Άρθρο 19 Απαιτήσεις Συνεγγυητικού έναντι επενδυτών σε περίπτωση αδικαιολογήτως καταβληθείσας αποζημίωσης

Το Συνεγγυητικό έχει δικαίωμα αναζήτησης της αποζημίωσης που κατέβαλε σε επενδυτή αχρεωστήτως.