ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥ– ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 21 Καθορισμός ύψους ΣΚΕΥ

1. Το ενεργητικό του ΣΚΕΥ σχηματίζεται από τις εισφορές των συμμετεχόντων μελών του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 και προσαυξάνεται με προσόδους και έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, έσοδα από ρευστοποίηση απαιτήσεων και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Το ύψος του ενεργητικού του ΣΚΕΥ καθορίζεται σε ετήσια βάση. Ο καθορισμός γίνεται στο τέλος του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, μετά την κατάρτιση του ισολογισμού του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους και με βάση τα στοιχεία που έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
3. Για τον καθορισμό του ύψους του ενεργητικού του ΣΚΕΥ λαμβάνονται υπόψη:
α) το σύνολο των υφιστάμενων αρχικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 23,
β) το σύνολο των τακτικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 24,
γ) το αλγεβρικό άθροισμα των εσόδων και εξόδων του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
4. Το Συνεγγυητικό μπορεί να αναθέτει τον υπολογισμό του ενεργητικού του ΣΚΕΥ, την αξιολόγηση των παραμέτρων και τον προσδιορισμό του ύψους κάθε κατηγορίας εισφορών, καθώς και την παροχή σε αυτό σχετικών συμβουλών, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σχετική ειδική γνώση και εμπειρία, υπό όρους ανάθεσης που καθορίζει κατά την κρίση του.

 • Αναφορικά με την παραγρ. 4, πρόκειται για δικαίωμα υποανάθεσης του ΔΣ; τότε να γίνει παραπομπή στο άρ. 5 παρ.18

 • SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
  Παρατηρήσεις επί των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».
  ΘΕΜΑ
  Κατά τη άποψη της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ», μέλους του Συνεγγυητικού από το έτος 2000, οι διατάξεις του Άρθρου 21 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 11 Μαΐου 2022, οι οποίες αφορούν τον καθορισμό του ύψους του Ενεργητικού Σκέλους Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΚΕΥ) πρέπει να τροποποιηθούν ως προς το περιεχόμενο της παρ.2 «Το ύψος του ενεργητικού του ΣΚΕΥ καθορίζεται σε ετήσια βάση. Ο καθορισμός γίνεται στο τέλος του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, μετά την κατάρτιση του ισολογισμού του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους και με βάση τα στοιχεία που έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.» και τηςπαρ. 3. (γ) «το αλγεβρικό άθροισμα των εσόδων και εξόδων του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Από την διάταξη του σχεδίου νόμου αυτή προκύπτει ότι στις εισφορές των μελών αθροίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους. Αυτό όμως είναι διατυπωμένο με ασάφεια γιατί το αλγεβρικό άθροισματων εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνεται στην διάταξη δεν είναι δημόσια γνωστό, δεν διευκρινίζεται εάν η διάταξη αναφέρεται στο σύνολο των εξόδων και στο σύνολο εσόδων του Συνεγγυητικού, εάν αυτά τα έσοδα και έξοδα αναφέρονται στα λειτουργικά μόνον ή περιλαμβάνουν και τις αποζημιώσεις προς επενδυτές ή ακόμη στην περίπτωση που το αλγεβρικό άθροισμα αυτό είναι θετικό -έχει κέρδη δηλαδή- εάν αυτά θα λαμβάνονται υπόψιν πριν ή μετά την φορολόγηση τους. Μάλλον η διάταξη της παρ.3 αναφέρεται στα καθαρά κέρδη ή στις ζημίες του προηγουμένου οικονομικού έτους, χωρίς όμως αυτό να είναι σαφές. Επίσης ο όρος «ισολογισμός του Συνεγγυητικού» που αναφέρεται στις παρ. 2 και 3 πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο Οικονομικές Καταστάσεις ο οποίος είναι πιο δόκιμος, ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει της εφαρμογής από το Συνεγγυητικό των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κατά την άποψη μας οι παράγραφοι 2 και3 του Άρθρου 21 του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

  Άρθρο 21: Καθορισμός ύψους Ενεργητικού Σκέλους Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΚΕΥ)
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥ– ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ Άρθρο 21 Καθορισμός ύψους ΣΚΕΥ
  2. Το ύψος του ενεργητικού του ΣΚΕΥ καθορίζεται σε ετήσια βάση. Ο καθορισμός γίνεται στο τέλος του μηνός Μαρτίου κάθε έτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, μετά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους και με βάση τα στοιχεία που έχουν ως ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
  3. Για τον καθορισμό του ύψους του ενεργητικού του ΣΚΕΥ λαμβάνονται υπόψη:
  α) το σύνολο των υφιστάμενων αρχικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 23,
  β) το σύνολο των τακτικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 24,
  γ) τα καθαρά,μετά φόρων, κέρδη ή οι ζημιές του Συνεγγυητικού του προηγουμένου έτους, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των οικονομικών του καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.