Δημόσια διαβούλευση επί της τεχνικής εκθέσεως που αφορά στη Διερεύνηση των Τρόπων Ανάπτυξης και Διείσδυσης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στην Ελλάδα

Φίλες και φίλοι

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια διαβούλευση επί της Τεχνικής Έκθεσης της Επιτροπής με αντικείμενο τη διερεύνηση των τρόπων ανάπτυξης και διείσδυσης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα.

Έχοντας ως σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, η χρησιμοποίηση των Η/Ο παρέχει την ευκαιρία μείωσης σε σημαντική έκταση των εκπομπών CO2 που επιβαρύνουν τον τομέα οδικών μεταφορών, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα της αυτοκίνησης που αφορούν την ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Η/Ο έχουν τους ακόλουθους τρεις διακριτούς στόχους:
 Ο πρώτος στόχος απευθύνεται κύρια στους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων και αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με μειωμένες στάθμες ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.
 Ο δεύτερος στόχος αφορά τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων των χωρών και παρέχει τη δυνατότητα μερικής απεξάρτησης από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων (υγρών, αερίων) στον τομέα των μεταφορών με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών διαμέσου της διαφοροποίησης των πηγών προέλευσης της ενέργειας για τις μεταφορές. Σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αυτός ο στόχος θα προκαλέσει μείωση των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με προφανή οικονομικά πλεονεκτήματα και αυξημένη χρησιμοποίηση των ΑΠΕ.
 Ο τρίτος στόχος αφορά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών παρέχοντας ευκαιρίες ανάπτυξης νέων μορφών επιχειρηματικών δράσεων σε διάφορους σημαντικούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι τεχνολογικές κατασκευές, η βιομηχανία, η πληροφορική και οι υπηρεσίες, Αυτός ο στόχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις παρούσες οικονομικές συγκυρίες στην Ελλάδα.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) συνέστησε Επιτροπή (Υπουργική Απόφαση: Δ6/21612/20.09.2011, ΑΔΑ: 4Α8Κ0-80Β) με αντικείμενο την ανάλυση των πλέον πρόσφορων μεθόδων υποστήριξης των αρχικών φάσεων διείσδυσης των Η/Ο στην Ελληνική αγορά και την ανάπτυξη πρότασης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση τους. Τα Μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς που αναμένεται να υποστηρίξουν την αγορά των Η/Ο στην Ελλάδα καθώς και από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.

Η Επιτροπή στην Τεχνική Έκθεση που παρέδωσε στο Υπουργείο προτείνει τη θέσπιση επιπρόσθετων κινήτρων σε σχέση με τα υφιστάμενα και την άρση των υπαρχόντων αντικινήτρων ώστε, κατά την επόμενη τριετία τουλάχιστον (έως το έτος 2015), να προωθηθούν οι πωλήσεις των Η/Ο. Τα προτεινόμενα επιπρόσθετα κίνητρα θα εναρμονίσουν την Εθνική πολιτική με τις αντίστοιχες πολιτικές πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών έτσι ώστε στην Ελλάδα να μην υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των Η/Ο ενώ, παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προοπτικές κοινωνικής αποδοχής των νέων τεχνολογιών αυτοκίνησης και δημιουργίας ευκαιριών για επιχειρηματικές δραστηριότητες με σημαντική προστιθέμενη αξία.

Επίσης, η Επιτροπή προτείνει να σχεδιαστούν και χρηματοδοτηθούν κατάλληλα προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης, επίδειξης και ενημέρωσης στο γενικότερο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτροκίνησης τα οποία θα πρέπει να αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση προτάσεων από ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες φορέων με αντικείμενο το σχεδιασμό και την κατασκευή οχημάτων, ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρονικών ισχύος και διαχείρισης των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτές τις κοινοπραξίες θα απαιτείται η συμμετοχή κυρίως Ελληνικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων.

Για τη συντονισμένη υλοποίηση όλων των προτεινόμενων δράσεων που αφορούν την ίδρυση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας (Ε – Mobility) στην Ελλάδα, προτείνεται η άμεση σύσταση και συγκρότηση μίας Επιτροπής Ηλεκτρικής Κινητικότητας στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόταση για την άμεση λήψη αποφάσεων που αφορούν τη χρηματοδότηση ενός πιλοτικού Δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη αποφασιστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε μερικές από αυτές τέτοια δίκτυα ήδη λειτουργούν.

Τέλος, μία βασική πρόταση της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρική Κινητικότητα η οποία απαιτεί πρωτοβουλίες για κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των σχετικών θεμάτων που θα επιταχύνουν την κυκλοφορία των Η/Ο στην Ελλάδα, θα αναπτύξουν ένα αρκετά εκτεταμένο Δίκτυο Ηλεκτρικής Κινητικότητας και θα θέσουν τις βάσεις για σχετικές δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σε όλα τα συναφή αντικείμενα.

Η Επιτροπή υπέβαλε την Τεχνική Έκθεση που ακολουθεί, η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου, μετά τον εμπλουτισμό της και με τις απόψεις που θα διατυπωθούν κατά τη διαβούλευση, να αποτελέσει τη βάση για τη λήψη σχετικών πολιτικών αποφάσεων αναφορικά με τη χάραξη της πολιτικής για την Ηλεκτρική Κινητικότητα στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας στη διαβούλευση.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Φεβρουαρίου 20121.

Ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ι. Μανιάτης