Άρθρο 12: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης τουριστικών εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εφόσον, πριν την ημερομηνία δημοσίευσής του είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες πράξεις:
α. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με αριθμ. Η.Π. 11014/703/Φ104/ 14.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 332),
β. θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 2 του ν. 4014/2011,
γ. έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ,
2. Ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων και λοιπά εργαλεία υποκείμενου σχεδιασμού εναρμονίζονται εντός πέντε ετών από της δημοσίευσης του παρόντος προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθμίσεις του παρόντος.
3. Ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, κατισχύουν των κατευθύνσεων του παρόντος ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.
4. Λοιπές ρυθμίσεις χρήσεων γης που έχουν εκδοθεί πριν την έκδοση του παρόντος κατισχύουν των κατευθύνσεων του παρόντος ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφόσον είναι αυστηρότεροι του παρόντος ειδικού πλαισίου.
5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν, παύει να εφαρμόζεται.

  • 29 Ιουνίου 2013, 20:37 | Γεώργιος Ιωσηφίδης
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    στο άρθρο 12, παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί νέα περίπτωση δ :

    » Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011, διαθέτουν μία απο τις παραπάνω πράξεις αλλά έχει λήξει η διάρκεια της»

    Υπάρχουν επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων σε εξέλιξη, που διαθέτουν μία απο τις παραπάνω πράξεις ( ΠΠΕΑ, ΠΠΠΑ και έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ) αλλά η διάρκεια τους έχει λήξει. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, να ανανεώσουν τη διάρκεια τους.