Άρθρο 02 – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά στοιχεία, Μελέτες και Προδιαγραφές για την Έγκριση Δόμησης και την Άδεια Δόμησης

Α. Σε κάθε περίπτωση αλλαγή χρήσης σε κτίριο επί ρυμοτομούμενου ακινήτου, ως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις παρ.76 και 77 του άρθρου 2 του Ν.4067/2012 απαιτείται ή έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης.
Β. Για τη χορήγηση Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης:
1. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.4030/2011 (Α’ 249).
2. Αντίγραφο της πράξης ένταξης της περιοχής στο σχέδιο και της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και της ρυμοτομίας καθώς και αντίγραφα τυχόν απόφασης πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής ή σύνταξης πίνακα επικειμένων.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τη μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.
4. Ειδική τεχνική έκθεση που περιγράφει αναλυτικά το υπάρχον κτίριο που ρυμοτομείται και την παρούσα κατάσταση του η οποία συνοδεύεται από φωτογραφική απεικόνιση του εσωτερικού του κτιρίου και των όψεων αυτού.
5. Το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, περιλαμβάνει:
α) τα περιγράμματα των επιφανειών των υπαρχόντων κτιρίων καθώς και το ρυμοτομούμενο τμήμα του κτιρίου ή των κτιρίων, μονοσήμαντα ορισμένα με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων με τα εμβαδά τους.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα αδειοδότησης ότι δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση με την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
6. Tο διάγραμμα δόμησης επιπλέον των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές, περιλαμβάνει:
α) το οικόπεδο με τις διαστάσεις χωρίς την ρυμοτομία και με την ρυμοτομία. ,
β) αποτύπωση του ρυμοτομούμενου τμήματος του ακινήτου – κτιρίου και ξεχωριστό πίνακα με την καταγραφή των μεγεθών του ρυμοτομούμενου τμήματος,
γ) για τα ρυμοτομούμενα τμήματα ή κτίρια, τουςαριθμούς των πράξεων νομιμότητάς τους.
Γ. Για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα δικαιολογητικά και μελέτες σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4030/2011, ως ισχύει.

  • 7 Φεβρουαρίου 2014, 10:10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΤΖΗΣ

    Η Υ.Δ. του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα για την αδειοδότηση είναι περιττή και άνευ αξίας, εφόσον προαπαιτείται η βεβαίωση της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τη μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.