Άρθρο 02: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

Στους ασχολουμένους όμως με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις ευρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, όπως αυτές περιγράφονται και οριοθετούνται κάθε φορά στις σχετικές ΚΥΑ, εφαρμόζονται πρόσθετες διατάξεις που καθορίζονται στα Προγράμματα Δράσης.

2. Ο παρών κώδικας περιλαμβάνει: 

α.  Ορισμούς (άρθρο 3)

 β. Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για την εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων (άρθρο 4)

γ. Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για την αποθήκευση και μεταφορά αζωτούχων λιπασμάτων (άρθρο 5)

δ.  Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων στις  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 6)

ε.  Ορθές Γεωργικές Πρακτικές για την εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων στα εδάφη (άρθρο 7)

στ. Ορθές γεωργικές πρακτικές για την άρδευση (άρθρο 8)

  • 27 Μαρτίου 2015, 15:42 | Ναπολέων Πιάκης

    Παρ. 1 Ειδικότερα σε προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί που θα περιγράφονται σαφώς από τους εφαρμοστικούς νόμους (ΚΥΑ & ΠΔ). Επίσης θα πρέπει να δίνονται και ανάλογα ανταποδοτικά κίνητρα για την εφαρμογή των κανονισμών αυτών ώστε η καλλιέργεια σε προστατευόμενες περιοχές να μην έχει μόνο περιορισμούς αλλά και κίνητρα για εφαρμογή φιλικότερων περιβαλλοντικών πρακτικών.

    Ναπολέων Πιάκης, Βιολόγος MSc
    Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας