Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού

1. Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του προέρχονται και προτείνονται ως εξής:
(α) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος.
(β) ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Οικονομικών,
(γ) τρία (3) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14),
(δ) δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες της ανωτέρω περ. (γ).
Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα μέλη των περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 εκλέγονται από αντίστοιχη Συνέλευση συμμετεχόντων μελών του Συνεγγυητικού της κατηγορίας της παρ. 1 στην οποία ανήκουν και η λειτουργία της οποίας εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ανάλογα με το εάν παρέχουν ή όχι τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 7.
3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό.
Η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέου Δ. Σ. και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη λήξη της.
4. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται λόγω παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο το μέλος αδυνατεί, κωλύεται ή αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Σε περίπτωσης απώλειας ιδιότητας μέλους του Δ.Σ., αυτό γνωστοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και διορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως μέχρι τον διορισμό νέου μέλους, με την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. είναι τουλάχιστον πέντε (5).
5. Το Δ.Σ. μετά τον διορισμό του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του.
6. Σε περίπτωση που εκλείψει, απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και μέχρι τον διορισμό νέου, τον αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.
7. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και εντιμότητας, τα οποία διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία επί θεμάτων της κεφαλαιαγοράς.
Δεν είναι κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική ή που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή πρόσωπα τα οποία, λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος συναφούς με επενδυτικές υπηρεσίες ή στα οποία έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση.

8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στην έδρα του ή εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος.
Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης, γραπτής διαδικασίας, ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τεχνικά τρόπου που καθιστά τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις αυτού εφικτές. Ειδικότερες διαδικασίες δύναται να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεγγυητικού. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
9. Μέλος του Δ.Σ. δύναται να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ. κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεγγυητικού. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο απόν μέλος.
10. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού.
11. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα, οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση, παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό.
12. Για τη λήψη αποφάσεων επί των ζητημάτων εξυγίανσης, όπως ειδικότερα ορίζονται στα εσωτερικά άρθρα 95 έως 103 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), απαιτείται ομοφωνία των μελών του Δ.Σ., παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων.
13. Ειδική πλειοψηφία του Δ.Σ. επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Η ειδική πλειοψηφία απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που ρητά προβλέπονται στον παρόντα.
14. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθυντή του Συνεγγυητικού χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους και παρέχουν πλήρη απόδειξη για το περιεχόμενό τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αναπληρωτές ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
15. Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Συνεγγυητικού.
16. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του Συνεγγυητικού και αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού, όπως προβλέπονται στον παρόντα.
Ενδεικτικά, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για:
α) κάθε θέμα που αφορά στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Συνεγγυητικού,
β) την αποστολή αιτήματος προς την Αρμόδια Αρχή για άσκηση προληπτικών ελέγχων για τη διακρίβωση κεφαλαιακής επάρκειας ή ρευστότητας των συμμετεχόντων μελών, καθώς και για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους έναντι του Συνεγγυητικού,
γ) κάθε θέμα που αφορά στα δικαιώματα αποζημίωσης εντολέων και στην αποτίμηση των απαιτήσεών τους, όπως προβλέπονται από τον παρόντα,
δ) την έκδοση Κανονισμού πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης προσωπικού,
(ε) την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, στον οποίο ορίζονται η σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) και η λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου,
(στ) την έκδοση κανονισμών για ειδικότερα θέματα και διαδικασίες.
17. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικό μέλος, εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, δικαστικώς και εξωδίκως, και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του Συνεγγυητικού στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, περιλαμβανομένων των κανόνων λειτουργίας του Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ., προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
18. Το Δ.Σ., με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του ή να παρέχει εξουσιοδότηση για όλα ή μερικά θέματα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Συνεγγυητικού καθορίζοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια, το περιεχόμενο της ανάθεσης και τους λοιπούς όρους για την εκπροσώπησή του.
Το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού μπορεί να αναθέτει την άσκηση της επενδυτικής πολιτικής του σύμφωνα με το άρθρο 30 σε επενδυτική επιτροπή, που αποτελείται από τα συμμετέχοντα μέλη του Συνεγγυητικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συνεγγυητικού.
Το Δ.Σ του Συνεγγυητικού μπορεί να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες τον έλεγχο στοιχείων που του παρέχουν συμμετέχοντα μέλη του Συνεγγυητικού ή επενδυτές ως προς οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Δ.Σ και να αποφασίζει με την ίδια απόφασή του, τους όρους της παραπάνω ανάθεσης.
19. Ο Διευθυντής του Συνεγγυητικού διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Διευθυντής του Συνεγγυητικού αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο μετά το Δ.Σ., ασκεί τη διοίκηση, εποπτεύει όλες τις υπηρεσίες του Συνεγγυητικού και προΐσταται του προσωπικού, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Με αποφάσεις του το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει περαιτέρω αρμοδιότητες στον Διευθυντή του Συνεγγυητικού για την πληρέστερη άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του Συνεγγυητικού.
20. Η Γενική Συνέλευση των Συμμετεχόντων Μελών, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν όλα τα συμμετέχοντα μέλη και της οποίας η λειτουργία εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, είναι αρμόδια να υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. ως προς οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του.

 • SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
  Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
  SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
  Παρατηρήσεις επί των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».
  ΘΕΜΑ
  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ», μέλος του Συνεγγυητικού από το έτος 2000, προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 5 παρ.1, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 11 Μαΐου 2022,με την συμμετοχή του στο ΔΣ του Συνεγγυητικού ενός εκπροσώπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Από την Διοίκηση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά τα 25 χρόνια της λειτουργίας του απουσιάζουν εκπρόσωποι των πιστωτικών ιδρυμάτων είτε από επιλογή τους, είτε επειδή τα μη τραπεζικά μέλη του Συνεγγυητικού ήταν πάντοτε υπέρτερα σε αριθμό. Σημειώνουμε ότι το σύστημαεκλογής για τα μέλη του ΔΣ του Συνεγγυητικού ήταν και παραμένει στην ουσία του πλειοψηφικό, καθώς προβλέπει ότι κάθε μέλος δικαιούται τόσους σταυρούς προτίμησης όσους και τα μέλη που εκλέγονται. Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση για την τροποποίηση του τρόπου εκλογής των μελών του ΔΣ του Συνεγγυητικού.
  Λόγω όμως της σημαντικής συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού, του αυξημένου κύρους και της τεχνογνωσίας που κατέχει η ίδια η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αλλά και της σκοπούμενης αναβάθμισης του κύρους και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, προτείνουμε την θεσμοθέτηση μια θέσης εκπροσώπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο ΔΣ του Συνεγγυητικού με την ταυτόχρονη εξαίρεση των τραπεζών και των θυγατρικών ΑΕΠΕΥ των τραπεζικών Ομίλων, από την διαδικασία εκλογής μεταξύ των εταιρειών που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τράπεζες και οι θυγατρικές ΑΕΠΕΥ των τραπεζικών Ομίλων, μελών του Συνεγγυητικού.
  Συμπερασματικά, τόσο η Ένωση Ελληνικών τραπεζών οφείλει να συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων αυτού του σημαντικού εξασφαλιστικού νομικού προσώπου, όσο και οι χρηματιστές του ΣΜΕΧΑ οφείλουν να ξεχάσουν τις εποχές που είχαν την απόλυτη πλειοψηφία στην διοίκηση του καθώς έχουν αναστείλει τις εργασίες τους πολλά από τα μέλη του, έχουν αποχωρήσει άλλα και τα κεφάλαια που εκπροσωπούν οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕΧΑ δεν αποτελούν πάρα ένα κλάσμα μόνον των συνολικών κεφαλαίων του Συνεγγυητικού.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
  Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
  1. Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του προέρχονται και προτείνονται ως εξής:
  (α) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος.
  (β) ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Οικονομικών,
  (γ) ένα (1) μέλος από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
  (δ) ) δύο (2) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14) εξαιρουμένων των μελών εκείνων τα οποίαείναι τράπεζες ή ανήκουν σε τραπεζικούς ομίλους μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,
  (ε) δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες της ανωτέρω περ. (γ).
  Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • Θα πρέπει να προστεθεί μία πρόβλεψη αναφορικά με την εν λόγω Γενική Συνέλευση, τον τρόπο συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων καθώς και τις αρμοδιότητες και δικαιώματά της.
  Η παρ. 16 να αντικατασταθεί ο όρος εντολέων με επενδυτών.
  Ειδικότερα το εδάφιο γ) και το εδάφιο δ) της παραγρ.1 του άρθρου 5 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής με ειδική αναφορά στον όρο Καλυπτόμενες Πενδυτικές Υπηρεσίες:
  (γ) τρία (3) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες,
  (δ) δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες.
  Επίσης στην παράγρ.11 του ιδίου άρθρου, το εδάφιο «Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωσή τους από αυτό» είναι ακατανόητο. Τι σημαίνει επικύρωση απο΄το ίδιο το όργανο και σε τι συμβάλλει;

 • 25 Μαΐου 2022, 11:00 | ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΑΡΙΚΑ

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
  Παρατηρήσεις επί των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».
  ΘΕΜΑ
  Κατά τη άποψη της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», μέλους του Συνεγγυητικού από το έτος 2000, πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 24.6 « Οι τακτικές εισφορές των μελών καταβάλλονται εντός προθεσμίας που καθορίζει το Συνεγγυητικό, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε μετρητά. Το υπόλοιπο δύναται να εξοφληθεί με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με κριτήρια που καθορίζει το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του, όπως αυτό ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η διαδικασία καταβολής, το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής και κάθε ειδική λεπτομέρεια προς εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
  Από την διάταξη του σχεδίου νόμου αυτή προκύπτει ότι το ΔΣ του Συνεγγυητικού έχει άποψη για τις εγγυητικές επιστολές που καταθέτουν σε αυτό τα μέλη του και μάλιστα «με κριτήρια που καθορίζει το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του, όπως αυτό ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας». Η άποψη μας είναι ότι το Συνεγγυητικό θα πρέπει να κάνει δέκτες όλες τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να μην προσπαθεί να υποκαταστήσει τις εποπτικές αρχές, αξιολογώντας κάθε φορά τα πιστωτικά ιδρύματα που εκδίδουν τις εγγυητικές επιστολές αυτές. Θεωρούμε ότι αυτή η διάταξη στερείται λογικής καθώς δίδεται μια υπερεξουσία στο ΔΣ του Συνεγγυητικού η οποία δεν θα έπρεπε να προβλέπεται.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Κατά την άποψη μας η παράγραφος 6 του Άρθρου 24 του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  Άρθρο 24 Τακτικές εισφορές προς το ΣΚΕΥ παρ.6.
  Οι τακτικές εισφορές των μελών καταβάλλονται εντός προθεσμίας που καθορίζει το Συνεγγυητικό, κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε μετρητά. Το υπόλοιπο δύναται να εξοφληθεί με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής καθορίζονται από το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού, κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη τη διασφάλιση του ενεργητικού του.

 • 19 Μαΐου 2022, 17:27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

  Καθώς (1) η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί με θέματα του Συνεγγυητικού και έχει διεξάγει ελέγχους, περαιτέρω δε, έχει γνωμοδοτήσει αφενός για την αναγκαιότητα υπαγωγής του Συνεγγυητικού στις οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος και αφετέρου για την λογιστική αντιμετώπιση από μέρους του των ακίνητων του καθώς και της τυχόν υπεραξίας αυτών και (2) τα περισσότερα σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού εκπροσωπούν εταιρείες μέλη του, οι οποίες κατέχουν μερίδες μεγαλύτερες από το 0,5% του κεφαλαίου του, το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 47 εκ ευρώ, δηλαδή έχουν μερίδες μεγαλύτερες από 235.000 ευρώ, και εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4706 /2020 δεν μπορούν αυτά να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέλη του, εισηγούμαστε και προτείνουμε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού, στην θέση ενός εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14), τον διορισμό ενός εκπροσώπου της Ε.Λ.Τ.Ε. ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του, να αναβαθμιστεί το κύρος του και να ενισχυθεί η υιοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 11 Μαΐου 2022, ως εξής:

  Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού

  1. Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του προέρχονται και προτείνονται ως εξής:

  (α) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος.

  (β) ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Οικονομικών,

  (γ) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

  (δ) δύο (2) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14),

  (ε) δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες της ανωτέρω περ. (γ).

  Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 19 Μαΐου 2022, 14:15 | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών».

  Καθώς (1) η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) έχει κατ’ επανάληψη ασχοληθεί με θέματα του Συνεγγυητικού και έχει διεξάγει ελέγχους, περαιτέρω δε, έχει γνωμοδοτήσει αφενός για την αναγκαιότητα υπαγωγής του Συνεγγυητικού στις οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος και αφετέρου για την λογιστική αντιμετώπιση από μέρους του των ακίνητων του καθώς και της τυχόν υπεραξίας αυτών και (2) τα περισσότερα σήμερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού εκπροσωπούν εταιρείες μέλη του, οι οποίες κατέχουν μερίδες μεγαλύτερες από το 0,5% του κεφαλαίου του, το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 47 εκ ευρώ, δηλαδή έχουν μερίδες μεγαλύτερες από 235.000 ευρώ, και εκ τούτου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4706 /2020 δεν μπορούν αυτά να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέλη του, εισηγούμαστε και προτείνουμε την θεσμοθέτηση της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού, στην θέση ενός εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14), τον διορισμό ενός εκπροσώπου της Ε.Λ.Τ.Ε. ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του, να αναβαθμιστεί το κύρος του και να ενισχυθεί η υιοθέτηση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 11 Μαΐου 2022, ως εξής:
  Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
  1. Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του προέρχονται και προτείνονται ως εξής:
  (α) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος.
  (β) ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Οικονομικών,
  (γ) ένα (1) μέλος από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
  (δ) δύο (2) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α΄14),
  (ε) δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες της ανωτέρω περ. (γ).
  Τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • SOLIDUSSECURITIESΑΕΠΕΥ Αξιολόγηση ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών». Κατά τη γνώμη της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, επενδυτικής εταιρείας μέλους του Συνεγγυητικού από το έτος 2000, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 11 Μαΐου 2022, οφείλουν να ρυθμίζουν τον τρόπο εκλογής των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και μάλιστα κατά τρόπο αναλογικό έτσι ώστε να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Συνεγγυητικού οι διαφορετικού τύπου και σκοπού εταιρίες (Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΟΕ) που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες ιδιώτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους. Κατά την γνώμη μας η παράγραφος 2 του Άρθρου 5 του σχεδίου νόμου: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

  Άρθρο 5 Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντής Συνεγγυητικού
  2. Τα μέλη των περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 εκλέγονται από αντίστοιχη Συνέλευση συμμετεχόντων μελών του Συνεγγυητικού της κατηγορίας της παρ. 1 στην οποία ανήκουν και η λειτουργία της οποίας εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ανάλογα με το εάν παρέχουν ή όχι τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 7.Κάθε Μέλος του Συνεγγυητικού, που συμμετέχει στην εκλογή είτε της περίπτωσης (γ) είτε της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1, μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός μόνου υποψηφίου.