Άρθρο 04 – Διαδικασία

Για την χορήγηση των οικονομικών αντισταθμισμάτων, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Ο θιγόμενος ιδιοκτήτης υποβάλλει διά της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, αίτηση, απευθυνόμενη σε Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών και Φορολογίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων, που υπηρετούν στις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο, είτε την αποζημίωση, είτε την ανταλλαγή της θιγόμενης ιδιοκτησίας του με άλλη του Δημοσίου ή την παραχώρηση σε αυτόν κατά χρήση, για χρονικό διάστημα μέχρι ενενήντα εννέα ετών, δημόσιας έκτασης σε παραπλήσια περιοχή για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση, κατάλληλη για πραγματοποίηση επένδυσης. Ειδικά τα ακίνητα της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α) δύνανται να παραχωρούνται μόνον κατά χρήση στον αιτούντα θιγόμενο ιδιοκτήτη, για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) έτη.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή απαραδέκτου από:
α. τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και την έκθεση τίτλων της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4280/2014,
β. βεβαίωση από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, από την οποία να προκύπτει ότι η θέση της θιγόμενης ιδιοκτησίας εμπίπτει σε περιοχή χαρακτηρισμένη σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986,
γ. τοπογραφικό διάγραμμα του θιγόμενου ακινήτου,
δ. χάρτη κατάλληλης κλίμακας της χαρακτηρισθείσας ως προστατευόμενης περιοχής εντός της οποίας κείται το ακίνητο με σημειωμένο το περίγραμμα της θιγόμενης ιδιοκτησίας,
ε. βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) της περιοχής εντός της οποίας βρίσκεται το θιγόμενο ακίνητο, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το χωροταξικό και πολεοδομικό καθεστώς στην επίμαχη περιοχή κατά το χρόνο κτήσης της κυριότητας του θιγόμενου ακινήτου και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
στ. Στην περίπτωση που ο αιτών προτείνει να του χορηγηθεί δημόσια έκταση για ανταλλαγή ή παραχώρηση η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί πρόθεσης πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου επί της προτεινόμενης προς ανταλλαγή ή παραχώρηση έκτασης.
3. Η ανωτέρω Επιτροπή οφείλει εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης να αποφανθεί, εάν με τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει επέλθει ουσιώδης στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με τον προορισμό της, ενόψει και του ισχύοντος στην περιοχή χωροταξικού και πολεοδομικού καθεστώτος και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση να χορηγηθεί στο θιγόμενο ιδιοκτήτη ένα από τα προβλεπόμενα οικονομικά αντισταθμίσματα και κατά προτεραιότητα το οικονομικό αντιστάθμισμα που προτείνει με την αίτηση του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί το συγκεκριμένο αντιστάθμισμα, η Επιτροπή εισηγείται την παροχή στον αιτούντα άλλου αντισταθμίσματος αιτιολογώντας ειδικά την επιλογή της αυτή. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, η Επιτροπή αιτιολογεί ειδικά την απόφαση της και την κοινοποιεί αμελητί στον αιτούντα.
4. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός της ως άνω προθεσμίας, με απόφαση της Επιτροπής, καθορίζεται το προς ανταλλαγή ή παραχώρηση κατά χρήση ακίνητο ή η αξία της θιγόμενης ιδιοκτησίας, με βάση το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, ως ίσχυε κατά τον χρόνο, που το ακίνητο είχε περιέλθει στην κυριότητα του αιτούντος ιδιοκτήτη ή, υφίσταντο κατά το χρόνο εκείνο αντικειμενικές αξίες με βάση τους εγγύτερα χρονικά ισχύοντες ως άνω πίνακες σε σχέση με τον χρόνο κτήσης του ακινήτου από τον αιτούντα. Το προτεινόμενο ακίνητο προς ανταλλαγή ή παραχώρηση κατά χρήση οφείλει να είναι ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων και τυχόν άλλων περιορισμών αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, δασικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν έχει υπαχθεί σε σύστημα αντικειμενικών αξιών, η αξία της έκτασης εκτιμάται με βάση έκθεση πιστοποιημένων εκτιμητών που έχουν συμπεριληφθεί στον σχετικό κατάλογο που τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών, η αμοιβή των οποίων βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα παρατείνεται για 90 ακόμη ημέρες.
5. Εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση στον θιγόμενο ιδιοκτήτη του επιλεγέντος προς ανταλλαγή ακίνητου ή του προς παραχώρηση ακινήτου ή της κατά τα ανωτέρω καθορισθείσας αξίας του ακινήτου του, δύναται αυτός σε περίπτωση διαφωνίας να υποβάλει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την αρχική εκτίμηση του ακινήτου, μόνο προς όφελος του ενιστάμενου. Η απόφαση της αυτή κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Άπρακτη παρέλευση 60 ημερών από την κατάθεση της ένστασης ισοδυναμεί με σιωπηρή απόρριψη της.
6. Αν, κατά την εξέταση του αιτήματος διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή της έκτασης με έκταση του Δημοσίου ή η παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης σε παραπλήσια περιοχή, η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να καθορίσει το ύψος της οφειλόμενης χρηματικής αποζημίωσης και τον τρόπο καταβολής της.
7. Η χρηματική αποζημίωση βαρύνει τον οικείο προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Η ανταλλαγή ή η παραχώρηση χρήσης ή η χρηματική αποζημίωση οριστικοποιείται με κοινή απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται συνοδευόμενη από τα οικεία διαγράμματα και των δύο ακινήτων, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Ο ως άνω τίτλος στη συνέχεια συνοδευόμενος από το επενδυτικό σχέδιο του αιτούντα για την ανταλλασσόμενη ή υπό παραχώρηση έκταση μεταγράφεται στην οικεία μερίδα του Υποθηκοφυλακείου των δύο ακινήτων, άλλως καταχωρίζεται στα οικεία κτηματολογικά φύλλα των δύο ακινήτων στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απαιτείται να υποβληθούν στη συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να περαιωθεί η διαδικασία. Η διαδικασία της ανταλλαγής ή της παραχώρησης κατά χρήση, ολοκληρώνεται με την μεταγραφή του ως άνω τίτλου στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία ή την καταχώρηση αυτού στα Κτηματολογικά Βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού Γραφείου. Η μεταβίβαση ή η παραχώρηση τελούν υπό την διαλυτική αίρεση της πραγματοποίησης της επένδυσης στο μεταβιβαζόμενο ή παραχωρούμενο ακίνητο εντός πέντε ετών από την μεταγραφή του τίτλου. Όσον αφορά το ανταλλασσόμενο δημόσιο ακίνητο, αυτό διαγράφεται και από το οικείο Βιβλίο Καταγραφής δημοσίων ακινήτων.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της επένδυσης εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί παράταση για την ολοκλήρωση αυτής εντός τριών ετών. Η αίτηση κατατίθεται στην Επιτροπή της παρ. 1, η οποία αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός 90 ημερών από την υποβολή αυτής.

 • 23 Ιανουαρίου 2019, 11:17 | Α’ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΟΡΥΖΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
  Το παρόν σχέδιο Π.Δ. προσπαθεί να εξαλείψει – ρυθμίσει μία χρόνια εκκρεμότητα όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986, το οποίο αναφέρει: “Αν οι επιβαλλόμενοι κατά τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψει του χαρακτήρα και του περιορισμού της ιδιοκτησίας, το Δημόσιο, ύστερα από αίτηση των θιγομένων, μπορεί, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή των ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου είτε την παραχώρηση κατά χρήση στους θιγομένους δημόσιων εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση είτε την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη χρήση της ιδιωτικής έκτασης, είτε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη ιδιοκτησία, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58).”
  Το σχέδιο Π.Δ. έρχεται προς διαβούλευση σε μια χρονική στιγμή που επιβεβαιώνει τους φόβους μας και αποδεικνύει ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν εδώ τον τόπο, και θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για να κατανοήσουν και οι ΄΄αμύηττοι΄΄ το ενδιαφέρον κάποιον οικολογούντων για το περιβάλλον.
  Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, την 10ην -09-2018, βρισκόταν στην παρούσα ιστοσελίδα αναρτημένο προς Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου», στο οποίο εκφράσαμε την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία μας καθώς Υπάρχει ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ιδιοκτησίας μας, ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, αφού απαγορεύονται χρήσεις οι οποίες πριν επιτρέπονταν, και οι οποίες έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων, που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων και συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής. Επιβάλλεται με αυταρχικό τρόπο και με αυστηρά χρονικά περιθώρια, η απομάκρυνση νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων, καθώς οι νέες χρήσεις γης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους.
  Μιλούσαμε για εν κρυπτώ απαλλοτριώσεις και εκδίωξη από την γη μας, με πρόσχημα την τάχα προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστήκαμε υπερβολικοί και μυθομανείς. Και να ως εκ θαύματος έρχεται το υπό διαβούλευση Π.Δ. να επιβεβαιώσει όσα λέγαμε και ειδικότερα στο άρθρο 3 προϋποθέσεις.
  Κατά ποσοστό 95% οι γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο σχέδιο Π.Δ. «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου», (οι ζώνες “ΑΔ” του προτεινόμενου Εθνικού Πάρκου) καταλαμβάνεται από ιδιωτικές ιδιοκτησίες που είναι αρδευόμενες προερχόμενες κυρίως από αναδασμούς του Υπουργείου Γεωργίας που έγιναν στην δεκαετία 1960-1970 (αναδασμοί Σίνδου, Καλοχωρίου, Χαλάστρας, Κυμίνων και Μαλγάρων), στις οποίες έχουν χτιστεί εμπορικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τηρώντας τους νόμους και τους κανόνες που έθετε η πολιτεία κατά τον χρόνο κατασκευής τους. Οι αρχικές ιδιοκτησίες (προ των αναδασμών) προέρχονταν κυρίως από κληροτεμάχια που παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας την δεκαετία 1930-1940.
  Με το υπό διαβούλευση σχέδιο Π.Δ. η νεοσυσταθείσα «αστική οικολογία» που κατοικοεδρεύει εντός τον κρατικών υπηρεσιών, προσπαθεί να μας εκδιώξει από τις νόμιμα αποκτηθείσες περιουσίες μας ΑΖΗΜΙΩΣ, με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, πρακτικές και τακτικές που μας παραπέμπουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Εξισώνουν την ιδιοκτησία – γεωργικές γαίες, άρτια και οικοδομήσιμα κλπ – με τον αιγιαλό, την παραλία, την κοίτη και την όχθη των ποταμών, λιμνών, λιμνοθαλασσών κ.α., καταλαβαίνοντας κανείς πως πρόκειται πλέον για αρπαγή των περιουσιών στο όνομα μιας δήθεν προστασίας περιβάλλοντος.
  Η εποχή που η πολιτεία έκανε πολιτιστική, περιβαλλοντική, αρχαιολογική και δασική πολιτική θεσπίζοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις στην χρήση ακινήτων με τρόπο ανέξοδο για την ίδια αλλά σε βάρος των ιδιοκτητών τους έχει παρέλθει πλέον μετά τη «ιστορική» απόφαση 2165/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) σύμφωνα με την οποία “η θεμιτή επιδίωξη της προστασίας του περιβάλλοντος με επιβολή περιορισμών στη χρήση των ακινήτων δεν απαλλάσσει το Κράτος από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει το θιγόμενο ιδιοκτήτη, το ακίνητο του οποίου κατά το χρόνο κτήσης του δεν υπόκειται στους περιορισμούς αυτούς”.
  Με την παρούσα σας καλούμε όπως τροποποιήσετε τα κάτωθι αναφερόμενα άρθρα του παρόντος σχεδίου Π.Δ..
  Αφαιρέσετε πλήρως από το άρθρο 3 παρ. 1α τις προϋποθέσεις «το θιγόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται εντός αρδευόμενων γεωργικών γαιών, ή/και γεωργικών γαιών που έχουν προέλθει από αναδασμό», επίσης Ολόκληρες τις παραγράφους 1γ και 1δ του ιδίου άρθρου.
  Αντικατασταθεί στο άρθρο 4 παρ. 4 ο όρος αντικειμενική με την όρο εμπορική αξία του ακινήτου, καθώς και στην παράγραφο 2 αφαιρεθεί το «επί ποινή απαραδέκτου».
  Επίσης όσο δε αφορά τις γεωργικές γαίες θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι άμεση η αντικατάστασή τους και στην ίδια περιοχή, καθώς αποτελούν το βασικό εργαλείο των αγροτών, η δε αποζημίωση να καταβάλετε εφάπαξ για να μπορούν να συνεχίσουν τη καλλιέργεια σε άλλο γεωργικό ακίνητο. Θα πρέπει να διαγραφεί η σύνδεση της χορήγησης οικονομικού αντισταθμίσματος με την υποχρέωση υλοποίησης επένδυσης καθώς το οικονομικό αντιστάθμισμα παρέχεται προκειμένου να απαληφθεί η ζημία που υπέστη η ιδιοκτησία από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων.
  Άλλως αποσύρεται το υπό διαβούλευση σχέδιο Π. Δ. και το επαναφέρεται προς συζήτηση αφού το διορθώσετε, προς όφελος των θιγόμενων ακινήτων.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  Για το Δ.Σ. ΤΟΥ Αγροτικού Συνεταιρισμού
  Ο Πρόεδρος
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ

 • 22 Ιανουαρίου 2019, 21:59 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 04 – Διαδικασία:
  Η προβλεπόμενη διαδικασία, με τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής, η οποία θα αποφαίνεται επί των αιτήσεων εντός των σύντομων προθεσμιών των παραγράφων 3, 4 και 5, κρίνεται θετική καθώς έχει επιλεχθεί μια σύντομη, εύκολη και ελάχιστα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία είναι σαφώς προτιμότερη από πολυετείς δικαστικές διαμάχες.

  Στο εν λόγω άρθρο όμως, θα πρέπει να προστεθούν σαφείς προβλέψεις που θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια της διαδικασίας, τόσο ως προς τη λειτουργία της επιτροπής και τη λήψη αποφάσεων (π.χ. πρόβλεψη περί δημοσίευσης των αποφάσεων της επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όσο και ως προς τη δυνατότητα τρίτων προς τη διαδικασία πολιτών να ενημερώνονται σχετικά με τις δημόσιες εκτάσεις που θα ανταλλάσσονται ή παραχωρούνται και να προσφεύγουν, σε περίπτωση ύπαρξης έννομου συμφέροντος, κατά των σχετικών αποφάσεων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σαφέστατα, η παροχή αυτής της δυνατότητας στους τρίτους προς τη διαδικασία πολίτες, πρέπει είτε να προηγηθεί της οριστικοποίησης της ανταλλαγής ή παραχώρησης, δηλαδή πριν την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 8, είτε πριν την περάτωση της διαδικασίας με τις μεταγραφές στις μερίδες του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή με τις καταχωρήσεις στα φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος 9 του υπό διαβούλευση άρθρου.

  Ομοίως, στη διαδικασία του υπό διαβούλευση άρθρου θα πρέπει να προστεθούν σαφείς και λεπτομερείς ρυθμίσεις στην περίπτωση περιοδικής (και όχι έφαπαξ) αποζημίωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Ο εν λόγω τρόπος αποζημίωσης, προβλεπόταν ήδη στο άρθρο 22, παρ. 1 του νόμου 1650/1986 . Το υπό διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος επαναλαμβάνει στο λεκτικό του την περιοδική αποζημίωση, αλλά δεν τη ρυθμίζει με την απαραίτητη λεπτομέρεια, για να μπορεί να τύχει εφαρμογής. Η περίπτωση της περιοδικής αποζημίωσης είναι ξεχωριστή από τις άλλες περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης παύει οριστικά να έχει σχέση με το ακίνητο. Στο προκείμενο οικονομικό αντιστάθμισμα παραμένει ιδιοκτήτης και θα πρέπει να καθορίζεται κάποια μακράς διάρκειας επαναλαμβανόμενη διαδικασία με την οποία να αποζημιώνεται με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η παρ. 6 προβλέπει μεν ότι «η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να καθορίσει το ύψος της οφειλόμενης χρηματικής αποζημίωσης και τον τρόπο καταβολής της», αυτό όμως δεν αρκεί για να καθοριστούν οι όροι και η διαδικασία με την οποία κάποιος θα εισπράττει αποζημίωση σε βάθος χρόνου.

 • 21 Ιανουαρίου 2019, 17:10 | Γιώργος Κυριακόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όλα τα παραπάνω είναι ήδη υποχρέωση του Δημοσίου το οποίο ωστόσο αρνείται να απαντήσει έστω σε αιτήσεις βάσει του άρθρου 22 του Ν 1650/86 , βλ απόφαση 1603/2016 του ΣτΕ ,
  «(σκεψη 7) Επειδή, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί, κατά την έννοια του άρθρου 22 ν. 1650/1986, παρέχεται στον θιγόμενο ιδιοκτήτη η δυνατότητα να επιδιώξει με αίτησή του προς τη Διοίκηση την αναγνώριση ότι έχει επέλθει ουσιώδης στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας του κατά τον προορισμό της και, περαιτέρω, τον καθορισμό του τρόπου της αποζημίωσής του με την ανταλλαγή της έκτασής του με έκταση του Δημοσίου ή την παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης σε παραπλήσια περιοχή για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση ή την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης ή τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη ιδιοκτησία· η Διοίκηση υποχρεούται να εξετάσει το σχετικό αίτημα και, αφού λάβει υπόψη την κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος επιβαλλόμενη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να κρίνει εάν με τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει επέλθει ουσιώδης στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με τον προορισμό της, ενόψει και του ισχύοντος στην περιοχή χωροταξικού και πολεοδομικού καθεστώτος και εάν συντρέχει περίπτωση να χορηγηθεί στο θιγόμενο ιδιοκτήτη ένα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 αντισταθμίσματα.»
  Η εταιρεια μου έκανε αίτηση το 2017 προς το Υπουργείο σας και απάντηση δεν έλαβε.
  Τι θα αλλάξει συνεπώς με αυτο το ΠΔ, αφου δεν έχετε σκοπό να το εφαρμόσετε ;

 • 20 Ιανουαρίου 2019, 15:36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στους Ορισμούς, οικονομικά αντισταθμίσματα, αναφέρει: ‘η ανταλλαγή…., είτε η παραχώρηση και χρήση…, είτε η καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης…»
  Στη Διαδικασία 2στ η ‘ανταλλαγή’ και η ‘παραχώρηση και χρήση’ εξισώνονται αποφεύγοντας το ‘είτε’. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οφείλει ο ιδιοκτήτης να παρουσιάσει επενδυτικό πλάνο και στις δύο περιπτώσεις. Γιατί να συμβεί αυτό τη στιγμή που μπορεί να προόριζε την ιδιοκτησία του για κατασκευή ιδιωτικής κατοικίας; Δεν γίνεται η ανταλλαγή για χρήση κατά βούληση του ιδιοκτήτη; Γιατί να περιορίζεται κάποιος ενώ πριν θιχθεί η ιδιοκτησία του διέθετε αυτό το δικαίωμα; Η αποζημίωση μπορεί να τον αφήνει χωρίς επιλογές στην συγκεκριμμένη περιοχή που είχε επιλέξει και προβεί σε αγοραπωλησία. Άποψή μου είναι, ότι η ανταλλαγή με αντίστοιχο ακίνητο του Δημοσίου θα πρέπει να είναι ελεύθερη περιορισμών, τη στιγμή που το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να καθορίσει διατάξεις για την ίαση αντίστοιχων περιορισμών.