Άρθρο 05: Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 της ΚΥΑ 38639/2017/2005 (Β’ 13334), σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβαίνει την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 και καλλιεργεί ή εισάγει σπόρους ΓΤΟ στην Ελλάδα με σκοπό να τους διαθέσει για καλλιέργεια στη χώρα ανεξάρτητα από ενδεχόμενη αστική ή ποινική ευθύνη επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’αποκοπή πρόστιμο ύψους 100.000€ το οποίο προσαυξάνεται κατά 10.000€ για κάθε στρέμμα καλλιέργειας έως του ύψους των 500.000€. Εφόσον η παράβαση αφορά σε καλλιέργεια ΓΤΟ, επιβάλλεται επιπρόσθετα η άμεση καταστροφή της καλλιέργειας από τον καλλιεργητή.

2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων (ΚΕΔΕ) όπως ισχύει και αποδίδονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η παράβαση.