Άρθρο 01 – Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Για να δείτε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, πατήστε εδώ:

 • ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  Η παρούσα διαβούλευση και πρόταση Εθνικού Σχεδίου είναι μια σημαντικότατη ευκαιρία για αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας σε Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, με στόχο την αειφορία των κτιρίων στην Ελλάδα αλλά και τη συμμόρφωση στους στόχους που έχουμε ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΟΡΙΣΜΟΙ – ανάγκη ξεκάθαρων ορισμών
  Ορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης και διαχωρισμός της σε σχέση με την ενεργειακή απαίτηση: Είναι απαραίτητο να καθοριστούν και να διαχωριστούν οι έννοιες της απαίτησης θέρμανσης ή ψύξης», «τελικής πρωτογενούς ενέργειας», της «καθαρής πρωτογενούς ενέργειας» σύμφωνα με την οδηγία L 208/49 (2.8.2016). Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτούσιοι μόνο οι όροι που θα καθοριστούν.
  Για το λόγο αυτό, όπου αναφέρονται τέτοια μεγέθη, όπως π.χ. στον πίνακα 3, θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς τι εννοείται για τις αναφερόμενες τιμές ενεργειακών καταναλώσεων.
  Χαρακτηρισμός νέου κτιρίου: Πρέπει να οριστεί σαφώς ποιο είναι το νέο κτίριο , τι γίνεται με όσα έχουν εκδοθεί οι άδειες δόμησης αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες , ποιο το εύρος εργασιών ανακαίνισης ενός κτιρίου που θα μπορούσε να το εντάξει στις απαιτήσεις

  3. ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΜΚΕ)
  Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες τιμές κατανάλωσης ενέργειας για να οριστεί κτίριο ως ΚΣΜΚΕ απέχουν από τις συστάσεις της ΕΕ που αναφέρονται στο κείμενο, αλλά και πολύ περισσότερο και από τις προτεινόμενες τιμές από τα άλλα κράτη-μέλη που έχουν προχωρήσει και σε καθορισμό ενδιάμεσων στόχων, αλλά και τώρα, σε τελικό στόχο για το 2020.

  Εισηγούμαστε:
  (1) Κατ’ ελάχιστον την πιστή τήρηση των Συστάσεων της ΕΕ έστω και στα μέγιστα επιτρεπτά για τον ορισμό των ΝΖΕΒ κτιρίων, ενώ
  (2) Επιθυμητό είναι να ορίσουμε τα ΚΣΜΚΕ στο καλύτερο, ενεργειακά επίπεδο που έχουμε στον ΚΕΝΑΚ, στο Α+, σύμφωνα με την πρακτική άλλων χωρών, χωρίς να διαχωρίσουμε παλαιά από νέα κτίρια, διαχωρίζοντας τα κτίρια κατοικιών από κτίρια γραφείων σύμφωνα με τον Πίνακα 3.
  (2) Επιπλέον η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ριζική αναθεώρηση λογισμικού του του ΚΕΝΑΚ, (πιθανώς και την μετατροπή του σε ένα ανοιχτό λογισμικό), ώστε να διορθωθούν τα δομικά του λάθη και να γίνει πιο προσιτός και κατανοητός στο μηχανικό και να εκλείψουν φαινόμενα αναξιόπιστων υπολογισμών (που εμφανίζονται ιδιαίτερα σε επίπεδο ενεργειακής κλάσης Α και Α+).
  Σημειώνουμε, για το (1), με βάση τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1318 και προτείνουμε ανά Ζώνη:
  – Γραφεία: 20-30 kWh/(m2.έτος) (Α=8, Β=10, Γ= 12, Δ=15) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 50 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 70-80 kWh/(m2.έτος),
  – Κατοικίες: 0-15 kWh/(m2.έτος) (Α=8, Β=10, Γ= 12, Δ=15) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 50 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια. Επιπλέον θα ήταν επιθυμητό να ορίσουμε ότι η απαιτηση θέρμανσης σε επιτόπια ενέργεια δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 15 Kwh/m2έτος, το ίδιο η ψύξη και το ΖΝΧ. Με αυτήν την παράμετρο εξασφαλίζεται ο περιορισμός της πρωτογενούς κατανάλωσης σε πραγματικά χαμηλά επίπεδα και εξαλείφονται φαινόμενα υπερβολικών αποδόσεων συστημάτων ή υπερβολικές απαιτήσεις αυτοματισμών.
  Επειδή σε αυτές τις συστάσεις δεν αναφέρονται, ούτε προτείνονται διαφορετικές τιμές για υφιστάμενα γραφεία ή κατοικίες, αν όμως αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο, θα προτείναμε ως μεταβατική λύση, με στόχο σε 5 έτη να καταργηθεί η διάκριση νέων και υφιστάμενων κτιρίων ανά Ζώνη:
  – Υφιστάμενα Γραφεία: 30-40 kWh/(m2.έτος) (Α=30, Β=35, Γ= 40, Δ=40) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 50 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη της τυπικής χρήσης πρωτογενούς ενέργειας ύψους 80-90 kWh/(m2.έτος),
  – Υφιστάμενες μονοκατοικίες: 20-30 kWh/(m2.έτος) (Α=20, Β=23, Γ= 26, Δ=30) καθαρή πρωτογενής ενέργεια και 40 kWh/(m2.έτος) επιτόπια ενέργεια.

  4.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  Το Άρθρο 25 του ΝΟΚ και ειδικά η μνεία για «αύξηση του συντελεστή δόμησης 10% σε κτίρια με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης» δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, όπως έχει εισαχθεί στο NOK, για διάφορους τεχνικούς λόγους.
  Ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι η πλειονότητα των διεθνών περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων (πλην της BREEAM) απονέμονται μετά την περάτωση της κατασκευής. Τι θα γίνει λοιπόν εάν μετά την περάτωση της κατασκευής τελικά το κτίριο δεν πιστοποιηθεί τουλάχιστόν με τον βαθμό που αναφέρει το εν λόγω Άρθρο 25? Θα κηρυχθεί αυθαίρετο λόγω υπέρβασης δόμησης ή θα κατεδαφισθεί ο πριμοδοτούμενος Συντελεστής Δόμησης;
  Μία προτεινόμενη προσέγγιση (συνεπής και με την αειφορία) θα ήταν αντί για την πριμοδότηση Συντελεστή Δόμησης να εφαρμόζονται φορολογικές ελαφρύνσεις (π.χ. μείωση ΕΝΦΙΑ) και επιδότηση αειφόρων τεχνολογιών στο κτίριο οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν στην περάτωση του κτιρίου και αναλόγως να αποδοθούν ή όχι, αποφεύγοντας μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
  Εναλλακτικά, μπορεί να καθοριστεί στο παρόν σχέδιο ότι ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης προκύπτει από τον κατά ΚΕΝΑΚ υπολογισμό σε κάτω από 10 kWh/τ.μ./έτος.
  Λόγω των υψηλών απαιτήσεων των έργων για επίτευξη Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι θα χρησιμοποιείται προσωπικό πιστοποιημένο κατά ΕΣΥΔ (ή και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα πιστοποίησης) , εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των εργασιών.
  Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι θα γίνει εξέταση για βελτιώσεις των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, ώστε να είναι ενσωματωμένα στο σχεδιασμό των κτιρίων χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη δόμηση Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Είναι αναγκαία η αλλαγή στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σε θέματα όπως ο υπολογισμός και αντιμετώπιση θερμογεφυρών, η τοποθέτηση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, ο μη επιθυμητός αερισμός του κτιρίου και η χρήση ελεγχόμενου αερισμού σε κτίρια κατοικίας, ώστε ο ορθός σχεδιασμός των κτιρίων να κάνει οικονομικότερη και πιο εύκολη και αποδοτική την δόμηση με προδιαγραφές ΚΣΜΚΕ.
  Επιπρόσθετα, να γίνει καθορισμός και χρήση φορολογικών κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ιδιωτικού τομέα.
  Ένας ακόμη πολύ σημαντικός λόγος για την εφαρμογή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων είναι ο αποτελεσματικός περιορισμός της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα.

  4.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  Σε ότι αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα, αυτά πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα και να προβλέπουν συγκεκριμένους πόρους ανά κατηγορία κτιρίων σε ετήσια βάση, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 27/21012 και 31/2010 όπως αναθεωρήθηκαν πρόσφατα.
  Θα πρέπει επίσης να μπει στόχος για το ποσοστό των υπαρχόντων κτιρίων που θα αναβαθμίζονται τόσο για τα δημόσια όπως καθορίζεται στην 27/2012, όσο και για τα ιδιωτικά, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων σε ΚΣΜΚΕ, που πρόκειται να προκηρυχθούν.
  Συγκεκριμένα για τα κτίρια του δημόσιου τομέα, να δοθεί χωριστός στόχος για ετήσια αναβάθμιση, και να μπει σαν συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος για τις δημόσιες επενδύσεις, επειδή η υποχρέωση βάση της 27/2012 ισχύει από το 2014 και συνεπώς θα πρέπει να καλυφθεί χρονικό κενό 5ετίας.
  Να καταγραφεί ρητά ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον με πρόβλεψη χρηματοδότησης για τα επόμενα χρόνια.
  Να αξιοποιηθεί ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και να αντιμετωπισθεί με αυτόν τον τρόπο και η ενεργειακή φτώχια.

  Το παρόν κείμενο διαμορφώθηκε από το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (Sustainable Building Council Greece – SBC GREECE) με τη συμβολή του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου και της ΠΟΕΒΥ.

 • Σχετικα με την αύξηση 5% στον ΣΔ για κτίρια σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας:

  Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και για ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ, όπου η κάλυφη το επιτρέπει, επομένως να δίνεται αύξηση 5% και για κάλυψη, εφόσον το οικόπεδο έχει την δυνατότητα.

  Τα ΙΣΟΓΕΙΑ έχουν μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση το θέρος, έως μηδαμινή, εφόσον βρίσκοννται σε πυκνοφυτεμένο οικόπεδο. Η βλάστηση επιτρέπει μεγαλύτερη ψύξη στις αέριες μάζες, η οποία επιτυγχάνει 100% φυσικό δροσισμό. Στον όροφο είναι πιο δύσκολο αυτό, λογω της αραίωσης της. Επιπροσθετα έρχονται από το υπόγειο μέσω ενός κεντρικού κλιμακοστασίου ή άλλων οπών άμεσα δροσερές αέριες μάζες. Έχουν γίνει πολλές προσομοιώσεις εδώ και 15 χρόνια στο γραφείο μας, που το αποδεικνύουν και αν χρειαστεί μπορούμε να τις προσκομίσουμε. Δεδομένου ότι η μόνωση είναι εξίσου καλή και στο ισόγειο και στον όροφο.

 • Όσον αφορά την αύξηση του Συντελεστή Δόμησης 5% ή 10% για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης:

  Η νομοθεσία θα πρέπει να συμπεριλάβει αύξηση και στην κάλυψη 5% ή 10% για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όπου η κάλυψη έχει περιθώρια αύξησης, ώστε να υποστηρίζονται και τα ΙΣΟΓΕΙΑ κτίρια.

  Δεδομένου ότι υπάρχει καλή μόνωση και σε ισόγειο και σε όροφο, όταν το οικόπεδο έχει πυκνή βλάστηση, τότε τα ισόγεια έχουν μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση ιδιάιτερα το θέρος, από ότι ο 1ος όροφος. Αυτό έχει αποδειχθεί από προσομειώσεις σε μελέτες και από μετρήσεις σε ήδη κτισμένα κτίρια που εφαρμόσαμε εδώ και 10 χρόνια. Το γεγονός οφείλεται πρωτίστως στις χαμηλώτερες θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται το καλοκαίρι 1. λόγω του φυσικού διαμπερούς και κάθετου δροσισμού με δροσερές αέριες μάζες λόγω της φύτευσης, οι οποίες εισέρχονται στον εσωτερικό χώρο από έξω και 2. λόγω του κάθετου φυσικού δροσισμού από το υπόγειο (το οποίο έχει χαμηλές θερμοκρασίες λόγω του εδάφους) στο ισόγειο μέσω κλιμακοστασίων ή άλλων κεντρικών οπών.

 • 1. Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στην όλη διαδικασία ορισμού του κτιρίου ΝΖΕΒ και αυτό που βάζει τα πιο σημαντικά εμπόδια στο να προχωρήσει το ΝΖΕΒ είναι ο ιδιος ο ΚΕΝΑΚ και οι δομικές αδυναμίες του. Αυτές τις ημέρες τυχαίνει να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή να προσπαθούμε ρεαλιστικά να κάνουμε μελέτες ΚΕΝΑΚ σε παθητικά κτίρια με στόχο να βγουν Α+ και συμπεραίνουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν δεν προβεί κάποιος σε «τρικ» και «πειράγματα» του λογισμικού ΚΕΝΑΚ, πράγματα μη ρεαλιστικά στην κατασκευή, όπως π.χ ότι το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης θα καλύπτει μόνο το 50% του χώρου (!!!!) ή οτι απαιτούνται αυτοματισμοί παρουσίας σε κάθε χώρο για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού ή ότι πρεπει να τοποθετηθούν πάνω απο 4μ2 ηλιακά πανελ ώστε να είναι αποδεκτός ενας θερμοσίφωνας, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει Α+. Επομένως η αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ είναι εκ των ουκ άνευ, αλλιώς θα φτιάξουμε μια «βιομηχανία» μαϊμού κτιρίων ΝΖΕΒ/Α+ που θα είναι στην πραγματικότητα Γ και Δ.
  – Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους ορισμούς ενέργειας , δεν γίνεται διαχωρισμός της απαίτησης από την κατανάλωση με αποτέλεσμα και να μην καταλαβαινει ο κόσμος και πολύ περισσότερο να μην καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι μηχανικοί τι υπολογίζουν. Αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Αλλο πράγμα η απαίτηση θέρμανσης , αλλο πράγμα η κατανάλωση για θέρμανση που λαμβάνει υπόψη της και την απόδοση του συστήματος και την παραγωγή απο ΑΠΕ.
  – Αυτή η ασάφεια στον ορισμό της πρωτεύουσας ενέργειας και τους κατά τόπους συντελεστές πρωτεύουσας ενέργειας έχουν κάνει τις περισσότερες χώρες στον ορισμό του ΝΖΕΒ να προσθέσουν και άλλους στόχους, πιο ρεαλιστικούς πιο κατανοητούς και απόλυτα μετρήσιμους. Αυτοί έχουν να κάνουν με την ΑΠΑΙΤΗΣΗ (και όχι καταναλωση) θέρμανσης ή ψύξης ή ΖΝΧ, δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου που αντιμετωπίζονται κύρια με την θωράκιση του με μόνωση, επαρκή αεροστεγανότητα και με σωστά κουφώματα. Εμείς προτείνουμε, όπως και στην Κύπρο, να υπάρξει μια πρόσθετη τουλάχιστον απαίτηση, αυτή της θέρμανσης , ως πρόσθετο κριτήριο εκτός της πρωτεύουσας ενεργειας, και αυτή να είναι 15kwh/m2έτος
  – στα περι αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών ΤΕΕ θα πρεπει επιτέλους να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έννοιες μειωμένου αθέλητου αερισμού ή ελεγχόμενου αερισμού και να μην απαγορεύονται.
  – ως προς την πιστοποίηση, καλό θα είναι να μην περιοριστούμε στην ελληνική διαδικασία, αλλά να δεχόμαστε και διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα που είναι αξιόπιστα. Θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα μητρώο τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης όπως και αντίστοιχων λογισμικών τα οποία θα μπορούν να συνεπικουρούν το ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ ή και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για τις μελέτες ΚΕΝΑΚ.
  – Το αρθρο 25 του ΝΟΚ θελει πολύ κουβέντα, δεν είμαστε κατά, αλλά δεν είμαστε και υπερ έτσι όπως εχει συνταχθεί. Δεν συμφωνούμε με τη λογική «δεν εφαρμόζω κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί στο τέλος». Ο μηχανικός δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι, αντίθετα αναλαμβάνει την ευθύνη των μελετών και των πράξεων του. Αν ήταν έτσι καμια άδεια δεν θα μπορούσε να εκδοθεί γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα πέσουν σωστά τα μπετά και θα είναι σωστή η στατική επάρκεια του κτιρίου. Το άρθρο 25 έχει πρόβλημα ότι επικαλείται για την επίτευξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου, του ΝΖΕΒ, ένα αμερικάνικο περιβαλλοντικό checklist πρότυπο, το οποίο όντως ελέγχει κατόπιν εορτής (και δεν μελετά) την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικά ορθού κτιρίου.
  – Τελος στα χρηματοδοτικά συμφωνούμε και θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε και τις ενεργειακές κοινότητες οι οποίες θεωρούμε ότι σε επίπεδο Τ.Α. μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Προγράμματα τύπου «εξοικονομώ κατ’ οικον» δεν μπορούν να διαιωνίζονται γιατί οδηγούν σε λάθος στόχους. Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών , Ενεργειακές Κοινότητες και Τράπεζες / Χρηματοδοτικά Σχήματα είναι αυτοί που θα τρέξουν την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία έχει το ενδιαφέρον στοιχείο ότι μετά από μικρή αρχική μόχλευση μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2018, 16:13 | Σοφία Λαγοπάτη – Γιώργος Γουρλής

  Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ για τα ΚΣΜΚΕ μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο επιφανειακό, ελλιπές και εν τέλει λυπηρό.

  Ένα Εθνικό σχέδιο έχει την υποχρέωση να είναι ολιστικό. Πέρα από τα πολύ σωστά σχόλια για ελλείψεις στους ορισμούς της ενέργειας, για ελλείψεις στις μονάδες, για τα πολύ ανεκτικά όρια κλπ, ελλιπέστατες είναι οι στρατηγικές για το πώς θα φτάσουμε στο στόχο.

  Το να ανακαινίζει ένας-ένας το σπιτάκι του και μάλιστα με αυτά τα χαλαρά όρια δε μας φέρνει πιο κοντά στον περιβαλλοντικό μας στόχο. Θα έπρεπε να δοθεί σημασία, κίνητρα και στρατηγικές για την ενεργειακή αναβάθμιση περιοχών ή οικοδομικών τετραγώνων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι έτσι επιτυγχάνεται πολύ μεγαλύτερη απόδοση και μειώνονται τα κόστη.
  Επίσης σημαντικός είναι ο καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων για τους χρήστες των κτηρίων. Τα αποτελέσματα οποιουδήποτε ενεργειακού πιστοποιητικού, όσο σωστά και να είναι δομημένο, δε θα αποδώσει την αληθινή εικόνα της τελικής κατανάλωσης, αν δεν έχουμε εκπαιδευμένους, ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους χρήστες. Οι μελέτες και οι συγκρίσεις που έχουν γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν έως και απόκλιση 30%.
  Ένα σοβαρό εργαλείο όταν μιλάμε για «μηδενική κατανάλωση» είναι η δυναμική προσομοίωση των ενεργειακών αναγκών και θα περίμενα ως εργαλείο και δυνατότητα να ενταχθεί επίσης στην ενεργειακή στρατηγική.

  Είναι επίσης απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τα δημόσια κτήρια! Πώς θα καθοριστούν οι στόχοι για το 2019! αν δεν υπάρχουν στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση; Και αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για δημόσια κτήρια, τι να περιμένουμε στα ιδιόκτητα;

  Σοφία Λαγοπάτη – Γιώργος Γουρλής
  Clima Design and Building Science

 • Λόγω παρατήρησης τόσο μικρού αριθμού σχολίων σε ένα τόσο σημαντικό κατά την άποψή μου νομοσχέδιο, προλογίζω.
  Είναι προφανές πως οι πολίτες οδηγήθηκαν στην απαξίωση του ορισμού της «ανοικτής διακυβέρνησης» με αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας κατά το παρελθόν ήταν η προ-ανάρτηση του νομοσχεδίου και κατόπιν του πέρατος της διαβούλευσης, το προ-αναρτημένο κείμενο να γίνεται νόμος του κράτους χωρίς να αλλάζει ούτε κόμμα (βλέπε: προ-ανάρτηση νομοσχεδίου Ν4067/ σχόλια /ψηφισμένος Ν4067). Παραμένω υπομονετικά με την προσδοκία αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει.

  Το παρών νομοσχέδιο αποτελεί μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ για την Πατρίδα μας, ώστε αυτή να καταστεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο λόγος είναι εξαιρετικά απλός.
  Σήμερα που βήμα-βήμα ξεπερνούμε την περίοδο της μιζέριας, το διάστημα οικοδομικής ατονίας βρίσκει το εθνικό κτηριακό απόθεμα κατά μέσο όρο μια οκταετία πιο γερασμένο. Παράλληλα και λόγω της χρονικής συγκυρίας διεθνώς , οι επιστημονικές εξελίξεις-ανακαλύψεις στον τομέα ΝΖΕΒ, έτρεξαν με πολλαπλάσια του συνήθους ταχύτητα. Επειδή την πρόσφατη περίοδο οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των κτηρίων ήταν σχεδόν μηδενικές, ο μέσος συντελεστής οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας σχετικών παρεμβάσεων είναι πιο υψηλός παρά ποτέ. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα «άλμα» που θα φέρει το εθνικό κτηριακό απόθεμα στο βέλτιστο ενεργειακό επίπεδο διεθνώς.

  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΖΕΒ
  Ήδη στη χώρα μας έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα «παθητικά σπίτια», με ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης , κάτω των 15ΚWh/μ2* (*αναγόμενη σε ζωτικούς χώρους διαβίωσης δηλαδή κατά αντιστοιχία με τον Ελληνικό ΚΕΝΑΚ είναι <13ΚWh/μ2).
  Κατόπιν έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα «Zero Heating Demand» (κτήρια Μηδενικών απαιτήσεων θέρμανσης) που σημαίνει ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
  Τα παραπάνω αποτελούν οικονομοτεχνικά βιώσιμες επενδύσεις, τις οποίες ιδιώτες επέλεξαν κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης από τους μηχανικούς των , δεν εσωκλείουν υψηλότερο κόστος υλοποίησης από τα συμβατικά κτήρια, δεν απαιτούν αθρόες εισαγωγές προϊόντων, βασίζονται στην επιστημονική κατάρτιση των μελετητών.

  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  1)ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – Άρση νομικών στρεβλώσεων
  Ήδη από το 2011 σε συναντήσεις μου στο ΥΠΕΚΑ με ειδικούς συμβούλους του τότε υπουργού, έχω προτείνει την εξαίρεση του πάχους θερμομονωτικής στρώσης από το συντελεστή δόμησης (ΣΔ). Και τούτο διότι όπως τότε εξήγησα, αποτελούσε τροχοπέδη για την ενεργειακή θωράκιση. Αφενός οι πολίτες θα μείωναν τις δαπάνες θέρμανσης αφετέρου θα αύξαναν τα μ2 του κτίσματος , που σημαίνει αύξηση φορολογητέας ύλης , μείωση μ2 για τους επαγγελματίες κατασκευαστές κτλ. Είναι ευτυχές πως μέρος των προτάσεων έχουν σήμερα γίνει νόμος του κράτους . Πλην όμως, παραμένουν ενεργές δεκάδες αντίστοιχες νομικές στρεβλώσεις. Ενδεικτικά:
  Α) Δεν επιτρέπεται ούτε κλάσμα προσθήκης εξωτερικής θερμομόνωσης, για ισόγειους χώρους κτισμένους επί της ρυμοτομικής γραμμής. Κάνω μνεία τα εξής:
  -το βασιλικό διάταγμα του 1955 επέβαλε αυτόν τον τρόπο δόμησης (επαφή με ΟΓ)
  -σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα κτήρια προϋφίστανται του καθορισμού ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών
  -έχουν ήδη προηγηθεί σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις που διευκόλυναν την στατική ενίσχυση, την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου και μάλιστα για πλάτος έως 30εκατοστά.
  Εκ των άνω συμπεραίνω πως το δημόσιο όφειλε ήδη να έχει δείξει αντίστοιχη σχετική ευαισθησία και ανοχή προς διευκόλυνση της θερμικής θωράκισης των κτηρίων.

  Β) Δεν έχουν εξαιρεθεί οι εγκαταστάσεις ενεργειακής προστασίας από λοιπά περιοριστικά όρια. Εν παραδείγματι:
  -Η προσθήκη μόνωσης στην οροφή δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε υφιστάμενα κτήρια που το μέγιστο ύψος έχει εξαντληθεί. Στα νεόδμητα ενδέχεται να στερεί ακόμα και όροφο, καθότι για όσους γνωρίζουν η θερμομονωτική στρώση που ευκολότερα και οικονομικότερα συμβάλει στην επίτευξη ΝΖΕΒ ,αναλόγως υλικού και περιπτώσεως απαιτεί πάχος μεταξύ 25 και 50 εκατοστών.
  -Η μόνωση οροφής πυλωτής δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε υφιστάμενα όπου το ελεύθερο ύψος είναι το ελάχιστο επιτρεπτό κατά ΝΟΚ. Σε νεόδμητα ενδέχεται να είναι περιοριστικού χαρακτήρα για το υπόλοιπο κτίσμα.
  -Υφιστάμενα σε κεκλιμένη ή μη επαφή με ιδεατό στερεό δεν μπορούν να εγκαταστήσουν σκίαστρα μάζας-προεξοχών. Επίσης εξαιρετικά σημαντικό για τη μείωση της ακτινοβολίας επί μαζών που θερμοσυσσωρεύουν και η θερμική μετάβαση επιταχύνεται και διατηρείται για όλο το 24ωρο.
  Γ) Δεν έχει διευκολυνθεί ο μηδενισμός των θερμογεφυρών που προκαλούνται από συνέχεια του στατικού φορέα εξωτερικών χώρων με τους εσωτερικούς. Στη Γερμανία, η πιο συνήθης πρακτική για το μηδενισμό θερμογεφυρών προβόλων (οι χειρότερες του είδους), είναι η κατασκευή ανεξάρτητου φέροντα οργανισμού, εν επαφή στην όψη του κτηρίου. Το ξεχωριστό στατικά κτήριο δεν εισέρχεται στη θερμομονωτική στρώση του κελύφους των θερμαινόμενων χώρων.
  Στη χώρα μας κάτι τέτοιο συναντά νομικά εμπόδια. Η προσμέτρηση ενός τέτοιου κτηρίου στον ορθά κατά τα λοιπά μειωμένο συντελεστή κάλυψης , εμποδίζει την δυνατότητα απλής επίλυσης του προβλήματος. Πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημασίας, καθότι στη χώρα μας οι εξωτερικοί χώροι είναι και κατ αναλογία πολύ περισσότεροι . Συνεπώς αν δεν προηγηθεί νομοτεχνική βελτίωση, οι θερμικές απώλειες του μέλλοντος θα είναι οι θερμογέφυρες των προβόλων. Άλλη λύση θα ήταν η αθρόα εισαγωγή πανάκριβων ειδικών τεμαχίων θερμοδιακοπής, που όμως δεν παράγονται στη χώρα μας.
  …και δεκάδες άλλες νομοτεχνικές στρεβλώσεις οι οποίες πρέπει να εξετασθούν και να αρθούν συγκεντρωτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο νομοθέτης απαγορεύει να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα για τα οποία ο ίδιος συνέβαλε. Εμφανίζεται μάλιστα αρωγός με επιδοτήσεις και κίνητρα, που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οδηγούν σε αποτελέσματα που από άλλα νομοθετήματά του κρίνονται αυθαίρετα, ενέχουν ποινικές κυρώσεις ,χρηματικό πρόστιμο, ακόμα και φυλάκιση.

  2) ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΖΕΒ– Μόχλευση με φιλική προς την κοινωνία μέθοδο
  -Μείωση του συνόλου των φόρων που ακολουθούν τα κτήρια (όχι μόνον του ΕΝΦΙΑ)
  -Αύξηση συντελεστών δόμησης (όχι μόνο ΣΔ)
  -Μείωση προστίμων υφισταμένων αυθαιρέτων
  Παρακάτω στην τελική ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, εξηγώ πως ικανοποιούνται τα παραπάνω.

  3) ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΖΕΒ
  Τα όρια χαρακτηρισμού προτύπου «GR-ΝΖΕΒ» ,πιστεύω πως είναι πλήρως ρεαλιστικό και οικονομοτεχνικά βέλτιστο, να ικανοποιείται μία τουλάχιστον εκ των δύο κάτωθι συνθηκών:
  Α) κυρίως βασιζόμενο σε σύνολο ετήσιων απαιτήσεων ισοδύναμου ενέργειας < 25*KWh/μ2**
  Ή
  Β) αποκλειστικά βασιζόμενο σε σύνολο ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας < 15*ΚWh/μ2**
  *Τα ποσά αυτά ενέργειας, βασίζονται σε πολυετείς έρευνες , εφαρμογές και παρακολούθηση κτηρίων του Ελλαδικού χώρου.
  **Η αναγωγή γίνεται στα μ2 ζωτικού χώρου διαβίωσης (όπως αυτός περιγράφεται στην τελική ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ)

  Αναλυτικά ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α αθροίζουμε:
  -ποσά ενέργειας (όχι τελικές καταναλώσεις) που απαιτεί το κτήριο για θέρμανση-ψύξη-ύγρανση/αφύγρανση
  -ποσά καταναλισκόμενης ενέργειας για ΖΝΧ και όλες τις καταναλώσεις συσκευών ή διατάξεων που η λειτουργία τους στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης. Ακόμα δηλαδή και ανεμιστήρες οροφής, κυκλοφορητές συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας, κεντρικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας ή χωρίς κτλ.
  -αφαιρούμε τα ποσά ενέργειας από παραγωγή Α.Π.Ε.

  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β αθροίζουμε:
  -ποσά ενέργειας τελικών καταναλώσεων του κτηρίου για θέρμανση-ψύξη-ύγρανση/αφύγρανση
  -ποσά καταναλισκόμενης ενέργειας για ΖΝΧ και όλες τις καταναλώσεις συσκευών ή διατάξεων που η λειτουργία τους στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης. Ακόμα δηλαδή και ανεμιστήρες οροφής, κυκλοφορητές συστημάτων βεβιασμένης κυκλοφορίας, κεντρικός αερισμός με ανάκτηση ενέργειας ή χωρίς κτλ.
  -αφαιρούμε τα ποσά ενέργειας από παραγωγή Α.Π.Ε.

  Με τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα τα κτήρια να αντιμετωπίζονται είτε με έμφαση στον παθητικό σχεδιασμό είτε με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών. Κατά συνέπεια δεν εξαιρείται κανένας σχετικός επιστημονικός κλάδος ή προϊόν. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε συναφή αποτελέσματα όσον αφορά την ενεργειακή εξάρτηση των κτηρίων, αφού στην Α περίπτωση οι τελικές καταναλώσεις μειώνονται δραστικά με τη συμμετοχή διατάξεων που μειώνουν την τελικώς καταναλισκόμενη ενέργεια (π.χ. αντλίες θερμότητας). Εν γένει, για όσα κτήρια οι σχεδιαστικές, κλιματικές, γεωμετρικές ή άλλες ειδικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, μία για όλες τις περιπτώσεις ρεαλιστική εγκατάσταση Α.Π.Ε. δύναται να συμβάλει στην επίτευξη της ζητούμενης παραδοχής.

  GR-ΝΖΕΒ /η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ για την Ελλάδα
  Το σύνολο των παραπάνω μπορεί να ικανοποιηθεί απλά με το προς ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο να περιλαμβάνει και τα εξής:
  α) Κτήρια και αυτόνομα τμήματα κτηρίων (διαμερίσματα), που εντάσσονται στην κατηγορία «GR-ΝΖΕΒ», αυτομάτως λαμβάνουν τα ωφελήματα των ευεργετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, οι οποίες επισχύουν προηγούμενων διατάξεων και κανονισμών, κανονιστικών διατάξεων κτλ. στο σύνολό τους.
  β) Νέα και υφιστάμενα κτήρια «GR-NZEB» που εντάσσονται στο «Εθνικό μητρώο κτηρίων GR-NZEB», φέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο χαρακτηριστική σήμανση (ταμπελάκι), το οποίο χορηγείται από το αρμόδιο υπουργείο.
  γ) Σε νέα και υφιστάμενα «GR-NZEB» κτήρια, στο συντελεστή δόμησης (Ν.4067/2012 αρ.11 §5α) προσμετρούν οι επιφάνειες «ζωτικών χώρων διαβίωσης» που ορίζονται ως εξής:
  – οι καθαρές προσβάσιμες επιφάνειες στο εσωτερικό των κτηρίων, με ελεύθερο ύψος άνω των 2 μέτρων. Εσωτερικά χωρίσματα, λογίζονται ως προσβάσιμες επιφάνειες.
  – επιφάνειες με ελεύθερο ύψος μεταξύ 1 και 2 μέτρα προσμετρούμενες κατά το ήμισυ
  – δεν προσμετρούνται επιφάνειες με ελεύθερο ύψος κάτω του μέτρου
  – δεν προσμετρούνται ποδιές κουφωμάτων που δημιουργούν εσωτερικές επιφάνειες πλάτους κάτω των 15εκ.
  – δεν προσμετρούνται επιφάνειες εσωτερικών κλιμάκων με τουλάχιστον 3 (τρία) ή και περισσότερα ρίχτια
  δ) Σε νέα και υφιστάμενα «GR-NZEB» κτήρια, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του συντελεστή κάλυψης και όπως αυτές ορίζονται στον Ν.4067/2012, πλην όμως δεν προσμετρούνται στην κάλυψη οι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι κάθε είδους (ημιυπαίθριοι και πρόβολοι).
  ε) Θεωρητικός υπολογισμός κτηρίων «GR-NZEB» δύναται να εκτελείται με κάθε λογισμικό που αναγνωρίζεται σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ψηφιακό αρχείο (σε Ελληνική ή Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα) στο σχετικό εθνικό μητρώο. Μοναδική δέσμευση αποτελεί η χρήση αντιστοίχων γενικών παραδοχών επίλυσης που ορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο. Με μέριμνα των εταιρειών ή φορέων έκδοσης των σχετικών λογισμικών, θα δημιουργηθεί λίστα αναγνωρισμένων – κατάλληλων σχετικών υπολογιστικών συστημάτων.
  στ) Στο μητρώο δύναται να εντάσσονται υφιστάμενα κτήρια ή αυτοτελή τμήματα αυτών (διαμερίσματα) και να λαμβάνουν Εθνικό πιστοποιητικό «GR-NZEB» όπου αναγράφονται τα βάσει ζωτικών χώρων διαβίωσης μεγέθη ιδιοκτησίας. Τα μεγέθη αυτά επισχύουν προηγουμένων μεγεθών και έχουν χρήση-νομικό αντίκρισμα για την ευνοϊκή μεταβολή των μεγεθών φορολογικών στοιχείων του ακινήτου. Δεν μεταβάλλονται μόνον τα ιδανικά μερίδια οικοπέδου σε περιπτώσεις αυτοτελών ιδιοκτησιών με σύσταση.
  ζ) Σε κτήρια που ήδη προ της εφαρμογής του παρόντος ικανοποιούν τις παραδοχές του προτύπου «GR-NZEB» ,οι ευεργετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή κατόπιν λήψης του σχετικού Εθνικού πιστοποιητικού «GR-NZEB ».
  η) Υφιστάμενα κτήρια ή αυτοτελή τμήματα αυτών που πρόκειται να αναβαθμιστούν σε «GR-NZEB» , απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης οικοδομικής αδείας με τον όρο να λάβουν ειδική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής:
  -τεχνικής έκθεσης μηχανικού
  -μελέτης «GR-NZEB»
  -υπεύθυνη δήλωση τεχνικού ασφαλείας
  -ΣΑΥ-ΦΑΥ
  -επιμετρητικά σχέδια και πινακίδα νέων προσμετρούμενων στο ΣΔ μεγεθών
  Προ της έναρξης εργασιών απαιτείται η ανάρτηση πινακίδας με τον αριθμό ειδικής αδείας σε εμφανές σημείο στο εργοτάξιο και αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
  θ) Για κτήρια που πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων, τα πραγματοποιούμενα μεγέθη υπολογίζονται βάσει του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ικανοποίησης του προτύπου «GR-NZEB» και λήψης του σχετικού πιστοποιητικού, εντός 12 (δώδεκα) μηνών.
  ι) Για κτήρια που ήδη έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων, δύναται τα πραγματοποιούμενα μεγέθη και πρόστιμα να υπολογίζονται βάσει του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ικανοποίησης του προτύπου «GR-NZEB» και λήψης του σχετικού πιστοποιητικού. Το νέο μειωμένο πρόστιμο θα συγκρίνεται με τα καταβληθέντα ποσά και οι υπολειπόμενες οφειλές θα περικόπτονται. Σε περίπτωση που ήδη έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσά, με εξαίρεση των αρχικών παραβόλων, τα υπερβάλλοντα ποσά θα επιστρέφονται.

  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Με μια εν δυνάμει εφαρμογή των ως άνω, δημιουργούνται εξαιρετικά σημαντικά κίνητρα για τους πολίτες, αφού μειώνονται δραστικά τα φορολογούμενα μεγέθη των ιδιοκτησιών ήτοι ΕΝΦΙΑ, ΦΜΑΠ, τεκμήρια, φόροι μεταβίβασης κτλ.
  Αντίστοιχα οι επαγγελματίες κατασκευαστές, έχουν ένα αμφίδρομο κίνητρο υλοποίησης αφού μπορούν να υλοποιούν ελαφρώς περισσότερα μ2 και παράλληλα να προσφέρουν χαμηλότερα φορολογούμενο προϊόν.
  Στον αντίποδα, το Ελληνικό κράτος έχει να κερδίσει από το ενεργειακό πλεόνασμα και από την έντονη αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας.
  Ο βραχνάς των τακτοποιημένων αυθαιρέτων με ορίζοντα αβεβαιότητας παύει οριστικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των κτισμάτων ενέχει αυθαιρεσίες που θα μπορούν να νομιμοποιηθούν οριστικά, χωρίς κίνδυνο πρόσκρουσης στο ΣτΕ. Άλλος ένας λόγος να ισχυροποιηθούν οι αξίες του κτηριακού πλεονάσματος καθότι θα μπει ένα φρένο στην απαξίωση των υφιστάμενων κτηρίων που όλα έχουν μικροαυθαιρεσίες.
  Το εθνικό σύστημα αξιών (και το τραπεζικό) αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο με πολύ ισχυρότερα collaterals, που επιτρέπει την ευκολότερη και με ευνοϊκότερους όρους κυκλοφορία χρήματος.
  Δεν χρειάζεται οικονομική συμμετοχή από το Ελληνικό δημόσιο.
  Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται οικονομοτεχνικός κίνδυνος λόγω επιστροφής προστίμων, μείωσης φόρων κτλ. καθότι το εργατικό δυναμικό σε πλήρη απασχόληση, χρειάζεται σειρά ετών για να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα κτήρια. Στον αντίποδα κάθε αναβάθμιση δημιουργεί κυκλοφορία χρήματος, γεννά θέσεις εργασίας και άμεσα φορολογητέα ύλη.

  ΣΥΝΟΨΗ
  Οι παραπάνω προτάσεις οδηγούν σε ένα σύστημα που ρυθμίζει πάρα πολλά θέματα αυτομάτως.
  -Το σύστημα καταμερισμού των φόρων γίνεται δικαιότερο, αφού ο καθένας συμβάλει φορολογικά για τους χώρους που χρησιμοποιεί και όχι γιατί εν παραδείγματι κατοικεί σε ένα παλαιό κτήριο με πέτρινες τοιχοποιίες πάχους 50 εκατοστών. Ακόμα και οι «πλαστές» επιβαρύνσεις που σήμερα απαξιώνουν τα πολύ παλιά και τα ήδη κριθέντα «διατηρητέα κτήρια», αναιρούνται. Εκτός από την κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοκρατία, συνεισφέρουν στη διατήρηση περισσότερων νεοτέρων μνημείων μελλοντικά κάτι που επίσης είναι διαχρονικά επιθυμητό αλλά και οικονομοτεχνικά βέλτιστο.
  -Ο τεχνικός κόσμος επικεντρώνεται στις βέλτιστες οικονομικά λύσεις και όχι σε κοστοβόρες λύσεις στο βωμό των εκμεταλλεύσιμων τετραγωνικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ είναι η παρούσα πρακτική χρήσης μικρότερων υπεροπλισμένων διατομών υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος αντί των οικονομικότερων ελαφρώς οπλισμένων μεγαλύτερης διάστασης, καθαρά για λόγους εξοικονόμησης μ2 εκμετάλλευσης.
  Είναι πάρα πολλά δηλαδή που τόσο απλά μπορούν να ρυθμιστούν. Ασφαλώς είναι απόλυτα δικαιολογημένο, όσοι είχαν την υπομονή να διαβάσουν τα παραπάνω να εντοπίζουν πολλά ερωτηματικά και αρκετά σημεία διαφωνίας. Είναι εύλογο όμως να μην μπορώ να συμπεριλάβω όλες τις λεπτομέρειες , επεξηγήσεις ή και σκαριφήματα, στις λίγες αυτές σειρές όπου απλά διατυπώνω μια «γραμμή άποψης» βασισμένη στην πολυετή εμπειρία μου στον πραγματικό κόσμο των κατασκευαστικών έργων. Έχω όμως έτοιμες απλές απαντήσεις σε πλειάδα ερωτηματικών που αντιλαμβάνομαι πως προκύπτουν και με χαρά θα απαντήσω σε όποιον το επιθυμήσει. Κατά τα λοιπά, μην έχετε την ψευδαίσθηση πως σε άλλα κράτη μέλη η οικοδομική νομοθεσία είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Αυτό είναι που δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και θερμά παρακαλώ όσους έχουν σκέψεις-απόψεις να επιμείνουν και να τις αποτυπώνουν. Η επικοινωνία της πολιτείας με τα μέλη της είναι το ισχυρότερο εργαλείο και κάποια στιγμή θα αξιοποιηθεί προς όφελος όλων μας.

  Με τιμή
  Στέφανος Κ. Χατζούλης / XG group of engineers
  E-mail: stefanos@x-g.gr

 • Τα θερμικά ηλιακά συστήματα είναι από τις ελάχιστες τεχνολογίες ΑΠΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω της παραγωγής στην Ελλάδα.
  Το σχέδιο νόμου βασίζεται στον υπολογισμό βέλτιστου κόστους. Δυστυχώς υπάρχει αδυναμία ελέγχου του υπολογισμού βέλτιστου κόστους καθώς δε φαίνονται τα στοιχεία κόστους που χρησιμοποιήθηκαν όπως το κόστος συστημάτων.
  Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει μια σαφής τάση αισιόδοξης απόδοσης αντλιών θερμότητας, ιδιαίτερα αέρος/αέρος που επηρεάζει προφανώς τους υπολογισμούς. Επίσης η απόδοση θερμικών ηλιακών ανά τ.μ. είναι μεγαλύτερη από αντίστοιχα φωτοβολταϊκά. Η σημερινή επιδότηση μέσω net metering αλλοιώνει τους υπολογισμούς κόστους/ οφέλους. Γι’ αυτό πρέπει να προηγείται η κάλυψη των θερμικών αναγκών από θερμικά ηλιακά σε σχέση με φωτοβολταικά και αντλίες θερμότητας. Αυτό δε σημαίνει ότι δε πρέπει να τοποθετούνται και φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα συνδυασμένα με αποθήκευση, καθώς αποτελούν ένα εξαιρετικό μέτρο για τη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του κτιρίου.
  Όπως αναφέρεται στο 2012/C 115/, στο πλαίσιο του ορισμού του «συνολικού κόστους», τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του μακροοικονομικού βέλτιστου κόστους, πέραν του κόστους των ανθρακούχων εκπομπών, και άλλες περιπτώσεις εξωτερικού κόστους (λόγου χάρη, κόστος για το περιβάλλον ή την υγεία). Αυτό δε φαίνεται να έχει επιλεγεί με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις χρήσης συμβατικών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο.
  Πρόταση τροποποίησης:
  – Να συμπεριληφθούν τα εξωτερικά κόστη στον υπολογισμό του συνολικού κόστους.

  Επίσης στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ότι: σε δέσμη/παραλλαγή μέτρων είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης που είναι οικονομικά αποδοτικά, καθώς και μέτρα που δεν είναι ακόμη οικονομικά αποδοτικά αλλά θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση πρωτογενούς χρήσης ενέργειας και CO2 στο πλαίσιο του συνολικού εννοιολογικού σχεδιασμού του κτιρίου, εφόσον τα συνολικά οφέλη της δέσμης πράγματι υπερβαίνουν το κόστος κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου ή του δομικού στοιχείου.
  Τέτοιο μέτρο είναι ο ηλιακός κλιματισμός. Προώθηση τέτοιων τεχνολογιών θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης.
  Προτάσεις τροποποίησης:
  – Να προωθείται ο ηλιακός κλιματισμός ιδιαίτερα σε κτίρια τριτογενούς τομέα.
  – Να προβλέπεται η εγκατάσταση θερμικών ηλιακών για κάλυψη τουλάχιστον 30% της θέρμανσης χώρου.

  4.1.Κανονιστικά μέτρα
  Πρόταση τροποποίησης:
  – Να καταργηθεί η εξαίρεση β του ν.4122/2013 (άρθρο 6, παρ. 4).

  4.2. Χρηματοδοτικά προγράμματα
  Πρόταση τροποποίησης:
  – Να διαγραφεί «με την αξιοποίηση των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών» ώστε να μη περιορίζεται η δυνατότητα υλοποίησης από άλλους επενδυτές.

 • Είναι πολύ ευχάριστο που έστω και με καθυστέρηση, έχουμε πρόοδο στο θέμα του Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

  Μετά από μελέτη του Εθνικού Σχεδίου, προτείνουμε τα εξής:

  Στα χαρακτηριστικά Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)
  (α) Το Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης να οριστεί κατηγορία ενεργειακή κλάσης Α+ για όλα τα κτίρια (νέα ή υπάρχοντα, κατοικίες ή τριτογενούς τομέα), δεδομένου ότι πρέπει να θέσουμε την καλύτερη διαθέσιμη ενεργειακή κλάση, όπως και άλλες χώρες. Είναι λογικό να απαιτούμε από το Ελληνικό κράτος, τα κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης να έχουν τόσο χαμηλή ενέργεια, όσο και σε άλλες χώρες – ακολουθώντας τα καλύτερα από αυτά τα παραδείγματα.

  Στα Κανονιστικά Μέτρα:
  (α) Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται με πιστοποιημένο προσωπικό κατά ΕΣΥΔ, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις πια είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν επαρκεί ανειδίκευτο προσωπικό λόγω του οποίου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μη ικανοποιητικό ή προβληματικό
  (β) Να γίνουν βελτιώσεις στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, που να βοηθούν την υλοποίηση Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (για παράδειγμα: Οι ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν περιγράφουν πως πρέπει να είναι η διάταξη στα μπαλκόνια ώστε να είναι δυνατή η μόνωσή τους και να αποτρέπονται θερμογέφυρες. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές που να επιτρέπουν και να υποβοηθούν την όσο το δυνατόν πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσα από τον ορθό σχεδιασμό των κτιρίων)

  Στα Χρηματοδοτικά Μέτρα:
  (α) να υπάρξει δέσμευση συνέχισης του προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον
  (β) να υπάρξει χρηματική δέσμευση για τα ποσά που θα διατεθούν ή να τεθεί στόχος σε ετήσιο ποσοστό των ιδιωτικών κτιρίων που θα αναβαθμίζονται
  (β) να καταγραφεί ποσό για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ή έστω να τεθεί στόχος σε ετήσιο ποσοστό των δημοσίων κτιρίων που θα αναβαθμίζονται ενεργειακά
  (γ) όποιος χρηματοδοτείται να έχει υποχρέωση να κατασκευάζει Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και πριν το 2020

 • Σε συνέχεια προηγούμενού μας σχολίου:

  Σημαντικό τμήμα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου είναι ο ορισμός του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

  Στο ζήτημα αυτό, το Εθνικό Σχέδιο, ενώ καταγράφει αναλυτικά τα κείμενα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις μελέτες που έγιναν με παραγγελία της Επιτροπής, αποφασίζει να θέσει ως Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ) την κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Α για τις νέες κατοικίες και κτίρια, ενώ μόνο Β+ για τις υφιστάμενες κατασκευές.
  Η διαπίστωση της ΕΕ (29.07.2016/1318) είναι ότι κάποια μέλη επέλεξαν την καλύτερη ενεργειακή κλάση (αναφέροντας την Α++, αντίστοιχα με την ελληνική Α+). Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα να επιλέξει ούτε την υποδεέστερη Α και πολύ περισσότερο, ούτε την Β+.

  Ενδεικτικά η ΕΕ αναφέρει ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη επιλέγουν καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας όχι μεγαλύτερες από 50 kWh/(m2.y) για κατοικίες. Σημειώνω ότι με τα αναφερόμενα στατιστικά στοιχεία στο Εθνικό Σχέδιο, αυτό θα ίσχυε μόνο για τις κλιματικές ζώνες Α και Β, ενώ οι καταναλώσεις γίνονται μεγαλύτερες για τις Κλιματικές Ζώνες Γ και Δ, φτάνοντας τα 67-94 kWh/(m2.y). Υποθέτουμε ότι οι πίνακες του Εθνικού Σχεδίου αναφέρονται σε «πρωτογενή ενέργεια» σε kWh/(m2.y), γιατί οι αναμενόμενες τιμές από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη «συνολική ή καθαρή πρωτογενή ενέργεια» (net primary energy) είναι 0-15 kWh/(m2.y).

  Είναι προφανές ότι μόνο η επιλογή της ενεργειακής κλάσης Α+ καλύπτει τις απαιτήσεις και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ορισμός του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, για να βρίσκεται η Ελλάδα στις ελάχιστες απαιτήσεις.
  Δεν υπάρχει κανένας λόγος για υποδεέστερη αντιμετώπιση των υφιστάμενων κτιρίων, όταν αυτά ανακαινίζονται. Η ενεργειακή κλάση Α+ ως όριο του Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης πρέπει να εφαρμοστεί και στα νέα και στα υφιστάμενα κτίρια.

  Επιπλέον, στα Κανονιστικά Μέτρα, δεν έχει καταγραφεί το πιο απλό, όσο αυτονόητο και αν φαίνεται:
  Ότι δε θα εγκρίνεται άδεια οικοδομής μετά την 1/1/2019 για τα δημόσια κτίρια και μετά την 1/1/2020 για τις ιδιωτικές κατασκευές, αν δεν χαρακτηρίζεται Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΕΚ), σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ορισμό (όποιος και να είναι αυτός).

  Στα Χρηματοδοτικά Μέτρα, καταγράφεται μόνο ότι θα γίνουν «στοχευμένα προγράμματα» με «αξιοποίηση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών». Δηλαδή μηδενική χρηματοδότηση από το κράτος (αφού οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών είναι αυτοχρηματοδοτούμενες) ! Και όμως, το κράτος επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση με προγράμματα όπως το Εξοικονομώ. Μπορεί λοιπόν να καταγραφεί
  (α) δέσμευση του κράτους για συνέχιση του Εξοικονομώ Κατ’Οίκον
  (β) δέσμευση για ποσό χρηματοδότησης κατ’ έτος σε εκατομμύρια ευρώ και όχι γενικόλογο χαρακτηρισμό
  (γ) δέσμευση ότι οποιαδήποτε ενεργειακά προγράμματα θα επιδοτούν την καλύτερη ενεργειακή κλάση (Α+) και όχι οποιαδήποτε υποδεέστερη,
  (δ) δεσμευτικός στόχος για ποσοστό των κτιρίων που θα ανακαινίζονται κάθε χρόνο, και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και, μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, για τα κρατικά κτίρια.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2018, 22:37 | Γιώργος Κανέλλης

  Το Εθνικό Σχέδιο πρέπει να ενθαρρύνει όχι μόνο την αναβάθμιση του υφισταμένου κτιριακού δυναμικού της χώρας από πλευράς παθητικών συστημάτων (εξοικονόμηση ενέργειας) αλλά και την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με φωτοβολταϊκά.
  Πιθανές προβλέψεις:
  -Σε όλα τα νέα κτίρια ιδιωτικά και δημόσια,προβλέπεται εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων εξαρχής. Εξαιρέσεις τεκμηριώνονται αυστηρά από τον υπεύθυνο μηχανικό.
  -Σύστημα κινήτρων (φορολογικά κυρίως) για την ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιοτέρων κτιρίων τόσο από πλευράς παθητικών συστημάτων όσο και από πλευράς αυτοπαραγωγής
  -Κάθε περιφέρεια και Δήμος (παρομοίως τα Υπουργεία σε ότι αφορά δικά τους κτίρια) υποχρεώνονται να καταρτίσουν 5ετές πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης (παθητικής και ενεργητικής) των δημοσίων κτιρίων, με προτεραιότητα σε αυτά που είναι 100% ιδιοκτησίας τους (πχ δικαστικά και εκπαιδευτικά κτίρια)
  -Θεσμοθέτηση βραβείων για τους μαθητές τεχνικών λυκείων, και φοιτητές τριτοβάθμιας για την ανάπτυξη ιδεών για εξοικονόμηση ενέργειας και στήριξη της αυτοπαραγωγής στα κτίρια.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2018, 14:54 | Π.Δ

  Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που δεν μπορούν να μπουν σε κανένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης , λόγω του ότι είναι στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Τειρεσία). Σε καμία επιδότηση -πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν.
  Πρέπει να υπάρξει για όλα αυτά μια νομοθετική πρόβλεψη και μια καλύτερη οικονομική διευκόλυνση ώστε να μπορούν να ενταχθούν και αυτά.

 • Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η πολιτεία προχωρά στον καθορισμό Εθνικού Σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, παρά το γεγονός ότι αυτό το Εθνικό σχέδιο έρχεται με σημαντικότατη καθυστέρηση, 10 χρόνια μετά την Οδηγία 2010/31/ΕΕ και ενώ οι περισσότερες από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει όχι μόνο σε Εθνικό Σχέδιο, αλλά και σε καθορισμό ενδιάμεσων στόχων ήδη από το 2015 και πιο πριν.

  Πριν προχωρήσουμε σε παρατηρήσεις επί της ουσίας, είναι αναγκαίο να καταγραφούν σημαντικότατα θέματα για τους ορισμούς:

  1. Δεν ορίζονται (όσο προφανείς και να είναι) οι μονάδες μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης.

  2. Στην παράγραφο 3.1, όπου βρίσκεται ο πίνακας 3, αναφέρεται γενικά ότι ο πίνακας περιέχει «εύρος τιμών ενεργειακών καταναλώσεων…», χωρίς να δίνεται καμιά πληροφορία αν αυτές οι ενεργειακές καταναλώσεις αφορούν την πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση ή την τελική και αν έχει συμψηφιστεί επιτόπια (προσοχή – αυτό ζητείται: η «επιτόπια» παραγωγή και όχι γενικά) παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

  Σημειώνουμε ότι η μοναδική περίπτωση που αναφέρονται μονάδες στην ενεργειακή κατανάλωση και τον αν είναι πρωτογενής ή όχι, βρίσκεται στην παράγραφο 4.1 με τα Κανονιστικά μέτρα, όπου τίθεται ο ρεαλιστικά και πρακτικά ανέφικτος, έστω και σε μικρό αριθμό κτιρίων, στόχος των 10kWh/τ.μ./έτος πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης για να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά 10%.

  Σχόλια επί της ουσίας της διαβούλευσης, δηλαδή στον ορισμό του κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και στα προτεινόμενα μέτρα θα γίνουν σε επόμενο σχόλιο.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2018, 10:08 | Εμμανουέλα

  Δυστυχώς το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα οφέλη των παθητικών συστημάτων, τα οποία έχουν μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και μπορούν μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού να αναβαθμίσουν και αισθητικά τα κτίρια. Η στόχευση θα πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος και ο σχεδιασμός- κατασκευή να γίνεται υποχρεωτικά με συνεργασία αρχιτεκτόνων μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών. Ο ενεργειακός υπεύθυνος θα πρέπει να αντικατασταθεί με ομάδα που να περιλαμβάνει τουλάχιστον αρχιτέκτονα μηχανικό και μηχανολόγο μηχανικό.

 • Ο στόχος κάλυψης κατά 60% των αναγκών Ζ.Ν.Χ. από ΑΠΕ είναι σωστός αλλά για να μην αποτελεί ημίμετρο, αναγκαίοι και ουσιαστικοί ενεργειακοί, περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες επιβάλουν να επεκταθεί σε αντίστοιχο ποσοστό και η κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μπορούν να συνεισφέρουν οι πολεοδομικά σύννομοι συνδυασμοί BIPV ενσωμάτωσης στον κτιριακό τομέα αρχιτεκτονικών στοιχείων παθητικής ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργητικής ενεργειακής εξοικονόμησης που αποδίδουν τα ενσωματωμένα φωτοβολταικά και ηλιακά στοιχεία των βιοκλιματικών συστημάτων.
  Η ανοιγοκλειόμενη περσιδωτή φωτοβολταική τέντα, η ανοιγοκλειόμενη περσιδωτή φωτοβολταική πέργκολα, η κεραμιδόμορφη φωτοβολταική επικάλυψη στέγης, το ανοιγοκλειόμενο ή σταθερό φωτοβολταικό αίθριο, τα ανοιγοκλειόμενα ή σταθερά φωτοβολταικά περσιδωτά σκιάδια όψης, η μονοκέλυφος ή διπλοκέλυφος φωτοβολταική περσιδωτή σταθερή ή ανοιγοκλειόμενη επένδυση όψης, το ανοιγοκλειόμενο περσιδωτό φωτοβολταικό παράθυρο, τα φωτοβολταικά κάγκελα και οι φωτοβολταικοί σταθμοί οχημάτων είναι μερικά από τα προιοντικά συστήματα δόμησης που αποδίδουν μεσοσταθμικά 125wp και μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακό στέγαστρο και ηλιακή πέργκολα παροχής Ζ.Ν.Χ. ώστε να παρέχουν ολοκληρωμένη συνετή και πολυδιάστατη ενεργειακή αξιοποίηση ΑΠΕ, που ανταποκρίνεται στις πολυλειτουργικές κτιριακές ανάγκες χωρίς απομείωση χρηστικών χώρων και χωρίς αισθητική όχληση.
  Βρίσκομαι στη διάθεσή σας Ζιράιρ Κουγιουμτζιάν

 • Προφανώς αστειεύεστε! Σε τι να κάνουμε σχόλια?
  – στην στατιστική της ΕΛΛΣΤΑΤ?
  – στα στατιστικά των ΠΕΑ του Υπουργείου και την αξιοπιστία τους?
  – στις διεθνείς μελέτες?
  – στον υφιστάμενο ΚΕΝΑΚ με τα άπειρα λάθη?
  – ή στην αυθαίρετη και αστήριχτη τοποθέτηση ότι τα κτίρια Α και Α+ κατά ΚΕΝΑΚ είναι κτίρια ΝΖΕΒ?

  Κατ’ αρχήν να ρωτήσω κάτι πολύ ουσιαστικό για να δούμε σε ποια βάση κάνουμε διαβούλευση : τι εννοείτε στο κείμενο αυτό όταν λέτε ενεργειακή κατανάλωση? Τι καταναλωση εννοείτε όταν μιλάτε για 13-28 Kwh/μ2 το χρόνο? Πρωτογενή? Τελική? κατανάλωση θέρμανσης? Εννοείτε κατανάλωση , ανάγκη ή ισοζύγιο? Αν δεν διευκρινίσετε αυτό τότε δεν μπορούμε να κρίνουμε. Επειδή εγώ θεωρώ ότι μιλάτε για ισοζύγιο τελικής ενέργειας (δηλαδή η κατανάλωση τελικής ηλεκτρικής ενέργειας αφού αφαιρέσετε την παραγώμενη απο ΑΠΕ ενεργεια) σας λέω προκαταβολικά ότι τα νούμε που προτείνετε είναι πολυ απαισιόδοξα και πολυ μακρυά απο τις συστάσεις της ΕΕ της οποίες επικαλειστε στην αρχή του κειμένου.
  Δηλαδη η επιτροπή συστήνει για την μεσογειακή Ζώνη 0-20 Kwh/m2 ισοζυγιο πρωτογενούς ενεργειας και εσείς επικαλείστε 35-90 περίπου.
  Επειδή λοιπόν το όλο «πόνημα» είναι αστοχο , ασύνδετο και λανθασμένο , και διότι στηρίζεταθ σε λάθος στοιχεία απο τα ΠΕΑ και σε εναν λάθος ΚΕΝΑΚ , θα πρότεινα να το μαζέψετε και να το ξαναρίξετε, ακολουθώντας στην χειρότερη περίπτωση την μεθοδολογία των Κυπρίων που εδω και 4 χρόνια (!!!) εχουν δώσει έναν αριστο ορισμό που συνοδεύεται με έναν αριστο τεχνικό οδηγό.

  Κι ένα τελευταίο σχόλιο. Κτίρια ΝΖΕΒ δεν θέλουμε να φτιάχνουμε μόνο για να δίνουμε κινητρα σε κάποιους στον συντελεστή δόμησης. Κτίρια ΝΖΕΒ πρεπει να φτιάχνουμε για να σωσουμε τον πλανήτη. Και αυτό δεν επιτυγχανεται απλά με το να τα κάνουμε κάπως καλύτερα, αλλά με το να τα κάνουμε ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.
  Αυτά που σήμερα προτείνετε, τα βάλατε στα σενάρια του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για το 2030 και το 2050 ? Κανατε προσομειώσεις? Τι σας βγάζουν? Δεν θαθελα να γνωρίζω.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2018, 09:02 | Ηλίας Φρυτζαλάς

  Είναι τεχνικά και επιστημονικά ανόριμο να συζητάμε για nZEB, ενώ θα έπρεπει να συζητάμε για sZEB (Κτίρια Πιστωτικού Ενεργειακού Ισοζυγίου). Η Ελλάδα του «ήλιου και της θάλασσας» είναι και η χώρα της Ηλιακής Ενέργειας! Ενέργεια που μετατρέπεται τόσο σε θερμική όσο και σε ηλεκτρική. Και για να μην πλατιάσω, ένα κοινό σπίτι έχει τη δυνατότητα μέσω του NET METERING, να εξασφαλίσει στο 100% και την ενεργοβορία του (τόσο στις καθημερινές καταναλώσεις του, όσο και στις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης). Αυτό έχει τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό όφελος! Εξαγωγή ενέργειας, μείωση του ecological & carbon footprint, μείωση των φόρων που πληρώνει η Ελλάδα, μείωση των εξόδων της ελληνικής οικογένειας, μέτρο κοινωνικής ενίσχυσης των αδύναμων στρωμάτων, ενεργειακός πλούτος κτλ κτλ κτλ κτλ. Κάτι που ΔΕ συμπεριλήφθηκε ούτε καν στο πρόσφατο Εξοικονομώ κατ οίκον. Αγαπητοί συμπολίτες, δεινοσαυρίζουμε, είμαστε ξεπερασμένοι και απαρχιωμένοι, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ!

  Οίκο Δόμηση – Oiko Domisi (facebook page)
  Ηλίας Φρυτζαλάς (Ilias Fritzalas) – (facebook profile)
  Χωροτάκτης – Πολεοδόμος (Spatial and Regional Planner),M.Sc.
  Υποψήφιος Διδάκτωρ Π.Θ. (Ph.D. Candidate U.Th)
  Tel: 0030 2421 10 1296, Mob: 0030 6978 666 255
  Ροζού 170 (Rozou 170), Βόλος (Volos), Ελλάδα (Greece)