Άρθρο 12 Έκταση αποζημίωσης

1. Το Συνεγγυητικό παρέχει αποζημίωση ανά επενδυτή, για το σύνολο των απαιτήσεών του κατά συμμετέχοντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι του συμμετέχοντος στο Συνεγγυητικό μέλους, ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, μορφής και πλήθους επενδυτικών λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.
2. Αν το όριο κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόμου ή απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την παρ. 1, το Δ.Σ. αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς στο Συνεγγυητικό, σύμφωνα με το άρθρο 24.
3. Η κάλυψη που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 εξακολουθεί να παρέχεται και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συμμετέχοντος μέλους για τις επενδυτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση.

  • Στην παραγρ.1 η αναφορά «ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών» δίνει την αίσθηση ότι η αποζημίωση δεν αφορά αποκλειστικά καλυπτόμενες υπηρεσίες. Επίσης ως προς το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 1, δεν είναι κατανοητό- με ποια έννοια περιορίζονται οι απαιτήσεις για τις μη Καλυπτόμενες εφόσον δεν έχει σχετική ευθύνη το Συνεγγυητικό.

    Ως προς την παραγρ. 3, εάν Μέλος δεν πληρώνει την εισφορά του εξαιρούνται οι Επενδυτές της πρόσβασης στις αποζημιώσεις; Φαίνεται άδικο για τον επενδυτή.