Άρθρο 01: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/412 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους». Τα μέτρα αυτά στηρίζονται σε λόγους άλλους από την επικινδυνότητα όπως αυτή εξετάζεται κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης ανάλυσης κινδύνου μιας γενετικής τροποποίησης προκειμένου να λάβει έγκριση ελευθέρωσης στο περιβάλλον για καλλιέργεια βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των γεωργικών καλλιεργειών της χώρας συμπεριλαμβανομένων των ντόπιων αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, της μελισσοκομίας, των τοπικών γεωργικών δομών και των ακολουθούμενων παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών που παρέχουν καλύτερη δυνατότητα συνδυασμού της παραγωγής με τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής γεωργικής πολιτικής που εστιάζουν στην προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών όπως επίσης και της καλλιέργειας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τον ορεινό και νησιωτικό χαρακτήρα πολλών περιοχών της χώρας, τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος υποδοχής που αφορούν όλες τις γεωγραφικές ζώνες της χώρας σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος του γεωργικού κλήρου που καθιστά αδύνατη την πρακτική εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων συνύπαρξης για την αποφυγή ακούσιας επιμόλυνσης των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένο φυτικό υλικό.

Ο παρών νόμος αποσκοπεί, επίσης, στην ενίσχυση της πρόληψης της ακούσιας παρουσίας γενετικά τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και στην αποφυγή διασυνοριακών επιμολύνσεων.

 • ΑΠΟ: Γραμματόπουλος Δημήτριος 16/12/2015
  email: dimgramm2@gmail.com
  http://www.aretokratia.gr

  Παρακαλώ στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου «γιά την απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ», να λάβετε υπ΄ όψιν τις παρακάτω αναφορές μου, -στον λίγο χρόνο που μπόρεσα να διαθέσω- ανά άρθρο του νομοσχεδίου :

  Για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους»

  Αρθρο 1: Σκοπός
  «άλλοι λόγοι από την επικινδυνότητα διά της διαδικασίας εξέτασης ανάλυσης κινδύνου ΓΤΟ»

  να υπάρχει αναφορά στην θεμελιώδη αξία της προστασίας των οικοσυστημάτων, των ντόπιων αβελτίωτων πλυθησμών και ποικιλιών, της μελισσοκομίας, γεωργικών δομών, πρακτικών κ.α., διακρίνοντας την θέση του ως «μείζονος σημασίας» έναντι άλλων νομοθετικών μεταβολών που είναι περιορισμένου κινδύνου αστοχίας θετικού αποτελέσματος και που δεν συνεπάγονται όπως συμβαίνει με τους ΓΤΟ «μη αναστρέψιμη βλάβη» για το φυσικό περιβάλλον, που είναι από την αρχή της ανθρώπινης παρουσίας ο ασφαλής εγγυητής της υγιούς διαβίωσής μας.
  Τονίζοντας την αξία αυτή -και όχι μόνο στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης-, μπορεί να αναφέρεται ότι είναι σημαντικότερη και από την εθνική κυριαρχία, γιατί αυτή μπορεί να ανακτηθεί, ενώ η αποκατάσταση της βλάβης από μόλυνση ΓΤΟ είναι αδύνατη.

  Αρθρο 3: Μέτρα για την πρόληψη της ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ

  Να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για προστασία από υλικό ΓΤΟ, στην μεταφορά ξηρά και θάλασσα, στην αποθήκευση με σκοπό διακίνησή του προς άλλες χώρες, που μπορεί να περιλαμβάνει φόρους, απαγόρευση εισόδου στην χώρα, μερική ή ολική και για τον αναφερόμενο σκοπό.

  Αρθρο 4: Καλλιέργεια

  Ως θέμα «μείζονος σημασίας», όπως συνοπτικά ανέφερα παραπάνω, θεωρώ ότι έχει τις προϋποθέσεις για να υποστηριχθεί η προετοιμασία για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, για το άν ο ελληνικός λαός αρκείται στην προστασία που θα παρέχει ο νόμος από την ψήφιση και εφαρμογή του ή είναι αποφασισμένος για τον οριστικό αποκλεισμό της καλλιέργειας των ΓΤΟ στην ελληνική επικράτεια.

  Αρθρο 5: Κυρώσεις

  Θεωρώ ότι τα συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να συμβάλλουν, ώστε για την κρισιμότητα της πιθανής παράβασης του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τις οικονομικές κυρώσεις, να επιβάλλονται στις αστικές και ποινικές ποινές, πολυετής φυλάκιση άνευ αναστολής και εξαγοράς και απαγόρευση μελλοντικής ενασχόλησης με σχετική δραστηριότητα από τους εμπλεκόμενους.

  Συμπληρωματικά

  Επίσης η διάκριση αυτή «μείζονος σημασίας», θα μπορεί να ενισχύεται και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, εάν υποστηρίζεται ( δεν γνωρίζω άν υπάρχει, άν όχι η δημιουργία του θα μπορεί να ωφελήσει πολύ) από χάρτη για «Θεμελιώδεις αρχές(-συνθήκες) διαβίωσης», αντίστοιχο του χάρτη «ανθρώπινων δικαιωματων», στις οποίες θα εντάσσονται τα θέματα περιβάλλοντος, συνδεόμενα με τον πολιτισμικό χαρακτήρα των διαχρονικών σχέσεων υγιών δεσμών και αξιών σεβασμού και αγάπης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και μεταξύ των ανεκτών-επιτρεπόμενων ελεγχόμενων μετρήσεων για την εκπομπή αερίων, την ηχορύπανση, ποιότητα νερού κ.α., ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θετική αξιολόγηση μέσω της διαδικασίας εξέτασης ανάλυσης κινδύνου ΓΤΟ, θα αποκλείεται ο χαρακτηρισμός τους ως μακροπρόθεσμα ασφαλής για τα οικοσυστήματα, την υγεία κ.α. και θα τίθενται εκτός των αρχών αυτών και ως ενάντια στο θεμελιώδες διαχρονικό πολιτισμικό στοιχείο, των υγιών δεσμών ανθρώπου-φύσης.

  με εκτίμηση,
  Γραμματόπουλος Δημήτριος 16/12/2015

 • 14 Δεκεμβρίου 2015, 11:52 | kosmas

  Δεν θα πρεπει στην απαγορευση καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) να μπει και η εκτροφή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ψαριών;

 • 11 Δεκεμβρίου 2015, 12:44 | Αστέριος Φακίτσας

  H απαγόρευση της καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά της Ελλάδας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ κι ΑΝΑΓΚΑΙΑ, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να διασώσουμε τη γενετική μας κληρονομιά-ντόπιες ποικιλίες!
  Αυτή η πολύτιμη-μοναδική γενετική κληρονομιά διατρέχει ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ακόμα κι ο περιορισμός τέτοιων οργανισμών δεν διαφυλάσσει τις ντόπιες ποικιλίες από τον άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο επιμόλυνσης με συνέπειες καταστροφικές και μη αναστρέψιμες, όπως αποδεικνύει με σχετικές μελέτες η διεθνής επιστημονική κοινότητα.
  Οφείλουμε να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε τις ντόπιες ποικιλίες και για τις επόμενες γενιές! Οφείλουμε να μην παραδώσουμε τον έλεγχο της διατροφικής μας αλυσίδας σε πολυεθνικές εταιρίες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που μόνο σκοπό έχουν το βραχυπρόθεσμο οικονομικό κέρδος, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες! Αυτή είναι η μόνη λογική (οικο-λογική!) ΛΥΣΗ!
  Αξίζει να δείτε-συμβουλευθείτε και τη μη κερδοσκοπική ελληνική οργάνωση «Πελίτι» για τη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών!
  http://www.peliti.gr/

 • 10 Δεκεμβρίου 2015, 09:12 | Νίκος Κωστόπουλος

  Πιστεύω ότι γενετικά τροποποιημένα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να είναι όλα τα τρόφιμα που καλλιεργούμε σήμερα (καθώς και τα οικόσιτα ζώα) μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής αλλά και των επεμβάσεων όπως μπόλιασμα. Δεν υπάρχει καρπός που είναι ίδιος με τον αντίστοιχο προ 100-150 χρόνων. Εφόσον κάποια σύγχρονα γενετικά τροποποιημένα έχουν εγκριθεί από την ΕΕ τότε πρέπει να καλλιεργούνται γιατί είναι ανθεκτικότερα, χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα, λιγότερα λιπάσματα, λιγότερο νερό κλπ. Η οικονομία και οικολογία εκεί δεν σας αφορά; Θα προτιμούσα να επικεντρωθείτε καλύτερα στη ρύθμιση των ποσοτήτων και νόμιμης χρήσης των γενετικά τροποποιημένων αλλά και την άμεση έρευνα για Ελληνικές ποικιλίες ώστε να μην εξαρτώμεθα από εισαγόμενα και συγχρόνως να εξάγουμε. Όλα με βάση επιστημονικές απόψεις και όχι ιδεοληψίες. Εφόσον δεν είμαι επιστήμονας μπορείτε να πετάξετε την άποψή μου στον κάλαθο των αχρήστων αλλά ελπίζω να πετάξετε και τις απόψεις όλων των υπολοίπων που δεν είναι επιστήμονες, ειδικά όσων αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια. Ευχαριστώ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:38 | Θανάσης

  Όχι στην καλλιέργεια και στην εισαγωγή ΓΤΟ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2015, 19:33 | Nicolas Alexandratos

  Το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής βαμβακιού παγκοσμίως (80% των εκτάσεων σε βαμβάκι) είναι γενετικά τροποποιημένο. Η Ελλάδα κινδυνεύει να εξαφανιστεί σαν παραγωγός βαμβακιού εάν δεν ακολουθήσει και δεν επωφεληθεί της ευκαιρίας να έχει καλλίτερες αποδόσεις με λιγότερα χημικά.