνω από τα νούμερα των συμμετεχόντων και στην αφισα του αγώνα.
  Αυτά τα χρήματα τα έδωσα στην οργάνωση και συγκεριμένα στον αντιπρόεδρο του σωματείου που διοργάνωνε τον αγώνα. Ο ταμίας, στον αγώνα αυτόν, εκτελούσε και χρέη αγωνοδίκη. Εγώ που πλήρωσα τον αντιπρόεδρο του σωματείου αυτού, δεν είναι σαν να πληρωσα και τον αγωνοδίκη, αφού ηταν το ίδιο πρόσωπο? Είναι φρόνιμο ο αγωνοδίκης να παίρνει, νόμιμα έστω, χρήματα από κάποιον επιχειρηματία-αθλητή του αγώνα? Ειναι σαν να »πληρωσα» διαιτητη??? Σε τυχόν καταγελια συναθλητή μου, ότι ο αγωνοδίκης δεν ήταν αμερόληπτος απεναντί μου, εφόσον με την άλλη ιδιότητα του πήρε χρήματα από μένα, εγώ θα δικαιωθώ? Θα έχει δίκιο ο συναθλητής μου που θα κατηγορήσει τον αγωνοδίκη για άνιση μεταχείριση? Οι διαιτητές των αγώνων τελικα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε σχέση με χρήματα που προέρχονται απο ομαδες-χορηγούς ή επιχειρήσεις-χορηγούς ή αθλητές-χορηγούς? Θα ειμαι προστατευμνένος ως χορηγος και αθλητης, αν θέλω σε εναν αγώνα να διφημίσω την εταιρία μου? Οι αντίπαλοί μου θα είναι προστατευμένοι ενώ εκείνοι δεν είναι χορηγοί του οργανωτή-αγωνοδίκη?

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 04:18 | Λεωνιδας Μ.

  Με όλη αυτή τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον μηχανοκίνητο αθλητισμό τον τελευταίο χρόνο, ως απλός παρατηρητής, αν και είμαι οδηγός και ιδιοκτήτης ανταλλακτικών αυτοκινήτων, θέτω την εξής ερώτηση, η οποία όταν μου δημιουργήθηκε με φόβισε, δεν το κρύβω.
  Σε κάποιους αγώνες και το 2015 και το 2016, υπήρξα χορηγός σε κάποιους αγώνες και εναντι κάποιου αντίτιμου μπήκαν αυτοκόλλητα πάνω από τα νούμερα των συμμετεχόντων και στην αφισσα του αγώνα. Αυτά τα χρήματα τα έδωσα στην οργάνωση και συγκεριμένα στον ταμεία του σωματείου που διοργάνωνε τον αγώνα. Ο ταμείας αυτός στον αγώνα αυτόν εκτελούσε και χρέη αγωνοδίκη. Εγώ που πλήρωσα τον αντιπρόεδρο του σωματείου αυτού δεν είναι σαν να πληρωσα και τον αγωνοδίκη αφού ηταν το ίδιο πρόσωπο? Είναι φρόνιμο ο αγωνοδίκης να παίρνει νόμιμα έστω χρήματα από κάποιον επιχειρηματία-αθλητή του αγώνα? Ειναι σαν να »πληρωσα» διαιτητη??? Σε τυχόν καταγελια συναθλητή μου, ότι ο αγωνοδίκης δεν ήταν αμερόληπτος απεναντί μου, εφόσον με την μία ιδιότητα του πήρε χρήματα από μένα, εγώ θα δικαιωθώ? Θα έχει δίκιο ο συναθλητής μου που θα κατηγορήσει τον αγωνοδίκη για άνιση μεταχείριση? Οι διαιτητές των αγώνων τελικα πρέπει να έχουν οποιαδήποτε σχέση με χρήματα που προέρχονται απο ομαδες-χορηγούς ή επιχειρήσεις-χορηγούς ή αθλητές-χορηγούς? Θα ειμαι προστατευμνένος ως χορηγος και αθλητης, αν θέλω σε εναν αγώνω να διφημίσω την εταιρία μου? Οι αντίπαλοί μου θα είναι προστατευμένοι?

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 04:52 | μαν τ

  Κύριε

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 04:17 | Ιωάννης Έλλην

  Aξιότιμε κύριε Υπουργέ, τους εθνκούς κανονισμούς τους συντάσσει η ελληνικη ομοσπονδία κάθε αθλήματος και πρέπει να είναι σύμφωνοι με αυτούς της διεθνούς ομοσπονδίας.Στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αν δείτε τον εθνικό κανονισμό θα διαπιστώσετε πάρα πολλές αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές έχουν έρθει από τα ΔΣ ΟΜΑΕ-ΕΠΑ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ). Ειναι δίκαιο αυτοι που συντάσσουν τους κανονισμους να ειναι ταυτόχρονα και εν ενεργεια αθλήτές και να φτιάχνουν τους κανονισμούς και τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων σύμφωνα με τα μέτρα τους και τα συμφέροντα τους?
  Εφόσον θα μπορούν να είναι στο ίδιο ΔΣ της ομοσπονδίας εν ενεργεία αθλητες και διαιτητές, είναι δίκαιο ο εν ενεργεια αυτός αθλητής- μελος ΔΣ ομαε, σε κάποιον αγώνα να δεχθεί τη διαιτησία απο τον διαιτητή-επισης μέλος του ΔΣ ΟΜΑΕ? Ενα παράδειγμα σας δίνω για το τι θα σημαίνει η απουσία διακριτότητας θέσεων απουσία κωλυμάτων απουσία ασυμβίβαστου.
  Σας παραπέμπω στον Εθνικο Αθλητικό Κανονισμό στο αρθρ. 140, σελ 36, όπου αναλύει τα καθήκοντα των αγωνοδικών και θα δείτε ακριβώς γιατί απαγορεύει και η διεθνης ομοσπονδια οποιαδήποτε σχέση τους με ΔΣ σωματείων. Επισης στα επόμενα άρθρα θα διαπιστώσετε τις ιδιότητε των υπολοίπων διαιτητών, όπου ο καθένας ασκει διαιτητικό έργο και ιδιαίτερα για τους τενικούς εφόρους, όπου ο κανονισμός λέει καθαρά ότι την απόφαση τους δε μπορεί να την αλλάξει ο αγωνοδίκης. Όπως καταλαβαίνετε ο μηχανοκίνητος όχι μόνο δεν υπολείπεται διαιτησίας, αλλά έχει και μεγάλη ποικιλία διαιτητικών θέσεων.
  Παρακαλώ ερευνήστε καλά το θέμα αυτό πριν προβείτε στη νομοθέτηση του παρόντος άρθρου. Ευχαριστώ πολύ Ιωάννης Έλλην

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 03:22 | Πανος Γεωργαριου

  Θεωρω αναγκαίο να γίνει ακόμα πιο αυστηρός ο νόμος και να απαγορευτεί η υποψηφιότητα σε ΔΣ σωματείων και ομοσπονδια, σε άτομα που έχουν στενη συγγενεια με εν ενεργεια αθλητη. πχ τεκνα, συζυγοι, γονείς κλπ. Οπως επισης να μην επιτρέπεται ή να ζητά απαλλαγή διαιτητής αν στον αγώνα συμμετέχει συγγενής πρώτου-δευτέρου βαθμού.
  Με εκτίμηση

 • 12 Νοεμβρίου 2016, 02:44 | Πανος Γεωργαριου

  Διαβάζοντας και τον παρόν νομοσχέδιο και τον ισχύοντα νόμο, μου δημιουργείται η απορία, πως κάποια αθλήματα εξαιρούνται των κωλυμάτων της Διαιτησίας. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, οι διεθνείς τους ομοσπονδίες να έχουν ελεύθερο αυτό το κομμάτι? Και πως συγκρίνουν το ζατρίκιο με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό? Στην φόρμουλα 1 δηλαδή οι αγωνοδίκες και οι τεχνικοί διαιτητές, είναι οι ίδιοι οι οδηγοί ή οι οργανωτές? Δηλαδη οι οργανωτες που δεχονται χορηγίες εκατομμυριων ευρω στη F1, ταυτοχρονα διαιτητεύουν κιόλας? Πως μπορουν να κανουν ελευθερα το τιμητικο τους λειτουργημα, εφοσον προηγουμενως έχουν δεχθει χορηγία με την άλλη τους ιδιότητα? Ειλικρινα πείτε μας το σκεπτικό αυτής της εξαίρεσης. Να δεχθώ εξαιρέσεις κάπου αλλου, αλλά στη ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ? Το μονο που θα κατορθωθει είναι η αναρχια και άτομα με πολλαπλές εξουσίες. Σας παρακαλω ή εξαιρέστε τον μηχανοκινητο από όλες τις εξαιρέσεις της διαιτησίας ή αιτιολογήστε μας την απόφαση αυτή. Είναι σίγουρο πάντως πως αρκετοί αθλητες δεν θα δεχτουν μια τετοια κατασταση ευκολα, να δεχονται ποινες απο Προεδρους και μελη ΔΣ σωματείων αντιπάλων τους. Πολλοι από εμάς θα εγκαταλείψουμε το άθλημα αυτό που αγαπάμε.
  Με εκτίμηση

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 03:56 | Ε. Μ.

  Κύριε Υφυπουργέ πριν νομοθετήσετε αυτη την αδικαιολόγητη ατ εμέ εξαίρεση στην διαιτησία, του μηχανοκίνητου αθλητσμού, παρακαλώ ενημερωθείτε για το τι λέει η διεθνής ομοσπονδια του αθλήματος και τι λένε οι διεθνείς κανονισμοί. Απαγορέυουν ρητά οποιαδήποτε σχέση αγωνδικών, τεχνικών εφόρων, χρονομετρών, γραμματείας αγώνα, κριτών, αλυταρχών και λοιπών δαιτητών, να έχουν σχέση με οργανώσεις και σωματεία, καθώς και με αθλητικές εταιρίες. Μιλάμε για ένα άθλημα που στηρίζεται στην διαιτησία, έχει πληθώρα διαιτητών με ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. Θα ήταν καταστροφικό για όλους τους αθλητές να καταργήσετε την διάκριτότητα των θέσεων αυτών. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ειναι η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΜΑ.
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 03:21 | Ε. Μ.

  Από τη μεριά μου θέλω και εγώ να ρωτήσω τον λόγο που επιτρέπετε σε αθλητές άνω των 35 στον μηχανοκίνητο αθλητισμο, να μπορούν να διοικούν το άθλημα. Είμαι μέλος σε σωματείο και άνω των 35 και μου ζητούν να πληρώνω συνδρομή. Είναι φρόνιμο να πληρώνουν συνδρομή οι αθλητές? Επίσης συναθλητής μου και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΟΥ στην ίδια κατηγορία, είναι γενικός γραμματέας στο σωματείο μου και λόγω συγκρούσεων και διαφορών σε κάποια θέματα και σε θέματα συνδρομής, απειλούσε ότι θα με διώξει στη μέση του πρωταθλήματος. Κατά πόσο αυτό βοηθάει και προωθει το αθητικό ιδεώδες? Γιατ΄πρέπει εγώ να ανεχομαι απειλές απο συναθλητή μου που έχει θέση εξουσίας, ο οποίος ανά πάσα ώρα μπορεί να εχει και θέση μέσα στην ομοσπονδία?

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 17:19 | Χρήστος Λ.

  Δεν επιτρέπεται κανένα Άθλημα να εξαιρείται από τις αρχές διαιτησίας. Δηλαδή στον μηχανοκίνητο θα μπορούν οι αγωνοδίκες (δικάζουν τον αγώνα)να είναι και ΔΣ της ομοσπονδίας και άρα θα φτιάχνουν κανονισμούς σύμφωνα με τα συμφέροντα των διαιτητών και όχι σύμφωνα με τα συμφέροντα του αθλήματος. πχ η Ομοσπονδία ορίζει το πως και πόσο θα αποζημιώνονται οι Διαιτητες. Δηλαδη οι ίδιοι θα αποφασίζουν πόσα θα παίρνουν από το ταμείο των αθλητών μετά από κάθε αγώνα. Σε αυτό το άθλημα δηλαδή θα μας διοικούν Διαιτητές. Εγώ ερωτώ αφού ανώτατη αρχή θα μπορούν να είναι οι διαιτητές, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ και διώκει πειθαρχικά? Ο ίδιος τους ο εαυτός? Πως θα μπορεί να βρει το δίκιο του ο κάθε αθλητής? Θα είναι έρμαιο στις αποφάσεις τους? Και οταν μάλιστα επιτρέπεται να ειναι και αθλητές άνω των 35? Πως θα ανταγωνίζεται κάποιος έναν αθλητή , ο οποίος ειναι ΔΣ ομοσπονδιας και διαιτητής παράλληλα?? Σε ένα αθλημα με πολυποικιλη διαιτησια (κριτες στροφων, κριτες μηχανων, κριτες εκκινησης, κριτες τερματισμου, κριτες αγωνα κλπ) και διακριτες θέσεις , πως είναι δυνατόν να εξαφανίζεται τους περιορισμούς και τα ασυμβίβαστα? Σε ένα ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ, που ο ίδιος ο αθλητής βάζει το χέρι στη τσέπη.

 • 7 Νοεμβρίου 2016, 14:34 | Μάριος Καπότσης

  Κύριε Υπουργέ, με όλο το σεβασμό, όταν εξαιρείται από όλους σχεδον τους περιορισμούς της διαιτησίας τον μηχανοκίνητο αθλητισμο, τότε ένας αθλητής άνω των 35, που είναι πάρα πολλοί, μπορεί να είναι ταυτόχρονα: αθλητής, αγωνοδίκης, αλτάρχης, τεχνικός έφορος, μέλος ΔΣ σωματείου, μελος ΔΣ Ομοσπονδίας και απλό μέλος σωματείου. Άρα εφόσον έχει όλες τις ασυμβίβαστες ιδιότητες μπορεί να κατευθύνει και ένα πρωτάθλημα και να το κερδίσει. Επίσης όταν θα μπορεί ο αγωνοδίκης να ειναι και ΔΣ της ομοσπονδίας, τότε σε περίπτωση που του γίνει ένσταση για κακή διαιτησία, ποιός θα τον δικάσει? Αφου στην ομοσπονδια οι δικαστές-πειθαρχικα όργανα ειναι ήδη και μέλη ΔΣ της ομοσπονδιας. Θα δικάσουν τους εαυτούς τους? Όπως δεν θα επρεπε να υπάρχουν αθλητές στις επιτροπές της ομοσπονδιας, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι των κανονισμών.Λογικό είναι να προσαρμόζουν τους γενικους και τεχνικούς κανονισμούς στα μέτρα τους και στα μέτρα των ομάδων-μηχανικών τους. Ένα τελευταιο παράδειγμα είναι ότι, ο τεχνικός έφορος-διαιτητής τεχνικού ελέγχου , δεν μπορεί να είναι και αθλητής και να πρέπει να διαιτητεύει τους συναθλητές του και όποτε τον συμφέρει να τους βγάζει παράνομους και σε περιπτωση ένστασης της κακής διαιτησίας να μην περναει πειθαρχικό αφού θα μπορεί να είναι μέλος της ομοσπονδίας ταυτόχρονα. Αν ισχύσει αυτη η εξαίρεση του μηχανοκίνητου απ το σοφό και σημαντικό άρθρο της ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, που νομοθετήθηκε για την προστασία των αθλητων, θα υπάρξει πλήρης ασυδωσία. Ο Διεθνής Κώδικας απαγορεύει όλα τα ως άνω.
  Με εκτίμηση Χ.Λ

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 13:15 | Μάριος Καπότσης

  Να συμπληρώσω ακόμη, ότι προβήματα δημιουργεί και η εξαίρεση των αθλητών άνω των 35, οι οποίοι μπορούν να είναι μέλη ΔΣ σωματείων και κατ επέκτση ΔΣ Ομοσπονδίας. Οι αθλητές οδηγοί του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν διάρκεια μέχρι και τα 80 έτη. Έχουμε οδηγό που είναι 70 ετών και μάλιστα πρωταγωνιστεί. Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε ενεργοί οδηγοί-αθλητές να μπορούν να διοικούν σωματεία, εφόσον αθλούνται και έχουν αντιπάλους τους αθλητές των σωματείων τους, γιατί ανα πάσα ώρα μπορούν να τους απομακρύνουν και να βρεθούν εκτός σωματείου. Ακόμα πιο ασυμβιβαστο είναι να μπορεί μέλος ΔΣ ομοσπονδίας ή Σωματείου να λαμβάνει μέρος σε πρωταθλήματα ως αθλητής και να μπορεί εκ των έσω, να »κατευθύνει» ένα πρωτάθλημα. Λόγικό είναι να μην είναι αμερόληπτοι οι Διαιτητές όταν κλιθούν να κρίνουν/διαιτητεύσουν πχ τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιας ή τον Πρόεδρο ενός Σωματείου, που από αυτά τα σωματεία αποζημιώνονται μετά από κάθε αγώνα. Παρακαλώ αυτό πρέπει να αλλάξει και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός να βγει από όλες τις εξαιρέσεις, μιας και η Διεθνής Ομοσπονδία του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA) δεν τα επιτρεπει, αλλά τα απαγορεύει ρητώς. Zητούμε την προστασία σας στο ευαίσθητο αυτό θέμα της Διαιτησίας. Με εκτίμηση Μάριος Καπότσης

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 12:12 | Μάριος Καπότσης

  H Eξαίρεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού απο τους περιορισμούς της διαιτησίας με ποιά δικαιολογία έγινε? Από τη στιγμή που τα σωματεία έχουν αθλητές, δεν νοείται τα ΔΣ των σωματείων να έχουν διαιτητές (αγωνοδίκες, αλυτάρχες, τεχνικοί έφοροι κλπ), οι οποίοι βάζουν ποινές και μπορούν να αλλάξουν/επηρεάσουν αποτέλεσμα. Π.Χ. Ο Πρόεδρος ενός σωματείου δεν μπορεί να κάνει τον αγωνοδίκη και να μπορέι να βγάλει εκτός αγώνα έναν αθλητή άλλου σωματείου για να βοηθήσει τον δικό του αθλητή. Το ίδιο και ο τεχνικός έφορος, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των μηχανών και μπορεί ανά πάσα ώρα να αλλάξει τα αποτελέσματα, αφού είναι ο υπεύθυνος διαιτητής στη διάρκεια τεχνικού ελέγχου.
  Ακόμα πιο σημαντικο κύριε Υπουργέ είναι ότι, αφού τα ΔΣ των σωματείων δέχονται χορηγίες, και οι περισσότερες μάλιστα είναι παρεμφερέις με το άθλημα αυτό, όπως συνεργεία, βελτιωτές, έμποροι αθλητικών εξαρτημάτων, ομάδες ενοικίασης αγωνιστικων αυτοκινήτων, δυναμόμετρα κλπ, τα οποία έχουν πελάτες τους αθλητές – οδηγους, είναι σαν να δέχονται χορηγίες οι ίδιοι οι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οπότε δεν θα μπορούν να ειναι αμερόληπτοι αν κλιθούν να διαιτητεύσουν/κρίνουν τον πελάτη του χορηγού, και πόσο μάλλον αν ο ίδιος ο αθλητής είναι χορηγός του σωματείου. Ηδη έχουν δημιουργηθεί προβήματα/αδικίες απο την παραβίαση αυτή του Νόμου, αν νομοθετηθεί θα συνεχιστούν και τότε θα το κάνουν και με την »άδεια της αστυνομίας». Παρακαλώ δώστε την δέουσα προσοχή σε αυτό το σημείο, το οποίο ειναι αρκετά σημαντικό για εμας τους αθλητές-οδηγούς. Προστατέψτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Με εκτίμηση Μάριος Καπότσης

 • 4 Νοεμβρίου 2016, 10:38 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Απαγορεύεται να εγγραφή ως μέλος αθλητικού σωματείου ή να θέσει υποψηφιότητα εκλογής για μέλος Δ.Σ. αθλητικού σωματείου, όποιος συνελήφθη και καταδικάσθηκε κατά το παρελθόν για εξύβριση,σε αγωνιστικό χώρο, παντός είδους και προς όποια κατεύθυνση.

 • 3 Νοεμβρίου 2016, 20:43 | Κουτσούκος Αναστάσιος

  Πρόταση.
  Τα μέλη του Δ.Σ. των Ομοσπονδιών όπως ο ΣΕΓΑΣ υπόκεινται πειθαρχικά και στον Νόμο περί Πειθαρχικών Δημοσίων Υπαλλήλων, διότι η Ομοσπονδία επιχορηγείται από το Δημόσιο.
  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325/2015
  Οπότε στον Νόμο αυτόν, πρέπει να προστεθούν τα κάτωθι για αντιμετώπιση ατασθαλιών και υπεξαιρέσεων μελών του ΔΣ Ομοσπονδιών. Ακόμα και να μην μπει στον παρόντα Νόμο οι κατωτέρω διατάξεις ισχύουν για όλα τα μέλη των ΔΣ Ομοσπονδιών, όπως ο ΣΕΓΑΣ

  Βλέπε Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015) Άρθρο 4. Το άρθρο 104 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 104 Δυνητική θέση σε αργία Αναστολή άσκησης καθηκόντων
  όταν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για έκνομη διαχείριση
  οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.
  Τότε εκδίδεται και η διαπιστωτική πράξη θέσεως σε αργία εντός 30 ημερών από τον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.

  «Άρθρο 104

  Δυνητική θέση σε αργία

  Αναστολή άσκησης καθηκόντων

  1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου:

  α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.

  β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή

  γ) υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή

  . Το άρθρο 104 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 104

  Δυνητική θέση σε αργία
  2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

  3. Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 20:06 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Καταθέτω την άποψη ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στη παραγραφο 4 του παρόντος άρθρου θα πρεπει να εξαφανισθει, καθότι δεν γνωρίζω το ειδικό αιτιολογικό λόγο , ήδη από τον ν.2725/99. Εάν εισαχθούν θα πρεπει ρητά να αναφερθούν τα αγωνίσματα e.g. αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης, αθλητές αγώνων ορειβατικού σκι και να εξαφανισθει η λέξη ορειβασία καθότι η ορειβασία ως άθλημα δεν υφίσταται.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 20:09 | ΓΙΩΡΓΟΣ Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

  Φρονώ ότι θα πρέπει να εισαχθει διάταξη όπου να απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους αθλητικού σωματείου σε άλλο του αυτού ιδανικού σκοπού και δη αυτού που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα, αντιβαίνει δε στο άρθρο 281 του ΑΚ (καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι), διότι τα δύο σωματεία από τη φύση τους έχουν όχι απλώς ιδανικό σκοπό αλλά και ανταγωνιστικό, δοθέντος ότι μπορούν να συμμετέχουν και σε κοινούς αθλητικούς αγώνες διεκδικώντας το καθένα την αθλητική νίκη και υπεροχή από το άλλο, με κίνδυνο αθέμιτης αλλοίωσης του υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού. Συνεπώς δεν θα πρέπει να είναι επιτρεπτό να συμμετέχει κάποιος (ως απλό μέλος ή μελος της Διοίκησης)σε περισσότερα από ένα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τον ίδιο κλαδο άθλησης.

 • 1 Νοεμβρίου 2016, 20:42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ

  Θα παρακαλούσα να δείτε το θέμα της συμμετοχής των διαχρονικών αθλητών [ βετεράνων ] τόσον ως κριτές, μέλη σωματείων όσον κι ως μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής …..σημειώνω ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι έχοντες συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους [ λαμβάνεται αποκλειστικώς υπ’ όψιν η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως]