Άρθρο 8 Επαγγελματικό απόρρητο, σύγκρουση συμφερόντων, υποχρέωση πίστεως και ευθύνη

1. α) Κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό του Συνεγγυητικού, ως μέλος του Δ.Σ., ως διευθυντικό ή διοικητικό στέλεχός του ή ως σύμβουλος ή ελεγκτής του, υποχρεούται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, ως προς κάθε πληροφορία που έχει περιέλθει σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή που του έχει γνωστοποιηθεί από αρμόδια αρχή.
β) Το Συνεγγυητικό ως φορέας τηρεί επίσης εμπιστευτικότητα για τις πάσης φύσης πληροφορίες που κατέχει, που δεν αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο, με την εξαίρεση της παροχής πληροφοριών, που αφορούν σε αποζημίωση επενδυτών ή στην εξυγίανση επιχειρήσεων επενδύσεων.
γ) Σε περίπτωση παράβασης της περ. α) εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) αναλόγως. Αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 συνεπάγεται αυτοδικαίως την απόλυση του καταδικασθέντος από τη θέση που κατέχει στο Συνεγγυητικό.
δ) Η απαγόρευση γνωστοποίησης σε πρόσωπα ή αρχές πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση των προσώπων του παρόντος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν ισχύει έναντι:
δα) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
δβ) του Υπουργείου Οικονομικών,
δγ) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής,
δδ) των δικαστικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Δεν αποτελεί παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Συνεγγυητικού και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία και την εξυγίανση επιχειρήσεων επενδύσεων στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ρυθμιστικών οργάνων της, καθώς και των συστημάτων αποζημίωσης επενδυτών – πελατών και των εθνικών ταμείων εξυγίανσης που λειτουργούν σε αυτά, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την αποζημίωση επενδυτών – πελατών και τη χρηματοδότηση εξυγίανσης.
2. α) Τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Συνεγγυητικού έχουν υποχρέωση πίστης στο Συνεγγυητικό, ώστε να προκρίνουν τα συμφέροντα του Συνεγγυητικού έναντι των ιδίων αυτών συμφερόντων.
β) Τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Συνεγγυητικού υποχρεούνται σε αποχή από τη συνεδρίαση σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων και στην υποβολή σχετικής δήλωσης. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει, όταν μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
γ) Κανένα μέλος του Δ.Σ. ή του προσωπικού δεν λαμβάνει ή δέχεται υπόσχεση από οποιαδήποτε πηγή για οποιαδήποτε, οικονομικά ή μη, ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα τα οποία ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις δραστηριότητές τους στο Συνεγγυητικό.
δ) Τα μέλη του Δ.Σ. ή του προσωπικού υπάγονται στις απαγορεύσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/14 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 173/1) αναφορικά με κάθε προνομιακή πληροφορία, ως ορίζεται σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό και τα εκτελεστικά αυτού μέτρα, στην οποία αποκτούν πρόσβαση.
ε) Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν πλήρως στο Δ.Σ., πριν από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, σημαντικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού ή του κύκλου των επαγγελματικών ή οικονομικών τους επαφών, εφόσον αποδεικνύεται πως αυτά τους είναι γνωστά, άμεσα ή έμμεσα. Οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τους εσωτερικούς κανόνες που υιοθετεί το Δ.Σ. για τέτοια ζητήματα. Το Δ.Σ. υιοθετεί τέτοιους κανόνες και για το προσωπικό του Συνεγγυητικού.
στ) Κάθε φορά που τίθεται ζήτημα σχετικό με τα συμφέροντα της περ. ε) ενώπιον του Δ.Σ., το μέλος στο οποίο αυτά αφορούν, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το συμφέρον του κατά την έναρξη της συζήτησης και να μην συμμετάσχει στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης στο θέμα αυτό. Η παρουσία του μέλους του Δ.Σ., το οποίο απέχει από τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας.
ζ) Παράβαση της παρούσας από μέλος του Δ.Σ. ή το προσωπικό συνιστά σοβαρό παράπτωμα που δύναται να αποτελέσει λόγο παύσης της θητείας των μελών του Δ.Σ ή λόγο καταγγελίας της σύμβασης του προσωπικού.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό του Συνεγγυητικού δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εντός των κατά τον παρόντα νόμο αρμοδιοτήτων τους, εκτός αν οι πράξεις ή παραλείψεις έγιναν με δόλο ή βαριά αμέλεια.