Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 61 έως 78 του ν. 2533/1997 (Α΄228). Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 71, 72 και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 74 εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 37 του παρόντος.