Άρθρο 16 Καθορισμός ύψους καταβλητέας αποζημίωσης σε επενδυτές

1. Για την εξακρίβωση των απαιτήσεων επενδυτή – πελάτη που έχει υποβάλει στο Συνεγγυητικό αίτηση για αποζημίωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 14, καθώς και των ανταπαιτήσεων του συμμετέχοντος μέλους κατά του αιτούντος και τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Αποζημιώσεων όλα τα παραστατικά και άλλα στοιχεία του συμμετέχοντος μέλους που εκδίδει ή διαθέτει το συμμετέχον μέλος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του ο ειδικός εκκαθαριστής που ορίζεται κατά το άρθρο 90 του ν. 4514/2018 (A΄ 14) ή άλλο αρμόδιο όργανο εκκαθάρισης, και τα οποία υποχρεούται να διαβιβάσει στο Συνεγγυητικό, καθώς και τα προσκομιζόμενα από τον αιτούντα δικαιολογητικά. Τα αποδεικτικά αυτά μέσα εκτιμώνται ελεύθερα.
2. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων εξετάζει τη βασιμότητα των αιτήσεων σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων ζητά στοιχεία που αφορούν στο συμμετέχον μέλος από τρίτους που έχουν συμβληθεί μ’ αυτό, όπως ΑΕΠΕΥ, θεματοφύλακα, πιστωτικό ίδρυμα.
3. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων, προκειμένου να αξιολογήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις αποζημίωσης, πέραν των στοιχείων που διαβιβάζονται σε αυτήν από τον ειδικό εκκαθαριστή κατά την παρ. 10 του άρθρου 90 του ν. 4514/2018, μπορεί να ζητά από τον ειδικό εκκαθαριστή ή κάθε αρμόδιο όργανο εκκαθάρισης:
α) να εκφέρουν άποψη ως προς το βάσιμο των προβαλλόμενων από τους αιτούντες αξιώσεων και,
β) σε περίπτωση αμφισβήτησης, να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Αποζημιώσεων λαμβάνει σχετική απόφαση, την οποία διαβιβάζει στο Συνεγγυητικό.