Άρθρο 20 Υποκατάσταση στα δικαιώματα των επενδυτών

1. Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού από το Συνεγγυητικό σε επενδυτή ή άλλο πρόσωπο που είχε συμβληθεί με το συμμετέχον μέλος, το οποίο αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11, συνεπάγεται αυτοδικαίως την υποκατάσταση του προσώπου αυτού από το Συνεγγυητικό σε διαδικασία εκκαθάρισης ή εξυγίανσης ως προς το σύνολο των απαιτήσεών του κατά του συμμετέχοντος μέλους μέχρι του ποσού της αποζημίωσης που καταβλήθηκε. Η υποκατάσταση αυτή ισχύει και αν το συμμετέχον μέλος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Το Συνεγγυητικό έχει, επίσης, απαίτηση έναντι του υπό εξυγίανση συμμετέχοντος μέλους, για τις καταβολές του στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέτρων εξυγίανσης ή της άσκησης εξουσιών εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 28.

  • Στην παραγρ. 1 αναφορικά με το «ή άλλο πρόσωπο που έχει σμυβληθεί με το συμμετέχον μέλος»: προς ποιον άλλον πλην επενδυτή μπορεί να καταβάλει αποζημίωση;
    Επίσης προτείνεται οι προβλέψεις σχετικά με την εξυγίανση να συγκεντρωθούν στην παρ.2 και να φύγει η σχετικη΄αναφορά στην παραγρ. 1