Άρθρο 31 Χρήση διαθεσίμων Συνεγγυητικού

1. Τα διαθέσιμα του ΣΚΕΥ χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την καταβολή αποζημιώσεων στους εντολείς-επενδυτές.
2. Τα διαθέσιμα του ΣΕ χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων μόνο για τους σκοπούς των εσωτερικών άρθρων 95 και 96 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) και μόνο σύμφωνα με τους στόχους της εξυγίανσης και τις αρχές των εσωτερικών άρθρων 31 και 34 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου.
3. Συμπληρωματικές εισφορές προς το Συνεγγυητικό που ενδέχεται να ανακύψουν από την ανάγκη αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση των δανειακών υπολοίπων του Συνεγγυητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του.
4. Έσοδα του Συνεγγυητικού από ρευστοποίηση απαιτήσεών του κατά συμμετεχόντων Μελών ή τρίτων διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του δανειακού υπολοίπου του Συνεγγυητικού και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε από τις τοποθετήσεις της παρ. 3.