Άρθρο 7 Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού

Αθλητικός εθελοντής, που υπηρετεί ως υπάλληλος στο Δημοσίο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), σε κρατικό νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αν απασχοληθεί ενεργά με την ιδιότητά του ως εθελοντής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διεθνούς ή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, δικαιούται υποχρεωτική, ισόχρονη άδεια απουσίας από την εργασία του. Για τη λήψη της άδειας του πρώτου εδαφίου, η οποία δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο της προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας, απαιτείται η προσκομιδή βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια το είδος της αθλητικής διοργάνωσης, ο χρόνος απασχόλησης του αθλητικού εθελοντή και η φύση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν.

 • 19 Νοεμβρίου 2021, 08:56 | Ν.Διγγελίδης

  Άρα να συμπεράνει κανείς ότι μπορεί οποιοσδήποτε έχει τις γνώσεις και δεξιότητες για να οργανώσει μια εθνική και διεθνή (μάλιστα!) αθλητική εκδήλωση;
  1.Οι εθελοντές να συμμετέχουν μόνο στην υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων και όχι στον σχεδιασμό τους, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς αθλητικούς επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων.
  2.Να απαγορεύεται ρητά η εθελοντική παροχή υπηρεσιών άσκησης από τον οποιονδήποτε χωρίς να διαθέτει πιστοποιημένη γνώση υλοποίησης αθλητικών διοργανώσεων

 • 17 Νοεμβρίου 2021, 21:55 | Zacharias Papadakis

  Να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο και να προσκληθούν διακεκριμμένοι καθηγητές των ΤΕΦΑΑ εσωτερικού και εξωτερικού ώστε να παρουσιάσουν με επιστημονικές αποδείξεις την σωστή κατεύθυνση του νομοσχεδίου.

 • 16 Νοεμβρίου 2021, 09:46 | Stathis Avramidis

  Αναφέρεται ότι «απαιτείται η προσκομιδή βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού». Πιστεύω ότι η παροχή ενημέρωσης για την φύση της εθελοντικής εργασίας είναι διοικητική εργασία που πρέπει να ανατεθεί σε κάποιο Τμήμα ή Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και όχι στην κορυφή της ηγεσίας. Μπορώ να φανταστώ ότι εάν ο Γ. Γραμματέας Αθλητισμού λαμβάνει συνεχώς επιστολές, δεν θα είναι σε θέση να τις διεκπαιρεώσει ταχύτατα λόγω ανώτερων, σημαντικότερων και περισσότερων διοικητικών καθηκόντων που έχει.

 • 15 Νοεμβρίου 2021, 10:10 | Χαζαρίδου Κυριακή

  Νομοθετείται o αθλητικός εθελοντισμός ο οποίος μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στην κοινωνία αφιλοκερδώς και να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει εμπειρίες, δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Ωστόσο, δεν καθορίζεται σε τι είδους αθλητικές διοργανώσεις θα συμμετέχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εθελοντών, τα οποία κατά τον νομοθέτη, δεν θα υποκαθιστούν δραστηριότητες του έμμισθου προσωπικού.