Άρθρο 03: ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Ειδικού Πλαισίου δίνονται οι πιο κάτω ορισμοί:
1. Μια περιοχή διαθέτει «αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα» όταν:
– Αποτελεί δημοφιλή τόπο (τουριστικό προορισμό) με ισχυρή φήμη.
– Χαρακτηρίζεται από διαμορφωμένη υψηλή και συνεχή ζήτηση ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος.
– Μπορεί να περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ή γνωστό τουριστικό πόρο ή πόλο έλξης, φυσικό ή ανθρωπογενή.
2. Ως «μαζικός» ορίζεται ο τουρισμός, που πληροί σωρευτικά τα εξής:
απευθύνεται στο ευρύ τουριστικό κοινό, διαμορφώνεται και διεκπεραιώνεται με οργανωμένο τρόπο από τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις και συνδέεται με τις εκάστοτε κυρίαρχες μορφές του.
3. Ως «ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού» ορίζονται νέα και πολυσύνθετα ειδικά τουριστικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται σε ειδικά κίνητρα, χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση και διαφοροποιούνται από το κυρίαρχο μοντέλο μαζικού τουρισμού (ήλιος και θάλασσα) ως προς τους πόρους που αξιοποιεί, το βαθμό χωρικής συγκέντρωσης, καθώς και τη χρονική περίοδο ανάπτυξής του.
4. Ως «υψηλή συγκέντρωση τουρισμού» νοείται η συγκέντρωση επισκεπτών σε περιοχές εγγύς των ορίων των πόρων του περιβάλλοντος και των υποδομών που εκφράζεται ως ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να φιλοξενούν οι περιοχές αυτές, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών τους. Μπορεί να αφορά μαζικό ή ειδικό-εναλλακτικό τουρισμό.
5. Ως «τουριστικοί πόροι» νοούνται φυσικά και ανθρωπογενή σημεία, τόποι, κτίσματα, αξιοθέατα, συνήθειες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών ή και να προβληθούν ως χαρακτηριστικά για τη δημιουργία ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής.
6.α. Ως «οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων» ορίζεται η περιοχή που αναπτύσσεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να λειτουργήσει κατά κύρια χρήση ως χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού-αναψυχής και άλλων συνοδευτικών του τουρισμού δραστηριοτήτων.
β. Ως οργανωμένοι Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως:
βα) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997.
ββ) Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων τουρισμού (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, στις οποίες η αποκλειστική ή η κύρια χρήση είναι η χρήση τουρισμού-αναψυχής.
βγ) Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, στις οποίες επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού-αναψυχής.
βδ) Τα Δημόσια Ακίνητα, των οποίων ο γενικός προορισμός σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 είναι ο τουρισμός – αναψυχή ή η δημιουργία παραθεριστικού –τουριστικού χωριού.
βε) Περιοχές, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.

 • 22 Ιουλίου 2013, 13:58 | ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 3- Ορισμοί
  Να συμπληρωθούν οι ορισμοί για τις ανάγκες εφαρμογής του υπό διαβούλευση ειδικού χωροταξικού πλαισίου προκειμένου να γίνεται πλήρως κατανοητό το περιεχόμενο των οριζομένων από αυτό.
  Θέμα μείζονος σημασίας κατά την άποψη μας είναι να διευκρινιστεί ο όρος του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.
  Δηλαδή η έννοια και οι προϋποθέσεις δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων είναι αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ν.4002/11, (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011); Γιατί σε αυτή τη περίπτωση η ανάπτυξη τους στον ηπειρωτικό χώρο απαιτεί γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150 στρεμμάτων για την ανάπτυξη νέων και 50 στρεμμάτων για νομίμως υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα που θέλουν να μεταβληθούν σε σύνθετα.
  Αυτά τα μεγέθη γης δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτά στα γεωγραφικά όρια της δικής μας περιφερειακής ενότητα που έχουμε εξαιρετικά μικρός κλήρους γης. Ενώ ο συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο και εξ όσον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ενιαίος για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0.15. Μιλάμε δηλαδή για εξαιρετικά μεγάλες μονάδες και μάλιστα ιδιαίτερα ογκώδης.
  Ενώ θέμα προς διευκρίνιση αποτελεί και η δυνατότητα κατασκευής κατοικιών στα όρια τους καθώς και η μετέπειτα διαχείριση τους

 • 20 Ιουλίου 2013, 09:03 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΛΑΒΕΡΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτάσεις για υιοθέτηση στο ειδικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
  Άρθρο 03: ΟΡΙΣΜΟΙ
  Στην παράγραφο 6β, θα πρέπει να προστεθεί στους οργανωμένους Υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και η υποπαράγραφος βστ στην οποία θα συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί κατά το παρελθόν τουριστικοί τόποι με Προεδρικά διατάγματα. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί υπάρχουν τουριστικές περιοχές στις οποίες η δεν έχει αρχίσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, (με ευθύνη του κράτους). (Στις περιοχές αυτές ανήκει η Αμάρυνθος και η Ερέτρια).

  Άρθρο 04: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

  Στις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, στην παράγραφο Β1, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο Β.1.8 στην περιοχή της Δίρφυς και η περιοχή της Σέττας – Ξηροβουνίου. Έτσι θα πρέπει να αναφέρεται Β.1.8 : Δίρφυς – Σέττα – Ξηροβούνι. Στην περιοχή της Σέττας υπάρχει το υπαίθριο θέατρο του αείμνηστου ηθοποιού Παπακωνσταντίνου, ξενοδοχείο 4****, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πολλές ταβέρνες. Το σημαντικό όμως είναι το απαράμιλης ομορφιάς τοπίο, με Ελατοδάσος, στο οποίο υπάρχουν πολλές διαδρομές που χρησιμοποιούν οι ορειβάτες. Υπάρχει καταβόθρα, σπήλαιο, πηγές,περιοχή που οι κηνυγοί επισκέπτονται σε καθημερινή βάση από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κοντά βρίσκεται υπό κατασκευή το φράγμα Μανικίων – Σέτας, που θα αποτελέσει ένα άλλο τουριστικό προορισμό.
  Η Σέττα σε υψόμετρο 700μ. διαθέτει άριστο κλίμα, ενώ αποτελεί τόπο επίσκεψης λόγω της συχνής χιονόπτωσης, αλλά και τη διατήρηση του χιονιού ορισμένες φορές ως το Μάιο. Υπάρχει η δυνατότητα για κατασκευή χιονοδρομικού κέντρου. Αποτελεί ίσως την πιο κοντινή απόδραση από την Αθήνα.
  Στις ορεινές περιοχές στην παράγραφο Ε, θα πρέπει να μειωθεί το υψόμετρο από τα 800μ. που αναφέρει στα 700μ. Κατ΄αυτό τον τρόπο θα συμπεριληφθούν σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, που για λίγα μέτρα μένουν εκτός της διαβάθμισης.

  Άρθρο 06:ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Στην παράγραφο Γ1 β, θα πρέπει να προστεθεί και η Κύμη. Είναι παραδοσιακός, πολύ όμορφος οικισμός και θα πρέπει να συμπεριληθεί στον τουρισμό Κρουαζιέρας.
  Στην παράγραφο Γ2, τουρισμός με σκάφη αναψυχής, θα πρέπει να ενταχθούν ο Νότιος και ο Βόρειος Ευβοικός Κόλπος. Διαθέτει φυσικά λιμάνια, τεχνητά λιμάνια, δυνατότητες ελλιμενισμού σκαφών κατά την χειμερινή περίοδο, το ναυπηγείο Χαλκίδος, και ειδικά η Αμάρυνθος και η Ερέτρια έχουν τη δυνατότητα για κατασκευή μαρίνας ή καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Ευβοικό Κόλπο. Επομένως σε αυτές τις περιοχές της Αμαρύνθου και της Ερέτριας που βρίσκονται σε απόσταση 4 Ν.Μ. περίπου και μπορουν οι υποδομές της μίας περιοχής να βοηθήσουν την άλλη, αλλά και να ανακουφίσουν την όποια κίνηση σκαφών αναψυχής, π.χ. λόγω καιρού, ίσως θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί η πρόταση για την απόσταση.
  Την ίδια δυνατότητα έχουν η Αμάρυνθος και η Ερέτρια για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων.
  Σημαντικό είναι επίσης η ανάπτυξη ακτοπλοίας μεταξύ των ένθεν και ένθεν ακτών της Εύβοιας και της Αττικής.
  Στην παράγραφο Ε1 για το γκόλφ, θα πρέπει να ενταχθεί και η περιφερειακή ενότητα Ευβοίας.
  Άρθρο 07: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  Στις υποδομές θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στα στρατιωτικά αεροδρόμια της Τανάγρας και της Ελευσίνας, τα οποία θα μπορούν να δέχονται πτήσεις charter. Θα πρέπει να προβλεφθεί ο μετασχηματισμός τους, στην επόμενη 10ετία, ώστε να αποτελέσουν περιφερειακά, low cost, αεροδρόμια της Αθήνας που θα εξυπηρετήσουν τους τουριστικούς προορισμούς της Εύβοιας και της Κορινθίας. Ταυτόχρονα θα εξασφαλιστούν χρήματα συντήρησης των αεροδρομίων αυτών από τα έσοδα αυτά, και όχι από τον κρατικό προυπολογισμό. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τροποποίηση της σύμβασης για το Ελευθέριος Βενιζέλος.

 • 17 Ιουλίου 2013, 21:14 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παράγραφο 6Β, θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος Βστ στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι ως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων είναι και οι περιοχές οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν ανακηρυχθεί τουριστικοί τόποι με Προεδρικά Διατάγματα. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί περιοχές που είχαν αναγνωρισθεί ως τουριστικοί τόποιμε Π.Δ., και δεν δεν έχουν ενταχθεί σε ΠΟΤΑ, ή ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΡΠΟ, εξαιτίας της ανυπαρξίας του πολεοδομικού σχεδιασμού, να μην συμπεριληφθούν στο σημερινό σχεδιασμό. Ως παράδειγμα αναφέρω την Αμάρυνθο και την Ερέτρια Ευβοίας, που δεν υπάρχει ακόμη και σήμερα πολεοδομικός σχεδιασμός, είναι όμως αναγνωρισμένοι τουριστικοί τόποι με Π.Δ. και συγκεντρώνουν το 50% των κλινών της Εύβοιας, διαθέτοντας πολύ μεγάλες και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εως και ενοικιαζόμενα δωμάτια, παρέχοντας ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών.
  Χρήστος Ραγιάς
  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
  Τ. Αντιδήμαρχος – Προγραμματισμός Δήμου Ερέτριας