Άρθρο 02: Αρμόδια Αρχή

Ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ορίζεται η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή συγκεντρώνει στοιχεία όπως αναλύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, ενώ συμπληρωματικά, δύναται να ζητήσει τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 38639/2017/2005 (Β’ 1334), τη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών του άρθρου 19α του ν. 3937/2011 ή άλλων επίσημων Φορέων, Πανεπιστημίων και εμπειρογνωμόνων.