Άρθρο 41 Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη διοργανώσεων και προγραμμάτων εργασιακού αθλητισμού.
2. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), στο πλαίσιο της εποπτείας της, μπορεί να επιχορηγεί τους φορείς που διοργανώνουν προγράμματα ή δράσεις εργασιακού αθλητισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες, να χορηγεί την αιγίδα της, ύστερα από σχετικό αίτημα, σύμφωνα με την υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), να διαθέτει τα εξειδικευμένα στελέχη της για την παροχή τεχνογνωσίας στους εργοδότες σε θέματα άθλησης, υγιεινής και ασφάλειας και σχεδιασμού αθλητικών δραστηριοτήτων και να διαβουλεύεται με συναρμόδιους φορείς τη θεσμοθέτηση κινήτρων, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού.

  • 22 Νοεμβρίου 2021, 22:52 | ΝΕΛΗ Μ

    ποιος θα εποπτευει και θα οργανώνει τον εργασιακό αθλητισμό? οφείλετε να αναγνωρίσετε την αρμοδιότητα αυτή στους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ – ΣΕΦΑΑ αντίστοιχης κατεύθυνσης .

  • 22 Νοεμβρίου 2021, 21:39 | ΕΚ

    Τα στελέχη που θα εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο του εργασιακού αθλητισμού θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογης κατεύθυνσης με το παρεχόμενο έργο.