Άρθρο 03: Μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ

1. Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων και σχετικών διαδικασιών ελέγχων και κυρώσεων, για την πιστοποίηση και εμπορία των σπόρων σποράς των μη γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ως προς την παρουσία προσμίξεων με σπόρους γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών φυτικών ειδών, με σκοπό την αποφυγή της ακούσιας παρουσίας γενετικά τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού σε συμβατικό και βιολογικό υλικό.

2. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τα γειτονικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία καλλιεργούνται ΓΤΟ προκειμένου τα τελευταία να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα στις μεθοριακές περιοχές της επικράτειάς τους με σκοπό να αποφευχθεί ενδεχόμενη διασυνοριακή επιμόλυνση, εκτός εάν τα μέτρα αυτά εκτιμηθούν ως περιττά λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων γεωγραφικών και άλλων ειδικών συνθηκών μεταξύ των γειτονικών κρατών. Τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.