Άρθρο 2 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος αποζημίωσης επενδυτών, τη δομή, την οργάνωση και διοίκηση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφεξής «Συνεγγυητικό», που λειτουργεί και ως ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων.
2. Ο παρών εφαρμόζεται:
α) στο Συνεγγυητικό, και
β) στα μέλη που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό, όπως αυτά ορίζονται στην περ. 11 του άρθρου 3.