Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία κατατάσσονται στις Κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου τα έργα και οι δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας, καθώς έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν.4014/2011.

  • 28 Οκτωβρίου 2011, 22:12 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Χρήσιμο θα ήταν να δοθεί ο ορισμός των όρων “έργο” και “δραστηριότητα”.

    Οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678Β) πρέπει να επανεξετασθούν.