ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 32 Υποχρέωση ενημέρωσης του Συνεγγυητικού από τα συμμετέχοντα μέλη αναφορικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες

1. Τα συμμετέχοντα μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Συνεγγυητικό, στον ίδιο χρόνο με εκείνον που υποχρεούνται να τα υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού του και ειδικότερα:
α) τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης,
β) τα στοιχεία που αφορούν στη βάση υπολογισμού των εισφορών, στις καλυπτόμενες και μη επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και
γ) στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πόρων του, σύμφωνα με το άρθρο 22.
2. Τα συμμετέχοντα μέλη οφείλουν να αναπτύξουν συστήματα που διασφαλίζουν την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά επενδυτή για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προς το Συνεγγυητικό.