Άρθρο 04 – Εργασίες σύμφωνα με την άδεια δόμησης.

1. Σύμφωνα με την άδεια δόμησης επιτρέπονται εργασίες των περ. η, ιδ, ιθ, κβ, της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012.
2. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κατασκευής ή κτιρίου σε ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4178/2013 (Α’ 174) και εφόσον δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 5 του άρθρου 9 αυτού επιτρέπεται η έκδοση άδειας δόμησης αλλαγής χρήσης καθώς και οι εργασίες των περ. η, ιδ, ιθ, κβ, της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4067/2012.
3.Σε περίπτωση που τμήμα του όλου ακινήτου που ρυμοτομείται βρίσκεται εντός Οικοδομικού τετραγώνου δύναται να εκδίδεται ταυτόχρονα με την διοικητική πράξη έκδοσης άδειας δόμησης και η άδεια δόμησης αλλαγής για το ρυμοτομούμενο τμήμα σύμφωνα με την παρούσα.
4.Σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση τυχόν εργασιών που απαιτούνται γίνεται ένας έλεγχος από ελεγκτή δόμησης με την περάτωση των εργασιών κατά τις κείμενες διατάξεις.

  • 5 Φεβρουαρίου 2014, 20:08 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

    Θα πρέπει να γίνει σαφές αν η διατύπωση της παρ.1 (επιτρεπόμενες εργασίες) σε συνδυασμό με την παρ.4 (έλεγχος από ελεγκτή δόμησης μόνο αν πραγματοποιούνται και εργασίες) συνεπάγεται την κατάργηση της παρ.2β του άρθρου 1 της απόφασης 55174/13 (ΦΕΚ 2605/Β) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας», δηλαδή κατάργηση της δυνατότητας κατόπιν Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας να πραγματοποιούνται εργασίες σε ρυμοτομούμενα κτίρια όταν δεν πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης.