Άρθρο 1 Σκοπός

Η παρούσα Απόφαση αποσκοπεί στην εφαρμογή του Άρθρου 1 παράγραφος 4 του ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και, συγχρόνως, στη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης» (EEL 257/26/10.10.1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος)» (EEL 334/17/17.12.2010), της Οδηγίας 85/337/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών σχεδίων στο περιβάλλον» (EEL 175/40/05.07.1985), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (EEL 73/5/14.03.1997), την Οδηγία 2003/35/Ε.Ε. «Συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά στην πρόσβαση του κοινού στη Δικαιοσύνη των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» (EEL 156/17/25.06.2003) και την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006 (EEL 140/114/05.06.2009), για την ισόρροπη ανάπτυξη μέσω της θέσπισης των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον έργα και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 • 28 Οκτωβρίου 2011, 17:01 | Δημήτριος Μόσχος

  Έχει ασκηθεί κριτική ήδη από το ν.1650/1986 για το γεγονός, ότι η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες διενεργείται με Υουργική Απόφαση και όχι ενσωματωμένη στο κείμενο του νόμου.

  Εάν, εν πάσει περιπτώσει, για νομοτεχνικούς λόγους θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική εξουσιοδότηση, στο σημείο αυτό εκτιμούμε ότι ενδείκνυται η μορφή κανονιστικού Προεδρικού Διατάγματος, που θα έχει υποστεί επεξεργασία από το ΣτΕ.

 • 27 Οκτωβρίου 2011, 16:40 | ETBA BI.ΠΕ.Α.Ε.

  Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. εκμεταλλεύεται και διαχειρίζεται 26 Οργανωμένες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕΠΕ) στην Ελλάδα, που συστήθηκαν σύμφωνα με τους Νόμους 4458/65 και 2545/97. Παρατηρούμε με έκπληξη ότι το Σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης όπως άλλωστε και ο Νόμος 4014/ 2011 αγνοεί παντελώς την ύπαρξη των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών-όχι μόνο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.Α.Ε. αλλά και άλλων φορέων- που αποτελούν τον μοναδικό θύλακα οργανωμένης χωροθέτησης μεταποιητικών και άλλων δραστηριοτήτων, με έργα υποδομής και προστασίας περιβάλλοντος και οργανωμένη διαχείριση. Αντιθέτως αναφέρεται μόνο στα «Επιχειρηματικά Πάρκα» του Ν 3982/2011, τα οποία θα αποτελέσουν την εξέλιξη των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. Ωστόσο τα Πάρκα αυτά ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται και η ανάπτυξή τους θα χρειαστεί τουλάχιστον μία πενταετία. Κρίνουμε ορθότερο να συμπεριληφθεί αναφορά και στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που στο Νόμο 3982/2011, Αρθρο 41, παρ.3 αναφέρονται ως Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, προκειμένου να μην αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της υπό διαβούλευση Υ.Α. οργανωμένες και λειτουργούσες ήδη περιοχές. Σε περίπτωση αποκλεισμού από το ρυθμιστικό πεδίο της Υ.Α., η εγκατάσταση και η περιβαλλοντική αδειοδότηση εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων θα εξομοιωθούν με τις αντίστοιχες άναρχων βιομηχανικών χωροθετήσεων κάτι το οποίο δεν είναι στο σκεπτικό του Νομοθέτη (Αρθ.2, παρ.4 του Ν 4014/2011) και έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά και πολεοδμικά προβλήματα στη χώρα και ειδικά στο Νομό Αττικής.

 • Σύλλογος αποφοίτων του τμήματος διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

  26-10-2011

  Ο Σύλλογος αποφοίτων του τμήματος διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, ως επιστημονικός σύλλογος των επιστημόνων Διαχειριστών περιβάλλοντος, έχει καταθέσει προτάσεις τόσο σχετικά με το ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 ΦΕΚ 209Α/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου καιάλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και με τον τρόπο, το περιεχόμενο και τις κατηγορίες των έργων και δραστηριοτήτων στο ΥΠΕΚΑ . Θεωρούμε ότι η κατάταξη των έργων με τοπικές επιπτώσεις στην κατηγορία Β χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη θα οδηγήσει σε μια άνευ όρων αυθαιρεσία τόσο στη κατασκευή των έργων αλλά και στην λειτουργία των δραστηριοτήτων με περιβαλλοντική υποβάθμιση που κατά το νομοθέτη θα έχει μόνο τοπικές επιπτώσεις, χωρίς να κρίνει αν συσσωρευτικά υποβαθμίζουν το φυσικό, ανθρωπογενές περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ως κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να υπάρχει και η τοπική υποβάθμιση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από ένα έργο ή μια δραστηριότητα, που στην ελληνική οικονομία και στα μεγέθη της κατατάσσονται τα περισσότερα έργα και δραστηριότητες. Επιπλέον το κριτήριο ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος , δεν μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά αλλά με την λογική του προλαμβάνειν , ανακατατάσσει πολλά έργα και δραστηριότητες από την κατηγορία Β στην κατηγορία Α.
  Τέλος είναι σαφές ότι τα επιμέρους όρια έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο, που δεν συμβαδίζουνε με τα μεγέθη στην χώρα μας, εκτός αν πρωταρχική βούληση του νομοθέτη δεν είναι η περιβαλλοντική προστασία αλλά η υπαγωγή τις συντριπτικής πλειοψηφίας των έργων και δραστηριοτήτων κυρίως στην περιφέρεια στη κατηγορία Β, ώστε να μην είναι αναγκαία η περιβαλλοντική μελέτη και ο προσδιορισμός των επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων.

  Παρατηρήσεις:

  Ομάδα 1η ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  Ομάδα 1η α/α 9 Αγροτική οδός, α/α 11 Δασική οδός .Να κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2, λόγω της διαταραχής στα ενδιαιτήματα που προκαλεί η κατασκευή τους.

  Ομάδα 1η α/α 26 Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες .Λόγω της ευαισθησίας του χώρου που γίνεται το έργο να κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1.

  Ομάδα 1η α/α 28 Ελικοδρόμια και α/α 29 Πεδία απογείωσης –προσγείωσης αεραθλητικών μέσων .Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2.

  Ομάδα 1η α/α 32 Σταθμοί επιβατικών λεωφορείων . Αλλαγή στην κατηγορία Β ΑΕ>30000 και ΑΕ50.000, να κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 ανεξάρτητα αν γίνεται σε περιοχή Natura ή όχι. Η υποκατηγορία Α1 μπορεί να τροποποιηθεί και άνωθεν.

  Ομάδα 2ή α/α 6 Υδρογεωτρήσεις και φρεάτια. Απόληψη νερού πάνω από V>50.000 ανεξάρτητα από τις αποστάσεις από την θάλασσα να υπαχθεί στην κατηγορία Α2

  Ομάδα 2ή α/α 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού ΣL>1000m. Να υπαχθεί στην υπόκατηγορία Α2

  Ομάδα 2ή α/α 8 Έργα της ΕΥΔΑΠ για Ύδρευση στη Περιφέρεια Αττικής, το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2.

  Ομάδα 2ή α/α 9 Αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, τροποποίηση της έκτασης της περιοχής, σε περιοχές Natura στην υποκατηγορία Α2 από 1.000 στρέμματα και άνω και 5.000 στρέμματα και άνω για τις περιοχές εκτός Natura.

  Ομάδα 2ή α/α 13 Επαναπλημμυρισμού εδαφών, τροποποίησης του ορίου της έκτασης για την υποκατηγορία Α2 από 10 στρέμματα και πάνω , λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας του έργου.

  Ομάδα 2ή α/α 18 Έργα αντιμετώπισης διάβρωσης εδαφών, το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2

  Ομάδα 3η ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Ομάδα 3ή α/α 7 Μεμονωμένες προβλήτες. Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2

  Ομάδα 3ή α/α 14 Τεχνητοί ύφαλοι.Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2, λόγω της φύσης του έργου και την δυσκολία προσδιορισμού των επιπτώσεων

  Ομάδα 6η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Ομάδα 6η α/α 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε εκτός σχεδίου περιοχές ,Τροποποίηση όσων αφορά των αριθμό κλινών στη κατηγορία Β εκτός περιοχών Natura Κ15 κλίνες.

  Ομάδα 6ή α/α 5 Οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις και χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων. Τροποποίηση της δυναμικότητας σε άτομα, στις εκτός περιοχών Natura για την κατηγορία Β , με Α<100 άτομα και σε περιοχές Natura Α200 άτομα, χωρίς άλλη επιμέρους κατηγοριοποίηση.

  Ομάδα 6ή α/α 12 Ξενώνες (νεότητας, γηροκομεία, ειδικών ομάδων ) Το σύνολο τους στην Υποκατηγορία Α2, καθώς απαιτείται προσδιορισμός των επιπτώσεων από τις ιατρικές υπηρεσίες-θεραπείες που παρέχονται, και τη διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών (φάρμακα, ουσίες με βαρέα μέταλλα κ.α).

  Ομάδα 6ή α/α 13 Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Το σύνολο τους στην υποκατηγορίας Α2 καθώς απαιτείται προσδιορισμός των επιπτώσεων από τις ιατρικές υπηρεσίες-θεραπείες που παρέχονται, και τη διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών (φάρμακα, ουσίες με βαρέα μέταλλα κ.α).

  Ομάδα 6ή α/α 19-20-21-22-24 Τροποποίηση του Ε , όσον αφορά την κατηγορία Β με Ε<1000 στρέμματα , με αντίστοιχη τροποποίηση των υπολοίπων κατηγοριών

  Ομάδα 6ή α/α23 Χώροι στάθμευσης οχημάτων . Τροποποίηση του αριθμού θέσεων στάθμευσης 200<θ για την κατηγορία Β με αντίστοιχη τροποποίηση των υπολοίπων κατηγοριών

  Ομάδα 7Η ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Ομάδα 7ή α/α 1 Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης. Τροποποίηση των θέσεων πάχυνσης ως εξής 300<θ<10.000, κατηγορία Β, υποκατηγορίας Α2 10000<Θ100.000

  Ομάδα 7η α/α3 Εγκαταστάσεις χοίρων πάχυνσης. Τροποποίηση στις θέσεις πάχυνσης ως εξής στην κατηγορία Β 25<Θ<200, καθώς υπάρχει υψηλό φορτίο στα απόβλητα.

  Ομάδα 7η α/α7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών. Τροποποίηση στον αριθμό κονλικομητέρων Κ ως εξής στην κατηγορία Β 50<Κ<500, καθώς υπάρχει υψηλό φορτίο στα απόβλητα.

  Ομάδα 7η α/α8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων .Τροποποίηση στον αριθμό αιγοπροβάτων Α ως εξής στην κατηγορία Β για εκτός τις περιοχές Natura 250<Α250 να εντάσσεται στην υποκατηγορία Α2.

  Ομάδα 7η α/α9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών. Στην κατηγορία Β να εντάσσονται από Ισοδύναμα ζώα ως εξής. Για εκτός περιοχές Natura εγκαταστάσεις 20<Ι<90. Για εγκαταστάσεις εντός περιοχών Natura 10<I4

  Ομάδα 7η α/α14 Εκκολαπτήρια . Το σύνολο τους στην κατηγορία Α2.
  Σημ. Οι εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής να εντάσσονται στο σύνολο τους, εξαιτίας της φύσης της εγκατάστασης στην υποκατηγορία Α2

  ΟΜΑΔΑ 9η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Τροποποίηση με μετακίνηση των δραστηριοτήτων στη υποκατηγορία Α2 και υπαγωγή στην κατηγορία Β μόνο όσων δραστηριοτήτων χωροθετούνται σε ΒΙΠΑ και ΒΙΠΕ και ακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. διευκρίνιση σχετικά με τα επαγγελματικά εργαστήρια

  Ομάδα 10ή ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Ο σύλλογος αποφοίτων έχει ήδη αποφανθεί σε παλαιότερη διαβούλευση σχετικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ και το σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε επισημάνει σε ότι αφορά τα αιολικά πάρκα την αναγκαιότητα ορνιθολογικών μελετών για την προστασία της ορνιθοπανίδας και την αντίθεση μας να χωροθετούνται σε περιοχές SPA του Δικτύου Natura.

  ΟΜΑΔΑ 11ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

  Ομάδα 11ή α/α 7 Σταθμοί ανεφοδιασμού με υγρά και αέρια καύσιμα .Τροποποίηση: οι σταθμοί ανεφοδιασμού με υγρά καύσιμα να ανήκουν στη κατηγορία Β , τα μικτά πρατήρια με υγρά και αέρια καύσιμα στην κατηγορία Α2

  Ομάδα 12’η ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Ομάδα 12ή α/α 7 Σταθμοί βάσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Τροποποίηση να υπαχθούν, στο σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2 καθώς πρέπει να προσδιορίζονται κατά περίπτωση οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της φύσης και της θέσης της εγκατάστασης.

  Ομάδα 12ή α/α 7 Αλυκές. Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2 , καθώς στον Ελλαδικό χώρο αναπτύσσονται σε περιοχές σημαντικές για την ορνιθοπανίδα.

  Ομάδα 12ή α/α 15 Σωφρονιστήρια. Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2, ο προτεινόμενος διαχωρισμός δεν μπορεί να γίνει με αριθμητικά κριτήρια λόγω της φύσης της εγκατάστασης.

  Ομάδα 12ή α/α 16 Νεκροταφεία και αποτεφρωτήρια. Το σύνολο τους στην υποκατηγορία Α2, λόγω της φύσης των εγκαταστάσεων