Άρθρο 06: Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

1) Έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορεύματα μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI, ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ή να ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορεύματα όταν:

α) βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορεύματος, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από αυτούς ή να ανατίθενται από αυτούς κατά τις κείμενες διατάξεις,

β) εκτείνονται σε διοικητικά όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα,

γ) εκτείνονται σε διοικητικά όρια μιας Περιφέρειας, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από την οικεία Περιφέρεια,

δ) εκτείνονται σε διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, μπορεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να συντηρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας για το τμήμα που βρίσκεται εντός των διοικητικών τους ορίων.

3) Έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας υδατορευμάτων δύνανται κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα, του ιδιώτη μαζί με τη μελέτη οριοθέτησης του υδατορεύματος, τη πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών του και την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική άδεια ή έγκριση των έργων διευθέτησης, υποβάλλεται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία αφού ελέγξει και θεωρήσει τη μελέτη οριοθέτησης τη διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.AN.AN.Y.ME.ΔI, για την τήρηση της διαδικασίας οριοθέτησης που προβλέπεται στα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α του άρθρου 3.
Η μελέτη οριοθέτησης, ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η υλοποίηση των έργων χρηματοδοτούνται από τον επισπεύδοντα ιδιώτη.

 • 3 Ιουνίου 2013, 11:24 | Ευθυμιάδου Δήμητρα-Ιωάννου Χριστιάνα, ΓΓΔΕ/Δ7
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  §1 Ο Φορέας που μελετά ή αναθέτει τη μελέτη (ούτως ώστε να μπορεί να την ελέγξει κιόλας) θα πρέπει να διαθέτει Τεχνικές Υπηρεσίες. Τεχνικές Υπηρεσίες διαθέτουν η ΓΓΔΕ και η Περιφέρεια και όχι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  §2 Προτείνουμε να εξουσιοδοτεί απευθείας ο Νόμος χωρίς να χρειάζεται Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Επίσης, να διευκρινιστεί ότι αρμόδιες υπηρεσίες να μελετούν, εκτελούν και συντηρούν αντιπλημμυρικά έργα (ή να αναθέτουν) είναι οι Δ/νσεις Τεχνικών Έργων.
  §3 ΓΓΔΕ του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ

 • 1 Ιουνίου 2013, 09:43 | ΣΜΥΕ-ΔΥΠ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται όσον αφορά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας εκτέλεσης των έργων. Αντιθέτως, προτείνεται να υπάρχει σαφής και ακριβής διαχωρισμός αρμοδιότητας για τις εργασίες συντήρησης χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.