Άρθρο 13 Όροι αποζημίωσης

1. Για τον υπολογισμό του ύψους της απαίτησης του επενδυτή για την οποία υποβάλλεται αίτηση παροχής αποζημίωσης στο Συνεγγυητικό λαμβάνονται υπόψη:
α) η αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων του επενδυτή, που το συμμετέχον μέλος αδυνατεί να επιστρέψει, με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα λήψης της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής ή έκδοσης της δικαστικής απόφασης που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 και
β) χρηματικά υπόλοιπα του επενδυτή σε ευρώ. Αν οι λογαριασμοί τηρούνται σε άλλο νόμισμα, για τον υπολογισμό του ύψους της απαίτησης λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς του πρώτου εδαφίου. Αν κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή για κάποιο χρηματοπιστωτικό μέσο, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία διαθέσιμη τιμή που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις του συμμετέχοντος μέλους κατά του επενδυτή, εφόσον κατά την ημερομηνία αναφοράς συντρέχουν οι προϋποθέσεις νόμιμου συμψηφισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 440 έως 452 του Αστικού Κώδικα ή συμβατικού συμψηφισμού στο πλαίσιο σχετικής γραπτής συμφωνίας του μέλους με τον επενδυτή. Το Συνεγγυητικό δεν οφείλει τόκο επί του ποσού της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή της στον δικαιούχο, εκτός εάν η καταβολή γίνει μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 17.
2. Όπου ο νόμος επιτρέπει την τήρηση επενδυτικού λογαριασμού από τον επενδυτή για λογαριασμό άλλου προσώπου, εν όλω ή εν μέρει, το πρόσωπο αυτό καλύπτεται εντός του ορίου κάλυψης, με την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά του διαπιστώνεται ή μπορεί να διαπιστωθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11. Στην περίπτωση περισσοτέρων προσώπων που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο, κατά τον υπολογισμό του ορίου κάλυψης, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα δυνάμει των νόμιμων ή συμβατικών ρυθμίσεων που διέπουν τη διαχείριση των επενδυτικών λογαριασμών.
Η παρούσα δεν ισχύει για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
3. α) Προκειμένου περί επενδυτών – πελατών των συμμετεχόντων μελών που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή – πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του συμμετέχοντος μέλους. Λοιπές απαιτήσεις του επενδυτή πελάτη έναντι του ιδίου συμμετέχοντος μέλους από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, συνυπολογίζονται και αυτός αποζημιώνεται μέχρι του ορίου κάλυψης του άρθρου 12.
β) Αν το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο δεν προκύπτει από τη σύμβαση μεταξύ των συνδικαιούχων και του συμμετέχοντος μέλους, για τους σκοπούς της αποζημίωσης η απαίτηση νοείται ότι ανήκει στους συνδικαιούχους κατά ίσα μέρη.
4. Το Συνεγγυητικό μπορεί να αρνηθεί, εν όλω ή εν μέρει, την καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτή, αν κρίνει ότι ο επενδυτής είτε έχει κάνει χρήση απατηλών ή παραπλανητικών μέσων, είτε έχει αποκρύψει στοιχεία, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το Συνεγγυητικό. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και όταν ο επενδυτής αποσιωπήσει ότι υφίσταται άλλη σχέση που τον συνδέει με το συμμετέχον μέλος, η οποία δεν σχετίζεται με τις προϋποθέσεις της αποζημιωτικής ευθύνης του Συνεγγυητικού. Δεν καταβάλλεται, επίσης, αποζημίωση, εάν ο επενδυτής που έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης ενεργεί ως παρένθετο πρόσωπο του τελικού δικαιούχου, ο οποίος δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.
5. Αν προκύπτουν ενδείξεις, κατά τη κρίση του Συνεγγυητικού, ότι οι καλυπτόμενες υπηρεσίες που το συμμετέχον μέλος παρείχε σε επενδυτή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4557/2018 (A΄139) ή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, το Συνεγγυητικό παραπέμπει το θέμα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αναστέλλει την παροχή αποζημίωσης μέχρι να αποφανθεί η Αρχή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018.
6. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτές για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες υπηρεσίες, εφόσον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά την έννοια του ν. 4557/2018 ή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου.
7. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτές για απαιτήσεις τους, που απορρέουν από συναλλαγές ή συμπεριφορές, για τις οποίες έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της κατάχρησης αγοράς, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης διοικητικού ή ποινικού δικαστηρίου.
8. Για τις παρ. 4 έως 7, η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 17 για την καταβολή της αποζημίωσης αρχίζει από την ημερομηνία που η σχετική απόφαση του δικαστηρίου καθίσταται αμετάκλητη. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Συνεγγυητικό, πέραν του ύψους της καταβλητέας αποζημίωσης, δεν υποχρεούται σε καταβολή τόκων.

 • Στην παραγρ. 2:
  -Παρακαλούμε να ελεγχθεί η ορθότητα της παραπομπής στο άρθρο 11 (1) περ. α).

  – Παρακαλούμε να ελεγχθεί η ορθότητα της αναφοράς σε τήρηση επενδυτικού λογαριασμού από επενδυτή στην υπόψη διάταξη. Αντιλαμβανόμαστε ότι σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι να καταλαμβάνονται οι περιπτώσεις τήρησης συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) από μέλος. Τέτοιοι λογαριασμοί δεν μπορούν να τηρηθούν από επενδυτή κατά την έννοια του σχεδίου νόμου, διότι με βάση το άρθρο 11(5) δεν θεωρούνται επενδυτές οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που μπορούν να προβαίνουν σε φύλαξη κεφαλαίων ή/και χρηματοπιστωτικών μέσων πελατών, και στο πλαίσιο αυτής της φύλαξης να τηρούν συλλογικούς λογαριασμούς. Επομένως, προτείνεται η επανεξέταση της χρήσης του όρου «επενδυτή» στην υπόψη διάταξη.

  -Δεν είναι κατανοητή η αναφορά του τελευταίου εδαφίου στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η έννοια είναι ότι δεν θα εφαρμόζονται τα ως άνω σε περίπτωση τήρησης omnibus account για μερίδια / μετοχές ΟΣΕ; Εάν η παρεχόμενη στον επενδυτή υπηρεσία είναι από τις καλυπτόμενες (λ.χ. τα μερίδια/ μετοχές ΟΣΕ έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας ατομικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου) για ποιο λόγο θα πρέπει να εξαιρούνται οι ΟΣΕ από την εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης;

  Εάν ο σκοπός της διάταξης είναι να τονίσει ότι οι ΟΣΕ ως επενδυτές θα εξαιρούνται από την εφαρμογή της υπόψη διάταξης, τότε θα πρέπει να εξεταστεί η διαγραφή της ρύθμισης, αφού οι ΟΣΕ δεν θεωρούνται επενδυτές με βάση το άρθρο 11 παρ. 5 περ. ε) και η παρούσα ειδική αναφορά στην εξαίρεση των ΟΣΕ μπορεί να δημιουργήσει ερμηνευτικά ζητήματα.

  Στην παραγρ. 4, στο δεύτερο εδάφιο είναι εξαιρετικά ασαφής η αναφορά σε «άλλη σχέση». αν είναι «συνδεδεμένο πρόσωπο»; Άλλη στενή σχέση;

  Αναφορικά με την παραγρ. 7, η εξαίρεση είναι ευρύτερη της Οδηγίας. Και επίσης, αν υπάρχει οποιαδήποτε ποινή δεν διακαιούται ο Επενδυτής αποζημίωση;