Άρθρο 15 Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
1. «Αθλητισμός αναψυχής και άθληση για όλους»: Οποιαδήποτε συστηματική σωματική και αθλητική άσκηση χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, που διεξάγεται αυτόβουλα και εκούσια από τον αθλούμενο πολίτη στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του, για τη βελτίωση του βιολογικού του επιπέδου, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης και την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του.
2. «Διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η διοργάνωση αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους ή στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) συμμετέχει οποιοσδήποτε αθλούμενος χωρίς την ιδιότητα ή την επίδειξη δελτίου αθλητή, μη αποκλειομένων των αθλητών, β) δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα (καλεντάρι) ή δεν αποτελεί επίσημο πιστοποιημένο αγώνισμα αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και γ) η κατάταξη ή επίδοση των συμμετεχόντων και η τυχόν απονομή βραβείων δεν αναγνωρίζεται ούτε προσμετράται για την εξαγωγή βαθμολογίας ή τη λήψη προνομίων, αλλά αποτελεί απλή επιβράβευση της προσπάθειάς τους.
3. «Αθλούμενος (αθλητής αναψυχής)»: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται σε άθλημα ή συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες για λόγους αναψυχής και ευεξίας, χωρίς να είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας, θεωρημένου από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού.
4. «Σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η ένωση φυσικών προσώπων που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και έχει σκοπούς την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση παντός είδους δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, με στόχο την κινητική αναψυχή των πολιτών, την προαγωγή της υγείας τους και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 14, όπου στον παρόντα αναφέρεται ο όρος «σωματείο αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους», νοείται το σωματείο που έχει την κατά την παρ. 2 του άρθρου 17 ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 4 του άρθρου 17.
5. «Ομοσπονδία αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους»: Η δευτεροβάθμια, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργάνωση σωματείων που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άσκησης αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, η οποία ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα και σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, ενός τέτοιου κλάδου άσκησης.
6. «Κλάδος άσκησης»: Η ομάδα δραστηριοτήτων αθλητισμού αναψυχής και άθλησης για όλους, όπως οι δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται και κατηγοριοποιούνται στο άρθρο 16.

 • 20 Νοεμβρίου 2021, 19:39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΣΙΝΑΤΙΚΑ

  Απαράδεκτη απόφαση η ακύρωση των Δήμων με την περικοπή της χρηματοδότησης στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους
  Οι Δήμοι πρέπει να στηριχθούν και να κρατήσουν τη θέση οδηγού στα ΠαΓο. Τα 38 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας τους απέδειξαν ότι οι Δήμοι το χειρίστηκαν άψογα και ο κόσμος τα επιδοκίμασε και τα στήριξε ακόμα και σε δύσκολες εποχές.
  Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της τακτικής επιχορήγησης και αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης των Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
  Τα προγράμματα να γίνονται μόνο από πτυχιούχους των ΤΕΦΑΑ και όχι κατόχους κάποιων βεβαιώσεων 5 ημερών σεμιναρίων και μη έχοντες γνώση του σύνολου της Επιστήμης του Αθλητισμού.
  Τα προγράμματα να έχουν διάρκεια 10 μήνες και όχι 6 7 ή 8 στην καλύτερη περίπτωση.
  Οι γυμναστές που βρίσκονται επί σειρά ετών στα Προγράμματα των Δήμων να κατοχυρώσουν επαγγελματικά δικαιώματα μόνιμης εργασίας και οι Δήμοι να δημιουργήσουν υποδομές για πλήρη απασχόληση τους(Γυμναστήρια και άλλους χώρους.
  Τα Προγράμματα να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Δήμου και οι Δήμοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή συμμετεχόντων να στηρίζονται οικονομικά με επιπλέον χρηματοδότηση. Δεν μπορούν αθλήματα βουνού, ποταμιού, και θάλασσας να εφαρμόζονται σε κάθε δήμο και δε μπορεί ο Πνευματικός Αθλητισμός να προτάσσεται ως καινοτόμο άθλημα τη στιγμή που ο Αθλητισμός δίνει διεξόδους σε μικρούς και μεγάλους για έξοδο από το σπίτι, φυσική κίνηση, κοινωνικοποίηση και βελτίωση της ψυχικής υγείας των πολιτών.