Άρθρο 6 Αντιστοίχιση Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν. 4014/2011 με τις Ομάδες της παρούσας Απόφασης

Οι αναφερόμενες Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 20 παράγραφος 10 του ν.4014/2011 αντιστοιχούν στις Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας Απόφασης ως ακολούθως:

Ομάδες του άρθρου 20,

παράγραφος 10 του ν.4014/2011

Παραρτήματα της παρούσας

Απόφασης

Ομάδα 1ηΠαράρτημα Ι
Ομάδα 2ηΠαράρτημα ΙΙ
Ομάδα 3ηΠαράρτημα ΙΙΙ
Ομάδα 4ηΠαράρτημα IV
Ομάδα 5ηΠαράρτημα V
Ομάδα 6ηΠαράρτημα VI
Ομάδα 7ηΠαράρτημα VII
Ομάδα 8ηΠαράρτημα VIII
Ομάδα 9ηΠαράρτημα IX
Ομάδα 10ηΠαραρτήματα Χ, ΧΙ και ΧΙΙ