Άρθρο 3 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε Ομάδες

Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του ν.4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) Ομάδες κοινές για τις Κατηγορίες (Α) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.4014/2011. Οι Ομάδες αυτές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας Απόφασης.

  • 28 Οκτωβρίου 2011, 22:50 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Προτείνεται:
    “…στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης.”, αντί
    “…στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας Απόφασης. ”