ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που αφορά (α) στο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084) και του ν. 4514/2018 (Α’14) και (β) σε θέματα χρηματοδότησης για την εξυγίανση των επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).