Άρθρο 14 – Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης τα Παραρτήματα I – IV που ακολουθούν.