Άρθρο 3 Ορισμοί

Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:
α) «Αθλητικός Εθελοντισμός»: Η πρόθυμη και αυτόβουλη διάθεση φυσικού ή νομικού προσώπου ή ενώσεως φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, να προσφέρει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121).
β) «Αθλητικός Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχοντας συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, εντάσσεται οικειοθελώς στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου, χωρίς να υποκαθιστά το έμμισθο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή επιτροπή του άρθρου 53 του. ν. 2725/1999.
γ) «Διεθνής αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση στην οποία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής αθλητική ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.
δ) «Εθνική αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.
ε) «Εθελοντική αθλητική οργάνωση»: Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού και εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γ.Γ.Α. προκειμένου, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, χωρίς οι διατιθέμενοι για τον σκοπό αυτόν αθλητικοί εθελοντές – μέλη της οργάνωσης να υποκαθιστούν το έμμισθο προσωπικό. Η δραστηριοποίηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού προκύπτει από τους σκοπούς του καταστατικού της, ενώ αν πρόκειται για ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα προκύπτει από την αποδεδειγμένη εθελοντική δράση της κατά το πρόσφατο παρελθόν.
στ) «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.)»: Η τηρούμενη στη Γ.Γ.Α. διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση (μητρώο) εγγραφής και καταγραφής αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αναζήτηση υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, καθώς και ανάρτησης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) υπομητρώα που διασυνδέονται μεταξύ τους:
στα) το υπομητρώο των αθλητικών εθελοντών,
στβ) το υπομητρώο των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων,
στγ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων και οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999,
στδ) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και
στε) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.
ζ) «Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθλητικών Φορέων»: Η ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr), στην οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που διοργανώνουν ένα αθλητικό γεγονός, αναρτούν τα στοιχεία διεξαγωγής του συγκεκριμένου γεγονότος και περιγράφουν τις ανάγκες για απασχόληση αθλητικών εθελοντών ή εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Οι αναρτήσεις στην πλατφόρμα περιέχουν, ιδίως, αναλυτική περιγραφή της αθλητικής διοργάνωσης και των θέσεων απασχόλησης αθλητικών εθελοντών, τον αριθμό των ζητούμενων εθελοντών, τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένη θέση, τις ώρες απασχόλησης και τον τόπο όπου θα παρασχεθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες.
η) «Αρχεία Εκθέσεων Αξιολόγησης Αθλητικών Εθελοντών και Εθελοντικών Αθλητικών Οργανώσεων»: Τα ηλεκτρονικά – ψηφιακά αρχεία, που αποτελούν αντιστοίχως το υπομητρώα των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ), στα οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 καταχωρίζουν αντιστοίχως τις εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών ή των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 23:43 | Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου

  Αρθρο 31 – esports

  Για τις ανάγκες της πληρέστερης κατανόησης των παραγράφων που θα ακολουθήσουν, σχετικά με το άρθρο 31, πιστεύω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε και να οριοθετήσουμε την έννοια του αθλητισμού και των σχέσεων που αναπτύσσονται σε αυτόν, καθώς και να προσδιορίσουμε τα βασικά του χαρακτηριστικά, όπως ευκρινώς παρουσιάζονται κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
  Είναι άξιο σχολιασμού να αναφέρουμε ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος αναγνωρίζοντας tη θετικότατη κοινωνική επιρροή του αθλητισμού, τον ανήγαγε σε ζήτημα συνταγματικής περιωπής, τον έθεσε υπό κρατική προστασία και όρισε την επιχορήγηση των υποκειμένων του ως κρατική εποπτεία (άρθρο 16§ 9 Συντάγματος).
  Παρόλα αυτά, και ενώ σε πολλούς νόμους, (ν. 75/1975, ν. 879/1979, ν. 1958/1991, ν. 2725/1999) πολύ συχνά χρησιμοποιείται η έννοια «αθλητισμός» εν τούτοις η νομική επιστήμη ουδέποτε την προσδιόρισε με νομικούς όρους. Αντίθετα, δέχεται την έννοια αυτή ως γνωστή, σύμφωνα με τους ορισμούς που δίδονται σ’ αυτήν από την αθλητική επιστήμη.
  Κάνοντας μια αναζήτηση της ερμηνείας του όρου «αθλητισμός» στην σχετική βιβλιογραφία της Επιστήμης του Αθλητισμού, παραθέτω κάποιους από τους ορισμούς της έννοιας του Αθλητισμού
  Ορισμός Αθλητισμού ;
  1. Αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. ( Ι. Ζέρβας (1993) Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σελ.15)
  2. Με τον όρο αθλητισμός εννοείται κάθε αυστηρά δομημένη φυσική δραστηριότητα, με αυστηρούς κανόνες, υψηλό ανταγωνισμό και εξειδίκευση, με βασικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης . Αντίθετα, με το όρο άσκηση εννοούμε κάθε συστηματική κίνηση του σώματος ή συμμετοχή του ατόμου σε φυσικές δραστηριότητες, η οποία έχει κάποια χρονική διάρκεια, χαμηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού, και στην οποία εμπλέκονται, κυρίως, μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματος(Berger, Pargman, & Weinberg, 2007).
  3. Ο Αθλητισμός συνιστά μία αυτοτελή, αυτόνομη και αυθύπαρκτη κινητική δραστηριότητα, ιστορικά διαμορφωμένη, στα πλαίσια της οποίας ο άνθρωπος, συστηματικά και οργανωμένα, αξιοποιεί οριακά καθορισμένα συστήματα φυσικών ασκήσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των μορφολειτουργιακών και ψυχικών του δυνατοτήτων, συγκεκριμενοποιημένων μέσα από επίδοση που σημειώνεται στα πλαίσια άμεσου ή έμμεσου συναγωνισμού του, με αντιπάλους. (Μαλάτος 2000)
  Μαλάτος Α., Η επιστημολογική προσέγγιση του αθλητικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα -Κομοτηνή 2000, σελ. 21.

  Επίσης γνωρίζουμε ότι ως άθλημα νοείται αυτό που συμπεριλαμβάνεται αυτοτελώς στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων ή για το οποίο υπάρχει αυτοτελής διεθνής Ομοσπονδία. Στο πλαίσιο κάθε αθλήματος μπορεί με απόφαση της οικείας Ομοσπονδίας να διαμορφώνονται διαφορετικοί κλάδοι ή κατηγορίες άσκησής του.

  Από τα παραπάνω πορίσματα της αθλητικής επιστήμης, αναδεικνύεται ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Αθλητικής δράσης θεωρείται λοιπόν η Φυσική (Σωματική) Κίνηση.

  Την τελευταία εικοσαετία, πολλοί ερευνητές έχουν προτείνει τη μείωση των καθιστικών δραστηριοτήτων, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης και το παιχνίδι βιντεοπαιχνιδιών, για την πρόληψη της παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών και των εφήβων (Epstein et al., 1995; Rosenberg, Bull, Marshall, Sallis, & Bauman, 2008).
  Epstein, L. H., Valoski, A. M., Vara, L. S., McCurley, J., Wisniewski, L., Kalarchian, M. A. et al. (1995). Effects of decreasing sedentary behavior and increasing activity on weight change in obese children. Health psychology: official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association, 14(2), 109.
  Rosenberg, D. E., Bull, F. C., Marshall, A. L., Sallis, J. F., & Bauman, A. E. (2008). Assessment of sedentary behavior with the International Physical Activity Questionnaire. Journal of physical activity & health, 5, S30.
  Benzing, V., & Schmidt, M. (2018). Exergaming for Children and Adolescents: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Journal of clinical medicine, 7(11), 422. https://doi.org/10.3390/jcm7110422
  Υπάρχουν ορισμένοι ερευνητές στους τομείς που σχετίζονται με την υγεία που αναγνωρίζουν ότι το να παίζετε βιντεοπαιχνίδια δεν αποτελεί πάντα μέρος της καθιστικής ζωής και μπορεί πράγματι να είναι ένας τρόπος περισσότερης σωματικής δραστηριότητας. Αυτού του είδους τα βιντεοπαιχνίδια τα ονομάζουν “Exergames”. Με απλά λόγια, τα exergames είναι οποιοσδήποτε αριθμός τύπων βιντεοπαιχνιδιών / αλληλεπιδράστικών πολυμέσων που απαιτούν από τον παίκτη να κινηθεί σωματικά για να παίξει. Exergaming ή exergaming (σύνθετη λέξη από το «άσκηση» και «παιχνίδι») είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για βιντεοπαιχνίδια που είναι επίσης μια μορφή άσκησης. (Wikipedia, 2010)
  Με βάση την αναθεωρημένη βιβλιογραφία, το exergaming είναι μια βιωματική δραστηριότητα κατά την οποία παίζοντας exergames ή βιντεοπαιχνίδια που απαιτούν σωματική άσκηση ή κινήσεις που είναι κάτι παραπάνω από καθιστικές δραστηριότητες και περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες δύναμης, ισορροπίας και ευελιξίας.
  Μελετώντας την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ό τομέας μελέτης βρίσκεται ακόμα σε «νηπιακή ηλικία» (Yang, Smith, & Graham, 2008), και γιαυτό οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει διάφορους όρους για να περιγράψουν αυτά τα είδη βιντεοπαιχνιδιών
  Wikipedia. Exergaming. Retrieved July 1, 2010, from http://en.wikipedia.org/wiki/Exergaming
  Yang, S., Smith, B., & Graham, G. (2008). Healthy Video Gaming: Oxymoron or Possibility. Journal of Online Education, 4(4).
  Ορισμός Sport Video Game
  Ένα αθλητικό βιντεοπαιχνίδι είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που προσομοιώνει την πρακτική των αθλημάτων. Τα περισσότερα αθλήματα έχουν αναδημιουργηθεί με ένα παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων, του στίβου, των extreme sports και των μάχιμων αθλημάτων. Ορισμένα παιχνίδια δίνουν έμφαση στην πραγματική ενασχόληση με το άθλημα (όπως το FIFA, το Pro Evolution Soccer και το Madden NFL), ενώ άλλα δίνουν έμφαση στη στρατηγική και τη διαχείριση αθλημάτων (όπως το Football Manager και το Out of the Park Baseball). Κάποιοι, όπως το Need for Speed, το Arch Rivals και το Punch-Out!!, σατιρίζουν το άθλημα για κωμικό εφέ. Αυτό το είδος ήταν δημοφιλές σε όλη την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών και είναι ανταγωνιστικό, όπως και τα αθλήματα του πραγματικού κόσμου. Ορισμένες σειρές παιχνιδιών παρουσιάζουν τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των πραγματικών ομάδων και παικτών και ενημερώνονται ετησίως για να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στον πραγματικό κόσμο. Το αθλητικό είδος είναι ένα από τα παλαιότερα είδη στην ιστορία του gaming.
  «October 1958: Physicist Invents First Video Game». http://www.aps.org.
  WIKIPEDIA : Sports Video Games

  Ορισμός E-Sports:
  Το Esports (γνωστό και ώς electronic sports, e-sports, or eSports) είναι μια μορφή ανταγωνιστικού παιχνιδιου που χρησιμοποιεί βιντεοπαιχνίδια.[1] Τα Esports συχνά λαμβάνουν τη μορφή οργανωμένων διαγωνισμών βιντεοπαιχνιδιών για πολλούς παίκτες, ιδιαίτερα μεταξύ επαγγελματιών παικτών, ατομικά ή ομαδικά. Αν και οι οργανωμένοι διαγωνισμοί ήταν από καιρό μέρος της κουλτούρας των βιντεοπαιχνιδιών, αυτοί ήταν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ ερασιτεχνών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν η συμμετοχή από επαγγελματίες παίκτες και ο θεατής σε αυτά τα γεγονότα μέσω ζωντανής ροής σημείωσαν μεγάλη αύξηση στη δημοτικότητα.[Tassi, 2012, Popper, 2013). Μέχρι τη δεκαετία του 2010, τα esports ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, με πολλούς προγραμματιστές παιχνιδιών να σχεδιάζουν ενεργά και να παρέχουν χρηματοδότηση για τουρνουά και άλλες εκδηλώσεις.
  Tassi, Paul (20 December 2012). «2012: The Year of eSports». Forbes. Retrieved 15 August 2013.
  Ben Popper (30 September 2013). «Field of Streams: How Twitch Made Video Games a Spectator Sport». The Verge. Retrieved 9 October 2013.
  Τα esports έχουν πολλά σημαντικά στοιχεία που τα διακρίνουν από τα παραδοσιακά αθλήματα: α) Υπάρχει ο ρόλος των εκδοτών (εταιρίες παραγωγής λογισμικού) και προγραμματιστών του παιχνιδιού, β) η απειλή να καταστεί απαρχαιωμένο και γ) η διανομή και η πρόσβαση στο παιχνίδι.
  Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι, ενώ τα σωματικά αθλήματα (φυσικής δραστηριότητας) είναι διαχρονικά και δεν ανήκουν σε κανέναν—ο καθένας μπορεί να πάρει μια μπάλα ποδοσφαίρου ανά πάσα στιγμή και να παίξει—τα esports εξαρτώνται από τις επιλογές των προγραμματιστών τους. Εάν ένας προγραμματιστής αποφασίσει να κλείσει ένα διαδικτυακό παιχνίδι, αυτό παύει από την κυκλοφορία. Συχνά, αυτή είναι μια απόφαση που λαμβάνεται για να δοθεί προτεραιότητα σε ένα νέο προϊόν ή να μειωθούν οι χρηματικές απώλειες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το παιχνίδι Fractured Space, το οποίο η Edge Case Games αποφάσισε να σταματήσει να αναπτύσσει στα τέλη του 2018 λόγω μιας μικρής βάσης παικτών.
  Τα περισσότερα esports μεταδίδονται ζωντανά σε δωρεάν πλατφόρμες γεμάτες με διαφημιστές που χορηγούν συγκεκριμένους τίτλους. Αυτοί οι κανόνες είναι επίσης διφορούμενοι.
  Είναι απίθανο τα esports να κινηθούν αποκλειστικά σε πλατφόρμες με πληρωμή για παρακολούθηση, επειδή μέρος της απήχησής τους είναι η αυθεντική, άμεση σύνδεση μεταξύ των παικτών και των θεατών τους.
  Επειδή οι προγραμματιστές κατέχουν τα μοναδικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στους τίτλους τους, είναι επίσης οι μοναδικές οντότητες που καθορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ένα παιχνίδι και σε ποια ποιότητα, κάνοντας τη διανομή και την πρόσβαση επίσης δραστικά διαφορετική από τα παραδοσιακά αθλήματα. Απαιτούνται αποκλειστικοί περιφερειακοί διακομιστές (servers) για τη δυνατότητα αναπαραγωγής των παιχνιδιών. Ένας υψηλός λανθάνων χρόνος, που αναφέρεται ως υστέρηση – ο χρόνος μεταξύ της εισαγωγής του χρήστη και της εντολής που διαβάζεται – καθιστά τα esports μη δυνατότητα αναπαραγωγής. Μια καθυστέρηση τόσο χαμηλή όσο 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί να έχει εξουθενωτικά αποτελέσματα στην εμπειρία ενός χρήστη—στην πραγματικότητα, οι επαγγελματικοί αγώνες με υψηλή καθυστέρηση διακόπτονται μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα συνωστισμού δικτύων ή απόστασης από έναν διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, εάν ένας προγραμματιστής αποφασίσει ότι δεν έχει οικονομικό νόημα να εξυπηρετεί ένα σημαντικό τμήμα του κόσμου, τότε οι παίκτες από αυτές τις περιοχές δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να μπουν στην επαγγελματική σκηνή ή ακόμα και να παίξουν καλά το παιχνίδι.

  Ενώ η ροή δεδομένων (streaming) είναι θεμελιώδης για τα esports, φέρνει επίσης τη δική της σειρά προβλημάτων. Οι επαγγελματίες παίκτες και οι αποκλειστικοί streamers πιέζονται από τις ομάδες τους να κάνουν ροή όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα από διαφημίσεις, από τα οποία οι παίκτες λαμβάνουν ένα μικρό κλάσμα. Δίνονται επίσης προσωπικά κίνητρα για τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων περιεχομένου προκειμένου να ξεχωρίσουν και να κερδίσουν χορηγίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση και σε πιθανούς κινδύνους για την υγεία από τις ώρες που κάθονται συνέχεια. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο δημοφιλής παίκτης του κινεζικού League of Legends, Jian «Uzi» Zi-Hao. Σε συνέντευξή του, εξήγησε ότι έχει παλέψει χρόνια με προβλήματα στους ώμους και τη μέση από τον αναγκασμό να κάθεται για επτά ή περισσότερες ώρες την ημέρα για να εξασκηθεί. Άλλοι παίκτες, όπως ο πρώην παίκτης του Cloud9, Hai «Hai» Du Lam, έχουν ήδη αποσυρθεί λόγω προβλημάτων στον ώμο και τον καρπό. Σε άλλες περιπτώσεις, οι νοητικές αναπηρίες έχουν εκδηλωθεί και αποδειχθεί καταστροφικές..
  Φαίνεται ότι η άνοδος κυβερνητικών οργανισμών όπως οι KeSPA, UKeSpa και ACE θα έλυνε μερικά από αυτά τα προβλήματα, αλλά αυτό δεν συνέβη. Τα Esports είναι παγκόσμια αθλήματα επειδή ολόκληρες περιοχές είναι ομαδοποιημένες σε διακομιστές.
  Εάν το UKeSPA, για παράδειγμα, όριζε το ελάχιστο όριο ηλικίας για αγώνες στα esports στα 21 και το KeSPA ως ελάχιστη ηλικία στα 18, θα μπορούσε ένας Κορεάτης παίκτης 18 ετών να αγωνιστεί σε ένα διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο;
  Αυτές οι μεμονωμένες κυβερνήσεις δημιουργούν γραφεία esports για να παρέχουν νομική υποστήριξη στους εθνικούς τους παίκτες.
  Αν και οι κυβερνήσεις δεν εστιάζουν στην οργάνωση των esports, ορισμένες ομάδες είναι. Επί του παρόντος, όλα τα βιντεοπαιχνίδια που παίζονται επαγγελματικά εμπίπτουν στην κατηγορία των esports ανεξάρτητα από τους ατομικούς κανόνες τους. Έτσι, η δημιουργία μιας συστηματικής ρυθμιστικής μορφής για όλες είναι σχεδόν αδύνατη. Αντίθετα, οι οργανισμοί προσπαθούν να φέρουν όλους τους οργανισμούς esport κάτω από το ίδιο έμβλημα, όπως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου ενώνονται κάτω από τη FIFA. Η World Esports Association, η Professional Esports Association και η International Esports Federation είναι μερικές από τις ομάδες που διεκδικούν την πρώτη θέση στη διεθνή εποπτεία και οργάνωση των esports. Ως ο παγκόσμιος κυβερνητικός οργανισμός των esports, μια ένωση θα μπορούσε να θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο κανόνων που θα πρέπει να ακολουθούν ευρέως όλοι οι οργανισμοί esports, με τους προγραμματιστές να συμπληρώνουν τους υπόλοιπους με οργανωτικές απαιτήσεις ειδικά για το παιχνίδι. Στο μεταξύ, οι πιο πιεστικές εξελίξεις στα esports περιστρέφονται γύρω από ένα κεντρικό δίλημμα: τα δικαιώματα των παικτών. Αυτό το πρόβλημα τονίζεται καλύτερα στα συμβόλαια των παικτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι παίκτες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να συνάψουν συμβόλαιο, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως η Σκωτία, μπορούν να το κάνουν στα 16. Στην αρχή των esports, οι παίκτες υπέκυπταν στο δίκαιο των συμβάσεων επειδή η μόνη τους μορφή εσόδων προέρχονταν από νίκες τουρνουά. Καθώς οι ομάδες έχουν αυξήσει τον έλεγχο τους στα προγράμματα και τη συμπεριφορά των παικτών, ωστόσο, οι παίκτες χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι. Αυτό δημιουργεί μια νομική ασάφεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 16:27 | Μαρία Παπαδημητρίου

  Τι ακριβώς θα κάνουν οι εθελοντές; Διοτι αν ο στόχος είναι να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν το πεδίο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, είναι απολύτως αντιδεοντολογικό και οδηγεί στην απαξίωση, όταν η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους απόφοιτους των Δημόσιων Πανεπιστημίων Κ ιδιαίτερα ενός τόσο σημαντικού επαγγελματικού κλάδου!

 • 22 Νοεμβρίου 2021, 12:14 | Νικηφόρος Δερμιτζάκης

  Δεν σας φτάνει νομιμοποιήσατε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να έχετε χαμηλόμισθους εργαζόμενους,τώρα τους θέλετε και τζάμπα…κανονικά και με το νόμο

 • 21 Νοεμβρίου 2021, 23:46 | Δέσποινα Αρζόγλου

  Nα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές

 • Να οριστεί ότι ο εθελοντισμός θα περιοριστεί μόνον στην εκτέλεση μιας διοργάνωσης και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν από επαγγελματίες που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

  Nα οριστεί ότι οι εθελοντές θα συμμετέχουν μόνον στην υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων και όχι στο σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με ειδική γνώση στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.

  Να απαγορεύεται ρητά η εθελοντική παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης, εποπτείας και εκτέλεσης προγραμμάτων σωματικής άσκησης από τον οποιονδήποτε.

 • 21 Νοεμβρίου 2021, 13:10 | ΣΙΜΟΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ

  Να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση να μην συμπεριλαμβάνονται σ αυτές εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές

 • 21 Νοεμβρίου 2021, 10:04 | Βασίλειος Ανδριανόπουλος

  Ο κάθε άσχετος με τον αθλητισμό ή ο κάθε εμπειρικός θα μπορεί να δηλώνει «αθλητικός εθελοντής» και να ασχολείται με το αντικείμενο?! Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα! Μόνο εξειδικευμένα άτομα απο ΣΕΦΑΑ (πτυχιούχοι ΑΕΙ 4ετους φοίτησης) ή έστω βοηθητικό προσωπικό απο ΔΙΕΚ με κρατική πιστοποίηση (2 χρόνια σπουδων + πιστοποίηση απο ΕΟΠΠΕΠ!) πρέπει να εργάζονται ή να απασχολούνται ακόμη κι εθελοντικά στον χώρο του αθλητισμού και της άσκησης. Κανένας άλλος πλην αυτών που το έχουν πραγματικά σπουδάσει το αντικείμενο γιατι όσο ωραία είναι η σωματική άσκηση αλλο τόσο μπορεί να γίνει και επικίνδυνη όταν εμπλέκονται άτομα χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις.

 • 20 Νοεμβρίου 2021, 14:29 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

  Να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 20 Νοεμβρίου 2021, 07:48 | Τσαρτσάρης Χριστόδουλος

  να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 13:13 | Κίμων Δαυίδ

  Αυθαίρετο και ανακριβές το νομοσχέδιο. Επιτακτική η ανάγκη απόσυρσης του καθώς θέλει να νομιμοποιήσει ό,τι ήταν τόσα χρόνια, ορθώς, παράνομο (παρόλο που δεν τηρείτο)

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 12:57 | Κοσμάς Γιάννηλερ

  Οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Δεν μπορούν σε καμια περίπτωση σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 09:11 | Αναστασια

  Να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση να μην συμπεριλαμβάνονται σ αυτές εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές

 • 18 Νοεμβρίου 2021, 23:48 | Ελευθερία Κασαγιάννη

  Κάτω από τά άρθρα 3 και 4 για τον αθλητικό εθελοντισμό να μπει ως σχόλιο η πρόταση να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 23:09 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:26 | Κωνσταντίνος

  Εθελοντισμός να ξεκαθαρισθεί εάν αναφέρονται σε διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες ανειδίκευτου εργάτη ή σε ειδικότητες υψηλής τεχνογνωσίας και μόρφωσης.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:15 | Κωνσταντίνος

  Να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 22:15 | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

  να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:57 | Zacharias Papadakis

  Να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο και να προσκληθούν διακεκριμμένοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να παρουσιάσουν με επιστημονικές αποδείξεις την σωστή κατεύθυνση του νομοσχεδίου.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 17:13 | Άννα Δέσποινα Καλαθά

  να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 10:06 | Χατζηανδρέου Ειρήνη Ελένη

  το συγκεκριμένο άρθρο Χρήζει διευκρίνησης και προσδιορισμού. Υπάρχουν πληθώρα ανέργων και αδιόριστων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. επίσης θα έπρεπε να διευκρινίζεται η ειδικότητα του εκάστοτε εθελοντή και οι υπηρεσίες που καλείτε να προσφέρει. Με ποια εξειδίκευση και ποια δικαιώματα;

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 07:53 | Drakos

  Εθελοντισμός να ξεκαθαρισθεί εάν αναφέρονται σε διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες ανειδίκευτου εργάτη ή σε ειδικότητες υψηλής τεχνογνωσίας και μόρφωσης

 • να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 01:18 | Μαρία Μαρίνα Τζήμου

  Να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 23:09 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΖΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

  Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι τομείς δράσης των εθελοντών οι οποίοι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αναλαμβάνουν εργασίες που μπορούν να προσφέρουν οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Διαισθάνομαι ότι στους εθελοντές θα στηριχτούν πολλές αθλητικές διοργανώσεις οδηγώντας στην μείωση των θέσεων εργασίας με πιθανό αντάλλαγμα πριμοδότηση σε κάποιο διαγωνισμό του δημοσίου. Η τακτική αυτή καταστρατηγεί τα δικαιώματα των πτυχιούχων, καθώς κάποιος ανειδίκευτος αναλαμβάνει αμισθή την εργασία τους, όσο και τους εθελοντές καθώς θα εργάζονται πολλές ώρες, αρκετές φορές με κακές συνθήκες παρέχοντας ουσιαστικό έργο και στερώντας την έμμισθη εργασία από τους πτυχιούχους. Με λίγα λόγια χωρίς κόστος αναλαμβάνουμε διοργανώσεις από τις οποίες απολαβές θα έχουν ελάχιστοι.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 23:13 | Ηλίας Σμήλιος

  Σωστή η θεσμοθέτηση του αθλητικού εθελοντισμού αλλά οι εθελοντές να συμμετέχουν μόνον στην υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων και όχι στο σχεδιασμό τους. Ο σχεδιασμός αθλητικών διοργανώσεων θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με ειδική γνώση στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.

  Να απαγορεύεται ρητά η εθελοντική παροχή υπηρεσιών άσκησης από τον οποιονδήποτε.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 23:33 | ΦΛΩΚΑΤΟΎΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Χρειάζεται να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών «εθελοντών» και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 22:22 | Κωνσταντίνος Μονκρούσος

  Tο συγκεκριμένο άρθρο έχει αρκετές ασάφειες ως προς το είδος και τη δραστηριότητα του εθελοντή. Όπου μπορεί να προσληφθεί κάποιος δεν χωράει ο εθελοντισμός. Αυτό όταν γίνεται είναι όχι εθελοντισμός, αλλά εξοικονόμηση χρήματων στο όνομα του εθελοντισμού!» Nα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:50 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ;
  ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΒΙΟΠΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ ΘΙΓΟΝΤΑΙ.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 21:34 | Εύη Παπαδάκη

  Θα πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 19:08 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΥΦΑΝΤΗ

  να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 19:15 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΙΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

  Δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των εθελοντών. Οι χρόνιες προσπάθειες και τα πτυχία των επαγγελματιών του αθλητισμού παραμερίζονται και προδιαγάφεται επισφαλής η εεπαγγελματική καταξίωση των πτυχιούχων ΦΑ.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:21 | Στελιος Κασαπογλου

  Εθελοντισμός να ξεκαθαρισθεί εάν αναφέρονται σε διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες ανειδίκευτου εργάτη ή σε ειδικότητες υψηλής τεχνογνωσίας και μόρφωσης

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:14 | Στελιος Κασαπογλου

  Καταστρατηγείτε η έννοια του εθελοντισμού εφόσον δεν προσδιοριστούν σωστά οι τομείς δράσης των εθελοντών που δεν θα έπρεπε να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που ήδη τις ψάχνουμε με το σταγονόμετρο.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 18:19 | Μαρκέλλα Παπαδάκη

  Χρειάζεται να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών «εθελοντών» και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 17:55 | Δημήτριος Καϊμακάμης

  Θα πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές,

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 17:05 | Αλεξάνδρα Τάσση

  Εθελοντισμός να ξεκαθαρισθεί εάν αναφέρονται σε διοικητικές ή οργανωτικές δραστηριότητες ανειδίκευτου εργάτη ή σε ειδικότητες υψηλής τεχνογνωσίας και μόρφωσης.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 16:52 | Αλεξάνδρα Τάσση

  Ποιες θα είναι ακριβώς οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών δηλαδή; Διευκρινίστε! Να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στις εθελοντικές δραστηριότητες, που μπορούν να προσφερθούν από πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής αμοιβόμενους ή να συνάψουν σχέση εργασίας.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 12:58 | Αναστασία Μαρούδα

  Θα πρέπει να αναλυθούν οι τομείς δράσης των εθελοντών και σε καμία περίπτωση να μην καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Διαφορετικά καταστρατηγείτε η ιερή έννοια του εθελοντισμού!

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 23:30 | Δήμητρα Πυτηρινοπούλου

  Πρέπει να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.!!!

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 21:27 | Αριστέα Κιαμούρη

  Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθρο έχει αρκετές ασάφειες ως προς το είδος και τη δραστηριότητα του εθελοντή. Όπου μπορεί να προσληφθεί κάποιος δεν χωράει ο εθελοντισμός. Αυτό όταν γίνεται είναι όχι εθελοντισμός, αλλά εξοικονόμηση χρήμα των στο όνομα του εθελοντισμού!»

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 12:48 | Αχιλλέας Αποστολακόπουλος

  Κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές. Διαφορετικά, καταστρατηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης.

 • 14 Νοεμβρίου 2021, 23:24 | Κωνσταντίνος Παπούλιας

  να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες των αθλητικών εθελοντών και σε κάθε περίπτωση σε αυτές να μην συμπεριλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες τις οποίες μπορούν να προσφέρουν με αμοιβή πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ή να προσληφθούν για αυτές.