Άρθρο 9 Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή

 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών ο ασφαλιστικά ικανός, άμεσα ή έμμεσα, αθλητικός εθελοντής καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας του.
2. Αν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυματισμού λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε αποδεδειγμένα κατά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, απολαύει πλήρους νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ακόμη και αν απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα ή της επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργάνωσε την αθλητική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζημιά την οποία προξένησαν στον φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Έναντι τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους ζημία που προκάλεσαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση.

  • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:48 | Zacharias Papadakis

    Να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο και να προσκληθούν διακεκριμμένοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να παρουσιάσουν με επιστημονικές αποδείξεις την σωστή κατεύθυνση του νομοσχεδίου.