Άρθρο 04: Καλλιέργεια

1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά τη διάρκεια της ανανέωσης μιας συγκατάθεσης/έγκρισης, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ζητήσει να αναπροσαρμοστεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της γραπτής συγκατάθεσης ή έγκρισης, ώστε να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το αίτημα αυτό ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, εφόσον πρόκειται για έκθεση αξιολόγησης που κυκλοφορεί από άλλο κράτος μέλος, ή από την παραλαβή της γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και του άρθρου 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί το αίτημα και το υποβάλλει στα άλλα κράτη μέλη και στον κοινοποιούντα/αιτούντα.

Εφόσον εντός 30 ημερών από την υποβολή του αιτήματος αυτού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κοινοποιών/αιτών αναπροσαρμόσει το γεωγραφικό πεδίο της αρχικής κοινοποίησης/αίτησής του ή δεν απαντήσει, η καλλιέργεια του εν λόγω ΓΤΟ απαγορεύεται αυτόματα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση της καλλιέργειας του εν λόγω ΓΤΟ.

 

2. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή εάν ο κοινοποιών/αιτών έχει επιβεβαιώσει το γεωγραφικό πεδίο της αρχικής κοινοποίησης/αίτησής του, θεσπίζονται με Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέτρα που περιορίζουν ή απαγορεύουν την καλλιέργεια στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ενός ΓΤΟ ή ομάδας ΓΤΟ που προσδιορίζονται από την καλλιεργητική ποικιλία ή χαρακτηριστικό, από τη στιγμή που αυτό εγκρίνεται κατ’ εφαρμογή του μέρους Γ της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 2001/18 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο, είναι αιτιολογημένα, αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις και, επιπλέον, βασίζονται σε επιτακτικούς λόγους, όπως λόγους σχετικούς με:

α) στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής.

β) την πολεοδομία και χωροταξία

γ) χρήσεις γης

δ) κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

ε) την αποφυγή παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα

στ) στόχους γεωργικής πολιτικής

ζ) τη δημόσια τάξη

η) άλλους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος

Αυτοί οι λόγοι μπορούν να προβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, εκτός από τον λόγο στο στοιχείο (ζ) που δεν δύναται να προβληθεί μεμονωμένα. Τα μέτρα δεν πρέπει να συγκρούονται σε καμία περίπτωση με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων που έχει καταρτιστεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 2001/18 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

3. Η Αρμόδια Αρχή, πριν από τη θέσπιση των μέτρων δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ανακοινώνει σχέδιο αυτών των μέτρων και τους αντίστοιχους λόγους που προβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον 75 ημέρες πριν την έγκρισή τους. Αυτή η ανακοίνωση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του ΓΤΟ σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 2001/18 ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος των 75 ημερών από την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης, η Αρμόδια Αρχή  οφείλει να μην εγκρίνει ούτε να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα. Ταυτόχρονα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η καλλιέργεια του(των) εν λόγω ΓΤΟ. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα με την ανακοίνωσή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για 30 ημέρες.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των 75 ημερών, θεσπίζονται με Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνολική διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης/έγκρισης και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγκρισης από την Ένωση, τα μέτρα, είτε με τη μορφή που προτάθηκαν αρχικά είτε όπως τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι μη δεσμευτικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κάτοχο της έγκρισης και δημοσιοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, περιλαμβανομένων των καλλιεργητών.

4. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή του παρόντος νόμου επιθυμεί να επανεντάξει το σύνολο ή τμήμα της επικράτειάς στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της συγκατάθεσης/έγκρισης από το οποίο είχε προηγουμένως αποκλεισθεί, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους που εξέδωσε τη γραπτή συγκατάθεση κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ο ΓΤΟ εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Για την υποβολή της σχετικής αίτησης επανένταξης απαιτείται έκδοση απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ανακαλείται εν μέρει ή στο σύνολό της η αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση λήψης των μέτρων. Η Απόφαση συνοδεύεται από ειδική αιτιολόγηση (έκθεση τεκμηρίωσης) που τεκμηριώνει την άρση των λόγων λήψης της απόφασης εξαίρεσης σε συνδυασμό και με τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος υποδοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών καλλιεργειών καθώς και την επίτευξη των σκοπών του παρόντος νόμου σύμφωνα με το άρθρο 1. Πριν από την έκδοση της εν λόγω απόφασης, σχέδιο αυτής συνοδευόμενο από την έκθεση τεκμηρίωσης τίθεται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση για 90 ημερολογιακές ημέρες.

5. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή  ανακαλεί τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3, ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κάτοχο της έγκρισης μόλις αυτό ολοκληρωθεί.

6. Τα μέτρα που εγκρίνονται βάσει του παρόντος άρθρου δε θίγουν την ελεύθερη κυκλοφορία εγκεκριμένων ΓΤΟ ως προϊόντων ή εντός προϊόντων.

 • Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος κλήθηκε να τοποθετηθεί στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, στη συνεδρίαση της 27ης-5-2015, με θέμα Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί – Ευρωπαϊκές Εξελίξεις – Ελληνική Πραγματικότητα και στη συνέχεια να συμμετάσχει, στις 22-6-2015, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη νομική τεκμηρίωση της άρνησης της χώρας να επιτρέψει την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός της.

  Θέσαμε τα επιχειρήματά μας και κάναμε τις προτάσεις μας καθώς είμαστε ένας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους κλάδους και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι μελισσοκόμοι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στους ΓΤΟ, καθώς η ευρωπαϊκή μελισσοκομία αποτελεί στην κυριολεξία ανάχωμα στην προέλαση των ΓΤΟ.

  Θέση μας ήταν και παραμένει ότι η χώρα οφείλει να περάσει μια ισχυρά τεκμηριωμένη νομοθεσία για την μόνιμη και καθολική απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο σύνολο της επικράτειάς της.

  Μελετώντας το αναρτημένο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου διαπιστώνουμε ότι η χώρα μένει ξεκρέμαστη, να στηρίζεται κάθε φορά στην «καλοσύνη» της όποιας εταιρείας διακινεί ΓΤΟ, να εξαιρέσει τη χώρα από το γεωγραφικό πεδίο της αίτησής της για το νέο της προϊόν και μόνο στην περίπτωση άρνησης να επιχειρηθεί -βεβιασμένα και υπό πίεση- η σύσταση νομικού πλαισίου για την απαγόρευση καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ. Πόσες τέτοιες νομοθεσίες θα χρειαστούν; Θα είναι επαρκείς όταν δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να σταθούν νομικά απέναντι στο «δίκαιο των εταιρειών»;

  Και για ποιο λόγο υπάρχει η παράγραφος 4 στο άρθρο 4 (Καλλιέργεια) η οποία μας δίνει το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη και να καλλιεργήσουμε τελικά έναν ΓΤΟ τον οποίο αρχικά απορρίψαμε; Ποιόν ωφελεί αυτή η δυνατότητα; Και θα υπάρχει πάντοτε η ανάλογη πολιτική βούληση;

  Το μέλι είναι εθνικό προϊόν. Η ελληνική μελισσοκομία είναι εθνικός θησαυρός. Η ελληνική μελισσοκομία αριθμεί 23.000 μελισσοκόμους και γύρω στα 2.000.000 μελίσσια. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη και φιλοδοξούμε να παραμείνουμε ένας δυναμικός κλάδος. Παράγουμε ετησίως περί τους 30.000 τόνους μελιού και αυξάνει η παραγωγή γύρης, βασιλικού πολτού, πρόπολης κλπ. Η συνεισφορά μας στο ΑΕΠ αυξάνει σταθερά, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα με τα φυτοφάρμακα και πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η μελισσοκομία είναι μια πραγματικά αειφορική δραστηριότητα που δεν αφαιρεί τίποτα από το φυσικό περιβάλλον αλλά αντίθετα, μέσω της επικονίασης, προσφέρει πολλαπλάσια στην αγροτική παραγωγή, στη διατροφή και στην εθνική οικονομία. Η μέλισσα είναι πηγή ζωής πολύτιμη για την αγροτική παραγωγή, τη διατροφή μας και το περιβάλλον.

  Η καλλιέργεια ΓΤΟ πρακτικά αφαιρεί το δικαίωμα των παραγωγών μελισσοκόμων, αλλά και των αγροτών, να παράγουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, βιολογικά ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραδοσιακά, ονομασίας προέλευσης κλπ. καθώς με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά γύρης από μέλισσες, αγριομέλισσες κι άλλους επικονιαστές ή και τον άνεμο, από ΓΤ καλλιέργειες στις συμβατικές. Η μέση ακτίνα δραστηριότητας ενός μελισσιού είναι 3χλμ και η έκταση που καλύπτει 28 τετρ χλμ.

  Οι λεγόμενες ρυθμιστικές ζώνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον ένα και μόνο μελίσσι καλύπτει αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα σε αναζήτηση τροφής. Ειδικά στην Ελλάδα με τη δεδομένη μελισσοκομική πυκνότητα (13,6 μελίσσια ανά τετρ χλμ), τη νομαδική μορφή της μελισσοκομίας και τη δεδομένη γεωμορφολογία, τέτοιες ζώνες δεν έχουν νόημα. Η καλλιέργεια ΓΤΟ παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης επιλογής και την αρχή της συνύπαρξης για αγρότες και μελισσοκόμους.

  Εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών δεν επιθυμεί να καταναλώνει ΓΤ τρόφιμα και με δεδομένη τη σωστή αντίληψη ότι το μέλι είναι το πλέον φυσικό κι υγιεινό προϊόν, ποιος καταναλωτής θα ήθελε μέλι από ΓΤ ή ρυπασμένο με ΓΤ γύρη;

  Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας ζητηθεί να αποδείξουμε ότι τα προϊόντα μας δεν περιέχουν ΓΤΟ. Ο μελισσοκόμος και το προϊόν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με υψηλό κόστος αναλύσεων, για να το αποδείξει. Εδώ βλέπουμε να παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης επιλογής και η αρχή της συνύπαρξης.

  Αν όμως η χώρα παραμείνει ελεύθερη μεταλλαγμένων, τα μελισσοκομικά προϊόντα μας θα μπορέσουν να απολαύσουν υψηλότερη τιμή, λόγω ακριβώς αυτής της αγνότητάς τους και της μηδενικής επιμόλυνσης με ΓΤΟ, ιδιότητα που θα δηλώνεται και στην επισήμανση για προστιθέμενη αξία! Κόστος ανάλυσης : μηδέν!

  Τέλος, ας μας επιτραπεί να διαφωνήσουμε ότι οι ΓΤΟ είναι ασφαλή προϊόντα για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την υγεία των μελισσών και των άλλων επικονιαστών. Και τη βιοποικιλότητα καταστρέφουν και την υγεία των μελισσών απειλούν (υπάρχουν πολλές έρευνες που το τεκμηριώνουν) και για τη δημόσια υγεία αποτελούν κίνδυνο.

  Δεν είμαστε μόνο μελισσοκόμοι αλλά και καταναλωτές και δεν επιθυμούμε να τρεφόμαστε με ΓΤΟ ούτε είμαστε αδιάφοροι για τα ζητήματα βιοηθικής που εγείρει η δημιουργία και καλλιέργεια ΓΤΟ ή για το πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα του πατενταρίσματος των σπόρων από εταιρείες.

  Θεωρούμε ότι έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο να προετοιμάσουμε μια στέρεα νομική βάση που θα μας προστατέψει πραγματικά από οποιαδήποτε εταιρεία θελήσει να μας επιβάλλει τα ΓΤ προϊόντα της. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν μας προστατεύει. Σας καλούμε να συγκεντρώσετε ένα άριστο επιτελείο νομικών συμβούλων και όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται, ώστε να φτιάξουμε μια πραγματική «νομική ασπίδα για τα μεταλλαγμένα».

  Βασίλης Ντούρας
  Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.

 • Η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος κλήθηκε να τοποθετηθεί στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, στη συνεδρίαση της 27ης-5-2015, με θέμα Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί – Ευρωπαϊκές Εξελίξεις – Ελληνική Πραγματικότητα και στη συνέχεια να συμμετάσχει, στις 22-6-2015, σε σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη νομική τεκμηρίωση της άρνησης της χώρας να επιτρέψει την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός της.

  Θέσαμε τα επιχειρήματά μας και κάναμε τις προτάσεις μας καθώς είμαστε ένας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους κλάδους και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι μελισσοκόμοι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στους ΓΤΟ, καθώς η ευρωπαϊκή μελισσοκομία αποτελεί στην κυριολεξία ανάχωμα στην προέλαση των ΓΤΟ.

  Θέση μας ήταν και παραμένει ότι η χώρα οφείλει να περάσει μια ισχυρά τεκμηριωμένη νομοθεσία για την μόνιμη και καθολική απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στο σύνολο της επικράτειάς της.

  Μελετώντας το αναρτημένο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου διαπιστώνουμε ότι η χώρα μένει ξεκρέμαστη, να στηρίζεται κάθε φορά στην «καλοσύνη» της όποιας εταιρείας διακινεί ΓΤΟ, να εξαιρέσει τη χώρα από το γεωγραφικό πεδίο της αίτησής της για το νέο της προϊόν και μόνο στην περίπτωση άρνησης να επιχειρηθεί -βεβιασμένα και υπό πίεση- η σύσταση νομικού πλαισίου για την απαγόρευση καλλιέργειας του συγκεκριμένου ΓΤΟ. Πόσες τέτοιες νομοθεσίες θα χρειαστούν; Θα είναι επαρκείς όταν δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να σταθούν νομικά απέναντι στο «δίκαιο των εταιρειών»;

  Και για ποιο λόγο υπάρχει η παράγραφος 4 στο άρθρο 4 (Καλλιέργεια) η οποία μας δίνει το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη και να καλλιεργήσουμε τελικά έναν ΓΤΟ τον οποίο αρχικά απορρίψαμε; Ποιόν ωφελεί αυτή η δυνατότητα; Και θα υπάρχει πάντοτε η ανάλογη πολιτική βούληση;

  Το μέλι είναι εθνικό προϊόν. Η ελληνική μελισσοκομία είναι εθνικός θησαυρός. Η ελληνική μελισσοκομία αριθμεί 23.000 μελισσοκόμους και γύρω στα 2.000.000 μελίσσια. Είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη και φιλοδοξούμε να παραμείνουμε ένας δυναμικός κλάδος. Παράγουμε ετησίως περί τους 30.000 τόνους μελιού και αυξάνει η παραγωγή γύρης, βασιλικού πολτού, πρόπολης κλπ. Η συνεισφορά μας στο ΑΕΠ αυξάνει σταθερά, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα με τα φυτοφάρμακα και πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η μελισσοκομία είναι μια πραγματικά αειφορική δραστηριότητα που δεν αφαιρεί τίποτα από το φυσικό περιβάλλον αλλά αντίθετα, μέσω της επικονίασης, προσφέρει πολλαπλάσια στην αγροτική παραγωγή, στη διατροφή και στην εθνική οικονομία. Η μέλισσα είναι πηγή ζωής πολύτιμη για την αγροτική παραγωγή, τη διατροφή μας και το περιβάλλον.

  Η καλλιέργεια ΓΤΟ πρακτικά αφαιρεί το δικαίωμα των παραγωγών μελισσοκόμων, αλλά και των αγροτών, να παράγουν ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, βιολογικά ή ολοκληρωμένης διαχείρισης, παραδοσιακά, ονομασίας προέλευσης κλπ. καθώς με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποκλειστεί η μεταφορά γύρης από μέλισσες, αγριομέλισσες κι άλλους επικονιαστές ή και τον άνεμο, από ΓΤ καλλιέργειες στις συμβατικές. Η μέση ακτίνα δραστηριότητας ενός μελισσιού είναι 3χλμ και η έκταση που καλύπτει 28 τετρ χλμ.

  Οι λεγόμενες ρυθμιστικές ζώνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εφόσον ένα και μόνο μελίσσι καλύπτει αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα σε αναζήτηση τροφής. Ειδικά στην Ελλάδα με τη δεδομένη μελισσοκομική πυκνότητα (13,6 μελίσσια ανά τετρ χλμ), τη νομαδική μορφή της μελισσοκομίας και τη δεδομένη γεωμορφολογία, τέτοιες ζώνες δεν έχουν νόημα. Η καλλιέργεια ΓΤΟ παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης επιλογής και την αρχή της συνύπαρξης για αγρότες και μελισσοκόμους.

  Εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών δεν επιθυμεί να καταναλώνει ΓΤ τρόφιμα και με δεδομένη τη σωστή αντίληψη ότι το μέλι είναι το πλέον φυσικό κι υγιεινό προϊόν, ποιος καταναλωτής θα ήθελε μέλι από ΓΤ ή ρυπασμένο με ΓΤ γύρη;

  Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας ζητηθεί να αποδείξουμε ότι τα προϊόντα μας δεν περιέχουν ΓΤΟ. Ο μελισσοκόμος και το προϊόν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με υψηλό κόστος αναλύσεων, για να το αποδείξει. Εδώ βλέπουμε να παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης επιλογής και η αρχή της συνύπαρξης.

  Αν όμως η χώρα παραμείνει ελεύθερη μεταλλαγμένων, τα μελισσοκομικά προϊόντα μας θα μπορέσουν να απολαύσουν υψηλότερη τιμή, λόγω ακριβώς αυτής της αγνότητάς τους και της μηδενικής επιμόλυνσης με ΓΤΟ, ιδιότητα που θα δηλώνεται και στην επισήμανση για προστιθέμενη αξία! Κόστος ανάλυσης : μηδέν!

  Τέλος, ας μας επιτραπεί να διαφωνήσουμε ότι οι ΓΤΟ είναι ασφαλή προϊόντα για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την υγεία των μελισσών και των άλλων επικονιαστών. Και τη βιοποικιλότητα καταστρέφουν και την υγεία των μελισσών απειλούν (υπάρχουν πολλές έρευνες που το τεκμηριώνουν) και για τη δημόσια υγεία αποτελούν κίνδυνο.

  Δεν είμαστε μόνο μελισσοκόμοι αλλά και καταναλωτές και δεν επιθυμούμε να τρεφόμαστε με ΓΤΟ ούτε είμαστε αδιάφοροι για τα ζητήματα βιοηθικής που εγείρει η δημιουργία και καλλιέργεια ΓΤΟ ή για το πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα του πατενταρίσματος των σπόρων από εταιρείες.

  Θεωρούμε ότι έχουμε ακόμη αρκετό χρόνο να προετοιμάσουμε μια στέρεα νομική βάση που θα μας προστατέψει πραγματικά από οποιαδήποτε εταιρεία θελήσει να μας επιβάλλει τα ΓΤ προϊόντα της. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν μας προστατεύει. Σας καλούμε να συγκεντρώσετε ένα άριστο επιτελείο νομικών συμβούλων και όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται, ώστε να φτιάξουμε μια πραγματική «νομική ασπίδα για τα μεταλλαγμένα».

  Βασίλης Ντούρας
  Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.

 • 14 Δεκεμβρίου 2015, 08:42 | Δημήτρης Τσιμενίδης

  Στο άρθρο 4 στην παράγραφο 3 στο 1ο πεδίο αναφέρεται ότι για το διάστημα των 75 ημερών που θα διαρκέσει η ενημέρωση και η διαβούλευση με την ΕΕ, το Κράτος μας δεν θα μπορεί να εφαρμόσει τα υπό διαβούλευση μέτρα και για το ίδιο διάστημα δεν θα πρέπει να καλιεγηθεί το/τα ΓΤΟ στην επικράτεια της χώρας μας.

  Πάλι στο άρθρο 4 στο τέλος του 2ου πεδίου της παραγράφου 3 αναφέρεται ότι τα μέτρα που θα θεσπιστούν και θα οριστικοποιηθούν, θα κοινοποηθούν σε όλους περιλαμβανόμενων και των καλλιεργητών.

  Εδώ υπάρχει κίνδυνος, από τη στιγμη που ο παραγωγός θα ενημερώθεί για την ύπαρξη μέτρων μετά από 75 ημέρες (στην καλύτερη περίσταση), διάστημα στο οποίο μπορεί να συμπέσει με την εποχή σποράς κάποιου είδους, κάποιοι καλλιεργητές να προβούν εξ αμελείας σε καλλιέργεια του εν λόγω ΓΤΟ από την στιγμή που αυτό θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα.

  Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη ότι στην παράγραφο 3 ότι «Ταυτόχρονα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται τόσο η εμπορία όσο και η καλλιέργεια του(των) εν λόγω ΓΤΟ».

  Αυτό γιατί αν χρειαστεί να γίνει καταστροφή της καλλιέργειας, οι παραγωγοί θα επικαλεστούν άγνοια καθώς δεν είχαν ενημερωθεί (η ενημέρωση θα γίνει στην καλύτερη 75 ημέρες μετά τη οριστικοποίηση των μέτρων) και θα προσπαθήσουν είτε να αποφύγουν την καταστροφή της, πιέζοντας με πλάγια μέσα την Αρμόδια Υπηρεσία είτε να ζητήσουν κάποια αποζημίωση γαι την απώλεια εισοδήματος.

  Για το λόγο αυτό εκτιμώ ότι είτε θα πρέπει να απαγορεύεται και η εμπορία όπως και η καλλιέργεια του ΓΤΟ μέχρι την οριστικοποίηση των μέτρων, είτε θα πρέπει να υπάρχει πιο έγκαιρη ενημέρωση των καλλιεργητών για το ενδεχόμενο εκρίζωσης.

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 15:09 | Γκουτζέλη Ε.

  Ολοκληρωτική απαγόρευση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, σπόρων κτλ, περιορισμός και έλεγχος των λιπασμάτων!! όπως επίσης και έλεγχος των τροφών και των εμβολίων-ορμονών που δύνονται στα ζώα.