Άρθρο 7 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας Απόφασης καταργείται η Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 για την «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 ‘’Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (ΦΕΚ Α΄91)’’».

 • 28 Οκτωβρίου 2011, 13:19 | Παναγιώτης Ιωακειμίδης-ecoterra-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

  1. Στα παραρτήματα του σχέδιου νόμου προς διαβούλευση, δεν υπάρχει συσχετισμός του είδους του έργου ή της δραστηριότητας με ΕΣΥΕ / ΣΤΑΚΟΔ/ NACE Αναθ. 1.1 με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην έναρξη και έκδοση φορολογικών βιβλίων σε δραστηριότητες, όπως είναι αυτές της ανακύκλωσης (ΣΤΑΚΟΔ 38.21), όπου για να καταχωρηθεί μια εταιρία επί παραδείγματι, ως εταιρία επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, πρέπει να λειτουργεί μονάδα ανακύκλωσης. Άρα πρέπει να προστεθεί μια στήλη στους πίνακες των παραρτημάτων του σχέδιου νόμου αναφέροντας τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ, όπου αυτός υπάρχει. Δεν θα υπήρχε ανάγκη αναγραφής του κωδικού ΣΤΑΚΟΔ αν οι τίτλοι των δραστηριοτήτων των παραρτημάτων του παρόντος σχεδίου νόμου ήταν ίδιοι με αυτούς της ΕΣΥΕ.

  2. Στο Παράρτημα ΙV , της 4ης Ομάδας, «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
  α/α 3 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων [Ε.Α.] αποβλήτων. (εργασία R13, D15) παρατηρώ και προτείνω τα ακόλουθα:
  Η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων εκφραζόμενη σε τόνους ανά έτος στο σημείο α/α/ 3 δεν είναι ορθή, επειδή οι 250 τόνοι /έτος, όπως αυτοί εκφράζονται στο παράρτημα ΙV επιμερίζονται ανά ημέρα ~ 1,08 τόνους, με αποτέλεσμα μια τέτοια αποθήκη να μην δυνατό να επιβιώσει οικονομικά. Η πρόταση του παραρτήματος ΙV θα διαιωνίσει το υφιστάμενο καθεστώς που κάνει σχεδόν αδύνατη την λειτουργία μονάδων αποθήκευσης Ε.Α. Αυτή την στιγμή οι αδειοδοτημένες αποθήκες Ε.Α. σε όλη την Ελλάδα μετρώνται στα δάκτυλα το ενός χεριού. Οι αποθήκες Ε.Α. συντελούν αποφασιστικά στην αύξηση του ποσοστού διαχείρισης [συλλογής, μεταφοράς, ανάκτησης – τελικής διάθεσης Ε.Α. στην χώρα μας, που ως γνωστό είναι σε άθλια επίπεδα, επειδή η ομαδοποίηση αποβλήτων σε μεγαλύτερες ποσότητες μειώνει δραστικά το κόστος μεταφοράς τους με επακόλουθη την μείωση του συνολικού κόστους διάθεσης τους. Οι κανόνες που ισχύουν στη εφοδιαστική αλυσίδα {logistics} τροφίμων-υλικών-πρώτων υλών- καυσίμων και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος πώλησης τους στο έπακρο ισχύουν και στα απόβλητα καθορίζοντας στην περίπτωση μας το συνολικό κόστος τελικής διάθεσης που καλείται να πληρώσει ο εκάστοτε παράγωγος αποβλήτων.
  Η ισχύουσα κατάταξη του έργου αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τις ΚΥΑ 15 393/2332/ (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) & ΚΥΑ 145799 (ΦΕΚ 1022/Β/ 18.07.2005 είναι οι 200 τόνοι αποθηκευτικής ικανότητας.
  Α1 για αποθηκευτική ικανότητα >200 τόνων αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων και Α2 για μικρότερη των 200 τόνων.
  Επομένως η ορθή έκφραση της δυναμικότητας των χώρων αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων, είναι η αποθηκευτική ικανότητά τους. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω η δυναμικότητα των αποθηκών να αυξηθεί στους 1000 τόνους και στην κάθε περίπτωση να τεκμηριώνεται η αποθηκευτική ικανότητα ανά είδος ΕΑ, παραμένοντας στην Α2 υποκατηγορία.

  3. Στο Παράρτημα Χ , της 4ης Ομάδα , «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»
  α/α 14 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανική διαλογής μη επικινδύνων αποβλήτων. (εργασία R12) παρατηρώ και προτείνω τα ακόλουθα:
  Η κατάταξη του συνόλου των μονάδων διαλογής αποβλήτων στην υποκατηγορία Α2 συνεχίζει το αδιέξοδο που υπάρχει στις περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση από αστικές περιοχές και ειδικά στα νησιά μας, που επί το πλείστον δεν διαθέτουν ΒΙΠΑ, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χωροθέτηση τους, επειδή η δραστηριότητα διαλογής αποβλήτων στο σύνολο της ορίζεται ως έργο Α2 υποκατηγορίας κατατάσσεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724 (ΦΕΚ 1087/Β/5-8-2003), ως μέσης όχλησης.
  Η προσθήκη στον εν λόγω πίνακα των Μεμονωμένων εγκαταστάσεων ανάκτησης μη επικίνδυνων υλικών μικρής δυναμικότητας, ειδικά για περιοχές που δεν διαθέτουν ΒΙΠΑ σε ακτίνα 20-30 χλμ, ως δραστηριότητα Β υποκατηγορίας θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας. Σαν παράδειγμα αναφέρω, μια μονάδα με ικανότητα αποθήκευσης μη επικίνδυνων αποβλήτων Q 50 τόνων, όταν βρίσκεται εντός των ορίων οικισμών ή εκτός αντίστοιχα, [Q ; ικανότητα αποθήκευσης]. Επί το πλείστον περιοχές εντός των ορίων οικισμών ή εκτός είναι χαμηλής όχλησης επιτρέποντας την λειτουργία μονάδων Β υποκατηγορίας.

 • Για την ΚΥΑ που ετοιμάζεται και είναι σε διαβούλευση σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων http://www.opengov.gr

  O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις της κομποστοποίησης διεθνώς. Πουθενά στο κόσμο και πολύ περισσότερο στις χώρες της Ε.Ε.δεν υπάγονται τα έργα κομποστοποίησης από βιομάζα σε ανάλογη κατηγορία της Α2 για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση και μάλιστα άνευ ποσοτικών περιορισμών.
  Δεν είναι δυνατό να ισχύει για την κομποστοποίηση π.χ. των κλαδεμάτων ή των κτηνοτροφικών αποβλήτων ή των αποβλήτων των οινοποιείων ή των γεωργικών υπολειμμάτων(Καλαμποκιές, βαμβακιές κλπ.) .
  Θα ήταν σοβαρό αντικίνητρο για την υιοθέτηση της κομποστοποίησης ως μεθόδου διαχείρισης που σημειωτέον είναι η πλέον φιλική περιβαλλοντικά και η πλέον οικονομική ταυτόχρονα.
  Επιπλέον στοιχείο για την συνολική θεώρηση του θέματος :Με τη κομποστοποίηση στην Ελλάδα διαχειριζόμαστε το 1-2% των στερεών αποβλήτων έναντι του 18%(μέσος όρος )των χωρών της Ε.Ε.
  Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει πολύ μεγάλη απόσταση για να προσεγγίσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κενό το οποίο οφείλεται σε μή επαρκή και αιτιολογημένη διατύπωση για την κομποστοποίηση των επιμέρους διακριτών – διαχωρισμένων στη πηγή – ρευμάτων οργανικών αποβλήτων δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεδομένου ότι το κόστος της γης και της αδειοδότησης σε Α2 είναι εξαιρετικά υψηλό και αποκλείει κατηγορηματικά την υλοποίηση επενδύσεων για την κομποστοποίηση των ανωτέρω διακριτών ρευμάτων.
  Απο τα ανωτέρω διακριτά ρεύματα παράγεται πρώτης ποιότητας κόμποστ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. σε ανοικτές κομποστοπλατείες και σε κατηγορία Β.

  Δημήτρης Κανακόπουλος
  Πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης )
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών
  α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις
  15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα (εργασία R3)
  Το σύνολο
  16 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)
  Q≥20 tn/ημέρα Q<20 tn/ημέρα Q: Ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων
  Ο παραπάνω πίνακας προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  Ομάδα 4η – Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών
  α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις
  15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών από μη επικίνδυνα απόβλητα ή βιομάζα (εργασία R3)
  Q≥200.000 tn/έτος Q<200.000 tn/έτος Q: Ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων
  16 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)
  Q≥80.000 tn/έτος Q<80.000 tn/έτος Q: Eτήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

 • 24 Οκτωβρίου 2011, 10:47 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΟΤΖΙΟΣ-ΒΑΛΑΣΚΑΚΗΣ

  Δεν αναφέρεται πουθενά στο Σχέδιο τι γίνεται με τις ΜΠΕ που θα έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ, εφόσον αλλάξουν κατηγορία.